Glotternsskogens naturreservat

Området består av ett för Kolmården typiskt skogsklätt sprickdalslandskap med blockrika sluttningar, branter, hällmarker och dalgångar med små mossar och sjöar med strandskogar. Barrskog dominerar men inslaget av asp är bitvis stort. Skogen ger ett vilt intryck med många gamla träd liksom lågor och torrträd. I sumpskogsmiljöerna är al och björk viktiga inslag.

Skogens höga ålder och den stora mängden döda träd gör att många olika djur och växter trivs. Flera arter är beroende av skogsbrand för sin överlevnad och för att hjälpa dem har två naturvårdsbränder anlagts i reservatet. Branden har skapat miljöer för flera ovanliga arter som brandlöpare, fjärilen skiktdynemott och svedjenäva. Fågellivet i området är rikt och under sommarnätterna kan man höra nattskärrans surrande läte eller lyssna på storlommens ödsliga läte utifrån sjön.

Söder om Bromansviken ligger en bokningsbar bastu. Mer information om den och hur du bokar hittar du på: Naturkartan

  • Reservat sedan 1994, utökat 2013
  • 345,7 hektar, varav 81,7 är vatten

Ligger 15 km norr om Norrköping
Glotternskogen är tillgänglig för bil via allmän väg (Rv 55/56) och en mindre bilväg den sista kilometern till den norra delen och ytterligare två kilometer till den södra delen. I den norra delen finns två parkeringsplatser, en mindre med fem platser och en lite större med plats för cirka tio bilar och i reservatets södra del där vägen slutar finns en större parkeringsplats.
Busshållplats finns vid Torshagshuset i Åby, därifrån finns en markerad led in till reservatets södra del.

Glotternskogens naturreservat på Norrköpingskartan

Reservatet är ett populärt utflyktsmål året om. Flera vandringsleder genomkorsar reservatet.
Svårighetsgrad (lätt, medel, svår): medel
Från den södra parkeringen finns en led, anpassad för rullstol, som går ända ner till vindskyddet vid Glottern.

Kontakt
Kultur- och fritidskontoret

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping