Bidrag till funktionshinderföreningar

Syfte med verksamhetsbidraget för funktionshinderföreningar

Syftet med verksamhetsbidraget för funktionshinderföreningar är att stödja verksamhet som främjar full delaktighet och jämlikhet i samhället för människor med funktionsnedsättning.

Verksamhetsbidraget för funktionshinderföreningar ska möjliggöra aktiviteter för barn och ungdomar samt deras familjer, och vuxna enskilt eller i grupp, samt stödja opinionsbildning och kunskapsbildning för ökad förståelse avseende livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning.

Bidrag kan beviljas för kostnader för medlemmar som bor i Norrköpings kommun.

Vem kan söka verksamhetsbidrag för funktionshinderföreningar?

Bidragsberättigad förening:

Bidrag kan beviljas till

  • aktiviteter huvudsakligen avsedda för föreningens medlemmar, till exempel sammankomster för social gemenskap, fritidsverksamheter, träning och motion, föreläsningar, fortbildning och utflykter
  • aktiviteter som vänder sig till myndigheter och allmänheten med information och utbildning för att öka kunskapen om den egna målgruppens funktionsnedsättningar och deras livsvillkor
  • aktiviteter som möjliggör att föreningen kan erbjuda enskilda medlemmar mänskligt stöd såsom kontaktpersoner för specifika funktionsnedsättningar, besök på sjukhus och särskilda boenden eller liknande.
  • merkostnader som föreningen har i samband med aktiviteter anordnade av föreningen, på grund av medlemmarnas funktionsnedsättningar

Hur bedöms ansökan?

Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan samt bedömning av angelägenhetsgrad och befintliga resurser.

I ansökan ska föreningen skicka med en verksamhetsplan för det kommande året, där ni tydligt beskriver de planerade aktiviteterna, målgrupp och kostnader, samt föreningens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret. När vi bedömer ansökan tittar vi bland annat på föreningens och verksamhetens omfattning.

Ni ska också redovisa om ni har fått eller söker bidrag till verksamheten från någon annan än kultur- och fritidsnämnden.

Ansökan

Ansökningsperiod är mellan den 15 augusti till den 15 november varje år.

Ansökningsformulär hittar du här

Om du har frågor kontakta vänligen kontakta Norrköpings kommuns kontaktcenter via e-post: norrkoping.kommun@norrkoping.se eller kultur- och fritidskontoret via e-post: kultur.fritid@norrkoping.se

Kontakt
Kultur- och fritidskontoret

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping