Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete är att ständigt göra verksamheten bättre och använda resurserna på bästa sätt. Som invånare i Norrköping och som användare av kommunala tjänster kan du hjälpa till med förbättringsarbetet. Genom att svara på undersökningar om den kommunala servicen eller genom att lämna synpunkter får kommunen underlag för att kunna följa upp verksamheten.

Förbättringshjulet

Förbättringshjulet visar hur kvalitetsarbetet går till. Efter att man har planerat och genomfört verksamheten följer man upp och åtgärdar brister. Kilen illustrerar att det är viktigt att säkra kvaliteten, så att man inte gör samma fel igen. På så sätt skapas ständiga förbättringar.

Bild som visualiserar förbättringshjulet och dess olika delar; planera, genomföra, följa upp, åtgärda samt kvalitetssäkra. En pil pekar framåt tillsammans med texten "Ständiga förbättringar".

Hjulet visar hur arbetet med ständiga förbättringar går till.

I styrmodellen beskrivs kvalitetsarbetet i styrningen av den kommunala verksamheten.

Planera

Bild som visualiserar förbättringshjulet och dess olika delar; planera, genomföra, följa upp, åtgärda samt kvalitetssäkra. I hjulet är ordet "planera" markerat för att visa vilken del i hjulet vi befinner oss på. En pil pekar framåt tillsammans med texten "Ständiga förbättringar".

I första steget planeras verksamheten.

Politikerna beslutar om mål för den kommunala verksamheten och ger uppdrag till tjänstemännen. Målen ligger till grund för verksamhetsplaner som tjänstemännen tar fram.

Genomföra

Bild som visualiserar förbättringshjulet och dess olika delar; planera, genomföra, följa upp, åtgärda samt kvalitetssäkra. I hjulet är ordet "genomföra" markerat för att visa vilken del i hjulet vi befinner oss på. En pil pekar framåt tillsammans med texten "Ständiga förbättringar".

I andra steget genomförs den planerade verksamheten.

Medarbetare på alla enheter arbetar under året med att genomföra aktiviteterna som finns angivna i verksamhetsplaner.

Följa upp

Bild som visualiserar förbättringshjulet och dess olika delar; planera, genomföra, följa upp, åtgärda samt kvalitetssäkra. I hjulet är ordet "följa upp" markerat för att visa vilken del i hjulet vi befinner oss på. En pil pekar framåt tillsammans med texten "Ständiga förbättringar".

I tredje steget följs verksamheten upp.

En viktig del är att följa upp verksamheten. Det görs till exempel genom att man ställer frågor till grupper som använder kommunens tjänster i undersökningar, genom att man tar in synpunkter och förslag från enskilda personer och genom att sammanställa resultat.

Information samlas in för att se om de politiska målen är uppfyllda.

Åtgärda

Bild som visualiserar förbättringshjulet och dess olika delar; planera, genomföra, följa upp, åtgärda samt kvalitetssäkra. I hjulet är ordet "åtgärda" markerat för att visa vilken del i hjulet vi befinner oss på. En pil pekar framåt tillsammans med texten "Ständiga förbättringar".

I fjärde steget åtgärdas det som man kommit fram till i uppföljningen.

Om resultatet inte har blivit som planerat eller om uppföljningen visar på annat som bör åtgärdas hanterar man det.

Kvalitetssäkring

Bild som visualiserar förbättringshjulet och dess olika delar; planera, genomföra, följa upp, åtgärda samt kvalitetssäkra. Bredvid hjulet illustreras en kil som håller upp hjulet. Vid kilen är ordet "kvalitetssäkring" markerat för att visa vilken del vi befinner oss på. En pil pekar framåt tillsammans med texten "Ständiga förbättringar".

Kvalitetssäkringen av arbetet förhindrar att samma fel görs igen.

Åtgärderna ligger till grund för den nya planeringen så att erfarenheterna från uppföljning och åtgärder tas till vara. På så sätt skapas ständiga förbättringar.

Innovationer

Innovationer innebär ett förbättringssprång

Kvalitetsarbetet tar ibland ett större förbättringssprång i form av innovationer, vilket visas av den långa gröna pilen. Efter förbättringssprånget fortsätter det systematiska arbetet med ständiga förbättringar, men på en högre nivå. 

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping