Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 26 februari 2024

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 26 februari 2024, klockan 09.00.

Du kan följa sändningen via den här länken

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider
Vänligen stanna hemma vid sjukdomssymptom.

Kl. 09.00 – 09.15 Presentation av nya direktörer

Kl. 09.15 – 09.45 Beslutsärenden

Kl. 09:45 – 10:15 Kaffepaus

Kl. 10.15 – 11.30 Beslutsärenden

Kl. 11.30 – 12.30 Lunch

Kl. 12.30 – 14.30 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 14.30 – 14.45 Bensträckare

Kl. 14.45 – 17:00 Frågor och Interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade, fortsätter sammanträdet på torsdagen i samma vecka klockan 16:30.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

   • Val av justerare
   • Återkallelse av förtroendevaldas uppdrag
   • Ändring i avfallsföreskrifter för Norrköpings kommun
   • Avveckling av Triangeln 11 AB
   • Detaljplan för del av fastigheten Sylten 4:1 med närområde (Johannisborgsförbindelsen) inom Sylten, Saltängen, Slottshagen och Risängen i Norrköping
   • Motion av Christian Widlund (C) - Inför rutin för stöd och hjälp till anhöriga när suicid inträffat
   • Frågor till kommunfullmäktiges ledamöter
   • Interpellation från Jan Malmberg (S) gällande uppföljning av kommunal vuxenutbildning
   • Interpellation från Jessica Svensson (S) och Classe Nöid (S) gällande beredskap i kommunen
   • Interpellation från Robert Nordman (MP) och Christel Andersson (MP) gällande Spädbarnsenhetens framtid
   • Interpellation från Niklas Lundström (V) – Hur tänker ni om fritidsgårdarna?
   • Interpellation från Annette Sjöö (S), Christian Widlund (C) och Hedda Ottesen (MP) gällande nedläggning av fritidsgårdarna
   • Interpellation från Classe Nöid (S) gällande framtiden för Norrköpings fältrittklubb på Dagsbergsfältet
   • Interpellation från Hedda Ottesen (MP) och Robert Nordman (MP) om Filmfondens framtid
   • Interpellation från Kay Andersson (C) och Christian Widlund (C) - Vad händer med Hallegården?
   • Kommunfullmäktiges valärenden
   • Anmälan av inkomna motioner
   • Rapporter

Norrköping den 13 februari 2024
Anna Sotkasiira Wik
kommunfullmäktiges ordförande

 • Besked från ledamot och ersättare om deltagande vid sammanträdet lämnas till respektive gruppledare.

Eventuellt föreliggande av jäv ska beaktas.

Sändning av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på play.norrkoping.se.

Det går att lyssna på sammanträdet via närradion: Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se.

Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping