Händelö naturreservat

Händelö naturreservat
Händelö kan stoltsera med sina pampiga ekmiljöer. Här finns ett mycket stort antal riktigt gamla ekar, flera är uppemot 500 år. De flesta av de gamla grova träden är ihåliga och därinne trivs en mängd insekter, bl.a. den skyddsvärda läderbaggen. En skalbagge som doftar aprikos. I naturreservatet finns även en hel del andra ädellövträd framför allt i nära anslutning till de gamla gårdarna.

De gamla träden är mycket viktiga för en mängd insekter, svampar och fåglar. Många ovanliga arter har hittats i området. Av fåglar kan särskilt nämnas de hålhäckande arterna mindre hackspett, göktyta och skogsduva. De trivs bland de håliga gamla träden.

  • Reservat sedan 2013.
  • Naturreservatet är 97,8 hektar.

Händelö naturreservat ligger 2 km från Norrköpings centrum.
Från centrum följer man Norra promenaden åt öster och följer vägen mot Händelö.

Händelö naturreservat på Norrköpingskartan

Det finns för närvarande ingen markerad led genom naturreservatet men ekbackarna är lättframkomliga att ströva i.

Remiss - Förslag till Beslut om utvidgning av Händelö

Norrköpings kommun utreder just nu en utvidgning av Händelö naturreservat vid Grymön på Nordvästra Händelö. Samhällsplaneringsnämnden har fattat beslut om remiss av förslaget.

Förslaget innebär en geografisk utvidgning av det befintliga Händelö naturreservat samt en revidering av naturreservatets skötselplan. Syftet med förslaget är att stärka Händelö eklandskaps naturvärden genom ett långsiktigt skydd samt naturvårdande skötsel av området. Förslaget innebär att större delen av området ska betas.

Remiss - Förslag till beslut om utvidgning av Händelö Pdf, 1 MB.

Skötselplan för Händelö naturreservat Pdf, 853.6 kB.

Remissen pågår mellan 24 januari och 24 mars.

Under den här perioden kan du lämna in dina synpunkter på planförslaget.

Lämna in synpunkter senast den 24 mars 2024.

Synpunkter skickas per e-post till: samhallsbyggnadskontoret@norrkoping.se

Synpunkter skickas per post till:
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Kontakt
Kultur- och fritidskontoret

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping