Arrangemangsbidrag

På grund av ett förändrat budgetläge, där enheten Idrott, kultur och fritid har ett sparbeting på tre miljoner kronor behöver föreningsbidragen inom Publik verksamhet sänkas till en miljon kronor och tillfälligt pausas under 2024. Ta gärna kontakt med oss för mer information eller dialog kring er planerade bidragsansökan.

Arrangemangsbidraget är ett bidrag för publikt och ideelt inriktade tillställningar av mindre karaktär med syfte att möjliggöra ett rikt och varierat kultur-, fritids- och idrottsutbud riktat till kommunens invånare och dess besökare.

Arrangemangsbidraget är ett förlustbidrag. Det innebär att en eventuell förlustkostnad betalas ut i efterhand när arrangemanget har genomförts och ekonomiska underlag har lämnats in. Om arrangemanget går med vinst betalas inget bidrag ut.

Vem kan söka arrangemangsbidrag?

Föreningar och andra aktörer som uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser inom området publik verksamhet Pdf, 232.3 kB. kan söka arrangemangsbidrag.

Bidraget kan beviljas till:

 • offentliga arrangemang i Norrköpings kommun av publikt allmänintresse
 • offentliga arrangemang i Norrköpings kommun som ingår i ett regionalt sammanhang
 • ideella arrangemang som genomförs utan vinstintresse
 • rena arrangemangskostnader i form av hyreskostnader för offentlig lokal, ljud- och ljusteknik, artistarvoden, marknadsföring eller andra kostnader som bedöms likvärdiga för att ett arrangemang ska kunna genomföras

Bidraget kan inte beviljas till:

 • arrangemang med övervägande religiös eller politisk inriktning
 • arrangemang som får verksamhets-, evenemangs-, produktions- eller uppdragsbidrag
 • jubileer, minnesdagar, nationaldagsfirande eller annat som bedöms som av liknande karaktär
 • arrangemang av sluten karaktär
 • arrangemang i kommunala verksamheter eller kommunala bolags regi
 • egna arvoden eller inkomster till föreningens egna medlemmar
 • kostnader för föreningens egna lokal
 • matkostnader eller andra förmåner till arrangemangets funktionärer
 • evenemang med huvudsakligt syfte att stärka turistekonomi och besöksnäring

Hur bedöms ansökan?

Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan samt bedömning av angelägenhetsgrad och befintliga resurser.

I bedömningen av er ansökan så utgår vi från syftet med bidraget, som är att möjliggöra ett rikt och varierat utbud av upplevelser, visa upp en mångfald av uttrycksformer samt sträva efter en spridning av kultur- och fritidsarrangemang inom hela kommunen.

Uppföljning och redovisning

Efter att arrangemanget ägt rum inlämnas en redovisning tillsammans med ekonomiska underlag som styrker arrangemangskostnader.

Ansökan

Vi vill gärna ha din ansökan så tidigt som möjligt, senast sex veckor innan arrangemanget äger rum.

Ansökningsformulär hittar du här

Kontakt
Tillväxt- och utvecklingskontoret
Idrott, kultur och fritid

Laxholmstorget 3
Strykbrädan Våning 3
601 81 Norrköping