Färdigställda lägenheter i småhus och flerbostadshus, 1961-2020

Tillskott av närmare 260 bostäder genom nybyggnation år 2020

Enligt Statistiska centralbyrån färdigställdes 257 bostadslägenheter i småhus och flerbostadshus i Norrköping under 2020. Av dessa var det 101 småhus och 156 lägenheter i flerbostadshus.

Under åren 2015-2019 byggdes många nya bostäder i Norrköping. Antalet år 2020 var en nedgång i jämföresle med dessa år. Se diagram nedan.

Färdigställda lägenheter 2000-2020

Många andra kommuner har också haft en hög nybyggnation under senare år. Nedanstående diagram visar antalet färdigställda bostadslägenheter i småhus och flersbostadshus åren 2010-2020. Kommunerna i diagrammet är Norrköping, Eskilstuna, Linköping, Västerås, Örebro och Jönköping.

Färdigställda bostadslägenheter 2010-2020, Norrköping och fem kommuner

Statistik över antalet nyproducerade bostäder i småhus och flerbostadshus i Norrköpings kommun sedan år 1961 finns att ladda ned i excelfilen nedan:

Nybyggnationer, Norrköping, 1961-2020Excel (excel, 18.2 kB)

Om statistiken

Statistiska centrabyrån inhämtar samtliga beviljade bygglov från landets 290 kommuner. Byggloven hanterar ny- och tillbyggnad av bostäder, fritidshus och lokaler samt ombyggnad. Statistiken är heltäckande då kommunernas byggnadsnämnder är den instans som behandlar bygglovsärenden. (Hämtat från Statistiska centralbyråns dokumentation om statistikens framställning.)

Kontakt
Utrednings- och utvecklingsenheten
Charlotte Lundberg
Statistiker
Olle Kylensjö
Statistiker