Anläggningsbidrag – Demokrati och inkludering

Syfte med anläggningsbidraget

Anläggningsbidraget är ett verksamhetsbidrag med syfte att ge föreningar med ansvar för en föreningsdriven anläggning stöd vid om- och tillbyggnader, reparationer och periodiskt underhåll. Anläggningen ska hållas tillgänglig och bedömas viktig för Norrköpings kommun.

Observera att arbetet inte får påbörjas och material inte får köpas in förrän beslut är fattat. Dispens kan beviljas i särskilda fall om kultur- och fritidskontoret bedömer det motiverat.

Vem kan söka anläggningsbidrag?

Bidragsberättigad förening:

Bidrag kan beviljas till:

 • om- och tillbyggnader
 • reparationer
 • periodiskt underhåll
 • kapitalvaror eller investeringar som bedöms vara av särskilt intresse för föreningens kärnverksamhet och har ett bestående värde för anläggningen, samt fyller ett prioriterat målområde

Bidraget kan inte beviljas till:

 • investeringar som saknar direkt koppling till föreningens kärnverksamhet
 • redan påbörjade insatser
 • finansiering av en nyetablering (Läs mer: Investering i föreningsdriven anläggning (KS 2017/0272) och Kommunal exploateringsmark som disponeras av idrottsföreningar (KS 2012/0903))

Hur bedöms ansökan?

Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan samt bedömning av angelägenhetsgrad och befintliga resurser.

När vi bedömer ansökan tittar vi bland annat på om den planerade insatsen:

 • främjar trygghet och säkerhet
 • ökar tillgänglighet
 • påverkar energi och miljö positivt
 • främjar jämställdhet
 • undanröjer akut hinder för verksamhet

Vi tittar även på om föreningen har beviljats anläggningsbidrag förut.

Uppföljning och redovisning

Bidraget betalas ut i efterskott. Ni ska lämna in verifikationer som styrker sökta kostnader. Insatsen ska vara godkänd av kultur- och fritidskontoret.

Utifrån anläggningsprojektets storlek och komplexitet ska slutredovisning ske inom en ett- till treårsperiod. Slutredovisningstid fastställs i det enskilda beslutet.

Vi förväntar oss att en förening som beviljats anläggningsbidrag medverkar till fortsatt dialog med handläggare på kultur- och fritidskontoret. Vi besöker anläggningen vid behov.

Ansökan

Ansökan är öppen löpande under året.

Ansökningsformulär hittar du här

Kontakt
Kultur- och fritidskontoret

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping