Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kartor

Titel: Norrköpings stad som den av ålder varit byggd och före branden 1655. Avtagen efter en konceptkarta år 1640.

Uppenbarligen generalkvartermästaren Olof Hansson Örnehufvuds karta av år 1640. (Den här avbildade kartan är en kopia från 1900-talets början.)
Kartans mått: 59 x 38 cm.

Beskrivning: En av de allra äldsta bevarade svenska stadsplanekartorna. Bebyggelsen är naturvuxen och gatunätet är krokigt. Där Strömsholmen nu ligger fanns då, som det förefaller, fyra sandrevlar. I övre högra hörnet befästningen Johannisborg, påbörjad 1614 med hertig Johan av Östergötland som byggherre. Johannisborg skulle skydda inloppet till staden och även fungera som residens. Det uppfördes under Hans Flemings ledning och var inspirerat av holländsk befästningskonst.

År 1640 hade staden ungefär 5.000 invånare.

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen. 

Titel: Grundritning över Johannisborgs slott med Norrköpings stad till kvarter och gator såsom den efter en olycklig vådeld den 29 juli 1655 blivit reglerad.

Utförd av lantmätaren Sven Ryding (? – 1736). Kopia från år 1909.
Kartans mått: 75 x 58 cm.

Beskrivning: Här anges för första gången kvarterens namn. Staden har nu fått en strikt rutnätsplan. Denna plan godkändes av Kungl. Maj:t redan år 1641, men kom att genomföras först efter den förhärjande stadsbranden 1655. Det ursprungliga gatunätet finns dock kvar kring Västgötegatan. Noteras kan att staden avgränsades från omgivande landsbygd av ett stadsplank (namnet lever kvar i gatunamnet ”Plankgatan”) i vilket öppningar fanns vid tullstugorna (jämför dagens benämningar Södertull, Norrtull och Västertull). Ända fram till 1810 betalade bönder och handelsmän där skatt på varor, som de förde in till försäljning på stadens torg och marknadsplatser.
Märk också att Strömmen här kallas ”Norrkiöpings ström”.

Uppgift om invånarnas antal saknas för det här året.

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen. 

Titel: Geometrisk karta och beskrivning över Strandkvarteret/ Dalskvarteret/ Bergskvarteret och Nordankvarteret uti Norrköpings stad med de där uti belägna kvadrater.

Utförda 1728-1729 av lantmätaren Sven Ryding ( ? – 1736).
Kartornas mått: Strandkvarteret 71 x 47 cm, Dalskvarteret 54 x 42 cm, Bergskvarteret 54 x 41 cm, Nordankvarteret 74 x 57 cm.

Beskrivningar: Vid den här tiden är staden indelad i fjärdedelar, de fyra kvarteren Strand, Dal, Berg och Nordan. Det vi i dag kallar kvarter hette då kvadrater. Stadsplanket är noga markerat, här kallat ”staquetet”. Beträffande kvadratnamnen kan man urskilja några namngivningsprinciper - nere i hamnen låg kvadraterna Väst- och Ostindien med sina exotiskt klingande namn; riksregalierna Kronan, Spiran, Äpplet och Svärdet har fått ge namn åt var sin kvadrat; de europeiska städerna London, Paris, Lissabon, Amsterdam, Lübeck och Danzig skänker namn åt en klunga kvadrater kring hamnen. Värt att notera är även att kvadraten Triangeln år 1728 verkligen var triangulär till formen – till skillnad från idag! Vidare fanns då en kvadrat kallad Storgatan men ingen gata med det namnet. Troligen bar den nuvarande Drottninggatan namnet Storgatan före 1660 och antagligen hade kvadraten sitt namn därifrån. Kvadratnamnet Gamla Rådstugan minner om att rådhuset låg där före 1655 års stadsbrand och namnet Stenhuset (kvadrat nr 55 i Nordan-kvarteret) syftar på Louis de Geers stenhus på Saltängen.

Uppgift om invånarnas antal saknas för de här båda åren.

En gammal karta över Nordankvarteret.

Nordankvarteret

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.

Strandkvarteret

En gammal karta över Dalskvarteret.

Dalskvarteret

En gammal karta över Bergskvarteret.

Bergskvarteret

Titel: Karta över Norrköpings Ström med alla däruti belägna holmar och vattenverk. Författad enligt Kungliga Lantmäterikontorets befallning år 1751.

Utförd av lantmätaren Nils Adolph Pontelius (? – 1771).
Kartans mått: 130 x 78 cm.

Beskrivning: Med anledning av en juridisk tvist angående Smedjeholmen upprättades denna mycket detaljerade karta över anläggningar i och omkring Strömmen. Laxfisken, ålkistor, stampar, kvarnar och tobaksland – med mera.

Vid denna tid har Norrköping c:a 7.000 invånare.

Karta över Norrköpings ström.

Titel: Karta över sjö- och stapelstaden Norrköping år 1769.

Utförd av lantmätaren Jonas Brolin (1731-1804).
Kartans mått: 56 x 48 cm.

Beskrivning: Detta är första gången Norrköpings gatunamn förekommer på
en karta. Från 1763 skulle Stockholms gators och gränders namn anges på
tavlor uppsatta på husen och 1769 motioneras i Norrköpings magistrat om
att så ska ske även här. Skyltarna med gatunamn skulle vara på plats till den
riksdag som hölls i Norrköping samma år, säkerligen för de många
riksdagsmännens och andra tillresandes smidigare orientering. I övre
vänstra hörnet infälld karta över Norrköping med omgivningar.

Staden har detta år drygt 8.000 invånare.

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen. 

Titel: Staden Norrkiöping.

Utförd av lantmätaren Fredrik Adolf Wiblingen (1756 – 1805).
Kartans mått: 38 x 23 cm.

Beskrivning: Kartan ingår i en serie av Wiblingen vid denna tid utförda stadskartor, en av de första enhetliga kartserierna över svenska städer.

Staden har nu ca 9.000 invånare.

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen. 

Titel: Belägenheten omkring Norrköping.

Utförd av lantmätaren Nils Gustaf Werming (1769 – 1820).
Kartans mått: 33 x 24 cm.

Beskrivning: Vägnät, höjdsträckningar och segelleder markeras noggrant. I nedre vänstra hörnet infälld områdeskarta.

Staden har nu ca 9.000 invånare.

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen. 

Titel: Plan och panorama öfver Norrköping med dess omgivningar.

Utförd av lantmätaren Carl Erik Öhrling (1813 – 1872).
Kartans mått: 56 x 44 cm.

Beskrivning: I marginalen återges flera bilder – från övre vänstra hörnet räknat S:t Olai kyrka, Carl Johans torg (nuvarande Carl Johans park), S:t Johannis kyrka (nuvarande hörsalen), S:t Hedvigs kyrka, skeppsdockan på gamla varvet (nuvarande kvarteret Skeppsdockan), en områdeskarta, marknadsståndens placering på Tyska torget och S.t Olai kyrkotorn (stadstornet). Möjligen har kartan utgivits med anledning av det sjätte Allmänna Svenska Lantbruksmötet i Norrköping detta år.

Staden har nu ungefär 15.000 invånare.

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen. 

Titel: Karta över staden Norrköping med dertill lydande egor på föranstaltande af Committén till undersökning af grunderna för städernas beskattning.

Utförd av lantmätaren Erik Gustaf Ljunggren (1817 – 1888).
Kartans mått: 47 x 38 cm.

Beskrivning: Kartan visar dels stadsplanen och dels stadens marker. Den ingår i en serie enhetliga kartor över landets städer i syfte att ligga till grund för städernas beskattning.

På kartan anges befolkningens antal år 1852 till 16.741 personer.

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen. 

Titel: Karta öfver Norrköping och dess omgivningar med illustrationer.

Utgiven av firman M. W. Wallberg & Co, Norrköping.
Kartans mått: 57 x 43 cm.

Beskrivning: Här återges den första större förändringen av stadsplanen sedan 1719, nämligen det stadsplanelagda områdets reglering mot norr genom anläggningen av Norra Promenaden (på kartan kallad ”Nya alléen”). Som synes har nu järnvägen kommit till staden.

Stadens befolkning uppgår detta år till ca 19.000 personer.

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen. 

Karta över Norrköping med omgivningar. Ekonomiska kartan enligt fältmätning 1868-1877.

Framställd av Rikets allmänna kartverk.
Kartans mått: 58 x 44 cm

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen. 

Titel: Karta över Norrköping. Upprättad och utgiven genom Norrköpings stads byggnadsnämnd.

Upphovsman: Lantmätaren Alfred Rudolf Lundgren. (1852 - 1929)
Kartans mått: 142 x 85 cm.

Beskrivning: Genom de regleringar och utvidgningar av stadsplanen som kommit till utförande 1863, 1873 och 1877 har nu hela det område som ligger inom stadens planerade promenadsystem utnyttjats.

I staden bor nu drygt 27.000 personer.

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen. 
En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.
En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.
En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.

Karta över Norrköping med omnejd. Sammandragen efter tillgängliga kartor år 1900 samt kompletterad år 1902.

Ritad av kommissionslantmätare Gustaf Löfstrand (1849-1924), född i Norrköping.

Kartan visar Norrköpings stad med ägor och fastigheter i dess omgivningar.
Skala 1:8000
Mått: 176 x 120 cm

Norrköpings befolkning bestod år 1902 av 42 033 personer.

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.

Titel: Karta öfver Norrköping med förstäderna och af stadsfullmäktige godkändt förslag till utvidgning af stadsplanen.

Mått: 73 x 45 cm.
Utgiven av P. Lundahl.

Beskrivning: 1906 års konst- och industriutställning, ett av de största evenemangen någonsin i stadens historia, ägde rum vid det s.k. Syltberget. Utanför stadens gräns har nya samhällen vuxit upp: Norra Förstäderna (d.v.s. Marielund och Fredriksdal) och Borgs villastad. Södra Promenaden var då som synes delad i två, där den västra delen bar namnet Västra Promenaden. I nedre högra hörnet områdeskarta.

Staden har detta år drygt 45.000 invånare.

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.

Titel: Karta över Norrköping med omgivningar. På drätselkammarens initiativ transporterad och sammandragen från förefintliga kartor.

Upphovsman: stadsingenjör Robert Weisse (1856 - 1911).
Mått: 80 x 67 cm.

I staden bor nu drygt 45.000 personer.

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.

Titel: Karta över Norrköping.

Upphovsman: Stadsingenjör John E. Petterson (1878 – 1949).
Mått: 160 x 122 cm.

Beskrivning: Med anläggandet av Hamnbron som öppnades för trafik 1915 förändras stadsplanens utseende drastiskt i denna del av staden. Flera gamla kvarter som Lissabon, Paris, Väst- och Ostindien försvinner. En rad nya bostadsområden har tillkommit, bland annat Oxelbergen, Karlshov, Taborsberg, Pryssgården, Egna hem och området emellan Västra/Södra Promenaderna och Albrektsvägen.

Stadens befolkning uppgår nu till drygt 61.000 invånare.

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.
En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.
En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.
En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.

Titel: Karta över Norrköping. Upprättad och utgiven av Stadsingenjörskontoret 1964.

Kartans mått: 180 x 130 cm

Beskrivning: Norrköping har börjat expandera mot söder. Ett nytt bostadsområde, Hageby, har kommit till. Andra områden som Ektorp och Haga, har byggts ut.

Folkmängden uppgick år 1964 till 93 056 personer.

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.

Nordvästra delen

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.

Nordöstra delen

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.

Sydvästra delen

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.

Sydöstra delen

Titel: Karta över centrala Norrköping. Upprättad och utgiven av Stadsingenjörskontoret, 1979.

Kartans mått: 198 x 164 cm.

Beskrivning: Norrköpings kommun bildades år 1971 när staden sammanlades med Kolmården, Kvillinge och Skärblacka. Kommunen färdigbildades år 1974 då även Vikbolandet uppgick Norrköpings kommun.

I Norrköpings kommun bor nu 119 238 personer, varav det i Norrköpings tätort bor c:a 86 000 personer.

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.

Nordvästra delen

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.

Nordöstra delen

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.

Sydvästra delen

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.

Sydöstra delen

Kontakt

Stadsarkivet

Rådhuset

Besökstider:
Måndag - fredag 09.00-12.00.

Telefontider:
Måndag - fredag kl. 09.00-12.00

Övrig info:
Ingång från Torggatan 12