Hur tar vi fram visionen?

Arbetet med att ta fram en ny vision för Norrköpings kommun genomförs i fyra steg.

Under våren 2024 kommer det finnas möjlighet för kommuninvånare att delta i visionsarbetet genom att svara på en digital enkät. Delaktigheten är viktig för att säkerställa en inkluderande och representativ vision som alla kan känna igen sig i.

Den digitala enkäten kommer vara öppen under perioden 18 mars – 5 maj och bestå av frågor som handlar om Norrköping idag och i Norrköping i framtiden.

Innehållet från samtliga enkätsvar kommer bearbetas och återkommande komponenter identifieras.

Den nya visionen ska ha bred förankring och vara hållbar över tid. Därför är kommunstyrelsens Beredning för strategiska frågor, där samtliga partier i kommunfullmäktige ingår, styrgrupp för projektet.

Innan sommaren kommer kommunstyrelsens Beredning för strategiska frågor bearbeta resultatet från steg 1. Arbetet genomförs under processledning och handlar om att komponenterna kategoriseras i tematiska områden som värderas i relation till varandra. Arbetet resulterar i att visionens hörnstenar är identifierade.

Under sommaren bearbetas resultatet ytterligare och ett första utkast på visionens hörnstenar tas fram.

Under hösten genomförs dialoger med centrala målgrupper med syfte att samla in synpunkter som skulle kunna utveckla visionen ytterligare. Redan befintliga forum används för att genomföra dialogerna. Till exempel kommer följande forum användas för dialog:

  • Näringslivsråd
  • Rådet för funktionshinderfrågor
  • Pensionärsrådet
  • Samverkansgruppen Campus Norrköping
  • Landsbygdsforum

För de målgrupper som saknar formella samverkansformer med kommunen används kommunens egen organisation. Utbildningskontorets verksamhet kommer användas för dialog med målgruppen barn och unga, komptensförsörjningskontorets verksamhet kommer användas för dialog med nya norrköpingsbor och tillväxt- och utvecklingskontorets verksamhet används för dialog med civilsamhället.

I november sammanställs resultatet från dialogerna. Utifrån sammanställningen vidareutvecklas visionens hörnstenar och ett första utkast på vision arbetas fram.

Avslutningsvis genomförs en skriftlig remiss där samtliga politiska partier, nämnder, styrelser, kontor och bolag ges möjlighet att tycka till om visionen. Under första delen av 2025 finns ett färdigt förslag på vision som kommunfullmäktige får ta ställning till. I samband med beslut finns en plan för hur den nya visionens ska kommuniceras och implementeras.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping