Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen 28 augusti 2023

 • Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 28 augusti 2023, klockan 09.00.

Vänligen stanna hemma vid sjukdom.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 09.00 – 09.15 Säkerhetsinformation – Tony Georgson (ej öppet för allmänheten)

Kl. 09:15 – 09:45 Information från Östgötatrafiken

Kl. 09:45 – 09:55 Information om Mötesplats Norrköping den 25 september från Näringslivskontoret

Kl. 09:55 – 10:15 Kaffepaus

Kl. 10.15 – 11.30 Beslutsärenden

Kl. 11.30 – 12.30 Lunch

Kl. 12.30 – 14.30 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 14.30– 14.40 Bensträckare

Kl. 14.40 – 16.30 Frågor och Interpellationer

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Kommunalt övertagande av huvudmannaskap för allmän plats inom vägföreningsområden
 • Risk- och sårbarhetsanalys för mandatperiod 2022-2026
 • Inriktningsbeslut gällande överföringsledning för vatten till Finspång
 • Riktlinje för upphandling och inköp
 • Inriktningsdokument för upphandling och inköp i Norrköpings kommun
  och kommunägda bolag
 • Uppdrag om försäljning av fastigheter
 • Beslut om utökat verksamhetsområde, Skärblacka
 • Beslut om utökat verksamhetsområde, Kullerstad 8:3
 • Beslut om utökat verksamhetsområde, Svärtinge
 • Ny vision för Norrköpings kommun
 • Val av nämndemän till Norrköpings Tingsrätt för perioden 2024 - 2027
 • Motion av Fredrik Björkman (M) gällande försäljning av före detta
  Lennings sjukhem
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation från Centerpartiet – Behörighet till gymnasiet från Hagaskolan
 • Interpellation från Centerpartiet – När får Östra Husby Närvårdsplatser?
 • Interpellation från Miljöpartiet om skydd av natur
 • Interpellation från Miljöpartiet om försäljning av Louis De Geer
 • Interpellation från Socialdemokraterna om Louis De Geer
 • Interpellation från Socialdemokraterna gällande Ostlänken
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation om rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter

Norrköping 2023-08-15
Anna Sotkasiira Wik
kommunfullmäktiges ordförande

Besked från ledamot och ersättare om deltagande vid sammanträdet lämnas till respektive gruppledare.

Eventuellt föreliggande av jäv ska beaktas.

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på play.norrkoping.se.

Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping