Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen 25 september 2023

 • Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 25 september 2023, klockan 13:30.

Vänligen stanna hemma vid sjukdom.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Förmiddag: Företagsbesök

13:30 – 13:45 Rapporter från företagsbesök

13:45 – 15:00 Beslutsärenden

15:00 – 15:15 Kaffepaus

15:15 – 17:00 fortsatt behandling av beslutsärenden

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Principer för lokalförsörjning
 • Markanvisningsavtal Kv. Ankan
 • Utbetalning av partistöd för 2024 och redovisning av partistöd 2022
 • Byggnads- och miljöskyddsnämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet
 • Revidering av byggnads- och miljöskyddsnämndens reglemente 2023 – 2026 – lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
 • ÅTERREMISS - Uppdrag om försäljning av fastigheter
 • ÅTERREMISS - Motion av Fredrik Björkman (M) gällande försäljning av före detta Lennings sjukhem
 • ÅTERREMISS - Motion av Sophia Jarl (M), Roger Eklund-Åkesson (M), Pär Österlund (M) och Lina Alm (M) om stramare regler för specialkost i Norrköpings kommunala förskolor och skolor
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • BORDLAGD - Interpellation från Olle Vikmång (S) - Fullföljs arbetet gällande byggnation av Ostlänken?
 • Interpellation av Annette Sjöö (S) om omorganisationens nytta för kommuninvånarna
 • Interpellation från Robert Nordman (MP) om villkor i Kulturkvarteret Hallarna
 • Interpellation från Christian Widlund (C) om bevarande av jordbruksmark
 • Interpellation av Robert Nordman (MP) och Nicklas Lundström (V) om uppföljning om arbetsgivaransvar vid våld i nära relationer
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation om rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter

Norrköping 2023-09-12
Anna Sotkasiira Wik
kommunfullmäktiges ordförande

Besked från ledamot och ersättare om deltagande vid sammanträdet lämnas till respektive gruppledare.

Eventuellt föreliggande av jäv ska beaktas.

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på play.norrkoping.se.

Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping