Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen 30 oktober 2023

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 30 oktober 2023, klockan 09.00

 Vänligen stanna hemma vid sjukdom.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

09.00 – 09.15 Presentation av nya direktörer

09:15 – 09:45 Rapport om Mötesplats Norrköping företagsbesök

09:45 – 10:00 Information från kommunrevisionen om delårsrapport

10:00 – 10:20 Kaffepaus

10.20 – 11.30 Beslutsärenden

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 – 14.30 Fortsatt behandling av beslutsärenden

14.30 – 14.40 Bensträckare

14.40 – 17.00 Frågor och Interpellationer

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Delårsrapport 2023 för Norrköpings kommun och kommunala bolag
 • Motion av Christian Widlund (C) om att uppmärksamma 50 års jubileet av bildandet av Norrköpings kommun
 • Motion av Elin Melander (V) om att alla ska ha råd med fritidshem
 • Motion av Jessica Svensson (S), Marie-Louise Jonander (S) och Andreas Bohlin (S) om att stärka rekryteringen av vårdpersonal
 • Frågor till kommunfullmäktiges ledamöter
 • BORDLAGD Interpellation av Robert Nordman (MP) och Nicklas Lundström (V) om uppföljning om arbetsgivaransvar vid våld i nära relationer
 • Interpellation av Robert Nordman (MP) gällande folkomröstning om Louis De Geer
 • Interpellation från Maria Sayeler Behnam (S) gällande besparingar på skolan
 • Interpellation från Maria Sayeler Behnam (S) och Jan Malmberg (S) om samarbetet mellan kompetensförsörjningsnämnden och utbildningsnämnden
 • Interpellation från Hedda Ottesen (MP), Ingemar Hillerström (MP) och Robert Nordman (MP) om minskade anslag till klimatanpassning
 • Interpellation från Magnus Cato (S) gällande kommunalråd som representerar motpart gentemot Norrköpings kommun
 • Interpellation från Christian Widlund (C), Kay Andersson (C), Lina Cederlöf Lundgren (C) och Kerstin Sjöberg (C) – Vad görs för att nå kommunens koldioxidbudget?
 • Interpellation från Christian Widlund (C) - Hur arbetar Norrköpings kommun förebyggande mot afrikansk svinpest?
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation om rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter

Norrköping den 17 oktober 2023
Anna Sotkasiira Wik
kommunfullmäktiges ordförande

 • Besked från ledamot och ersättare om deltagande vid sammanträdet lämnas till respektive gruppledare.

Eventuellt föreliggande av jäv ska beaktas.

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på play.norrkoping.se.

Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping