Taxor och avgifter

I kommunen beslutas om taxor och avgifter för service och tjänster. De finns listade här, sorterade efter ämnesområde.

Taxor och avgifter för park och fastigheter

Taxor och avgifter för miljö och hälsas områden

Byggnads- och miljöskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Tillsynen finansieras av avgifter för det arbete vi utför. Avgiften grundas på den tid vi lägger ner på tillsynen på verksamheterna multiplicerat med aktuell timkostnad.

Inom miljö och hälsas område finns två olika typer av avgifter; timavgift och fast årlig avgift. Avgifterna finns beskrivna i miljö och hälsas taxor.

Timavgift

Debitering genom timavgift innebär att timkostnaden multipliceras med det totala antalet timmar som kommunen har lagt ner i handläggningstid på ärendet. Debitering av timavgifter kan ske löpandeunder ärendets handläggning samt i samband med att ärendet har avslutat.

Fast årlig avgift

För verksamheter som har en fast årlig avgift baseras avgiften på den handläggningstid som anges för verksamheten multiplicerat med timkostnaden.

Information om vilka ärenden som debiteras med timavgift och fast årlig avgift finns beskrivet i våra taxor.

Timkostnad från och med 1 januari 2024:

  • 1 068 kr i timmen för tillsyn inom miljö och hälsoskyddsområdet
  • 1 571 kr i timmen för kontroll inom livsmedelsområdet
  • 1 326 kr i timmen för tillsyn enligt alkohollag, lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt spellag.

Taxor och avgifter för renhållning

Övriga taxor och avgifter

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping