Bygdepeng

Syfte med bygdepengen

Bygdepengen är ett bidrag till aktörer på landsbygden, som vill gå samman och utveckla sitt närområde. Det kan vara insatser för att skapa mötesplatser, olika slag av sammankomster för gemensamma frågor över föreningsgränserna, insatser för ungdomar eller för en bättre grundservice i området, som handel och kommunikationer.

Syftet med bygdepeng är att underlätta för de boende i ett område att, tillsammans med befintliga föreningar i området, samverka för bygdens framtida utveckling.

Länsstyrelsen i Östergötland har tillsammans med Region Östergötland inrättat en gemensam regional bygdepeng. En förutsättning för den regionala bygdepengen är att kommunal bygdepeng beviljas.

Bygdepengen är högst 6 000 kronor och kan användas till omkostnader för det lokala utvecklingsarbetet.

Vem kan söka bygdepeng?

Bygdepeng kan sökas av lokala utvecklingsgrupper på landsbygden i hela länet, samt i småorter med färre än tusen invånare, som aktivt vill engagera sig i sin bygds utveckling. En lokal utvecklingsgrupp kan bestå av en lokal förening eller en grupp boende i en bygd som tar initiativet till att samla de boende och föreningarna i bygden.

Bygdepengen är inget föreningsbidrag, tvärtom är den till för att underlätta mellan samtliga föreningar och boende i ett område.

Bidrag kan beviljas till

Bidraget kan till exempel användas till:

  • insatser för att skapa mötesplatser
  • olika slag av sammankomster för gemensamma frågor över föreningsgränserna
  • insatser för ungdomar
  • en bättre grundservice i området, så som handel och kommunikationer

Bygdepengen kan täcka administrativa kostnader, lokalhyra, reskostnader, materialkostnader, föreläsare med mera. Bygdepengen får inte användas till lönekostnader.

Den utvecklingsgrupp som får bygdepeng åtar sig att bjuda in alla boende och föreningar inom det utpekade området, för att gemensamt komma överens om hur bygdepeng bäst kan användas.

Utvecklingsgruppen åtar sig också att vara kontaktgrupp och länk mellan bygden och kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet Östergötland.

Hur bedöms ansökan?

Kultur- och fritidskontoret lägger stor vikt vid att gruppens utvecklingsarbete omfattar alla boende i området och att utvecklingsgruppen finns och verkar i området.

Uppföljning och redovisning

Redovisning av beviljat bidrag ska vara inlämnad senast 1 april året efter beslut. I slutredovisning ska framgå vad bidraget använts till och vilken effekt arbetet har fått.

Ansökan

Ansökningsblankett på Mina Sidor

Bygdepengen kan sökas en gång per år och ska i regel avse kalenderåret. Ansökan skickas med fördel in i början av året men handläggning sker löpande över året.

Tidigare beviljad bygdepeng ska vara förbrukad innan ny kan sökas alternativt vara öronmärkt för ett specifikt ändamål.

Ansökan skickas eller lämnas till kultur- och fritidskontoret

Postadress:
Norrköpings kommun
Kultur- och fritidskontoret
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Wilhelm Wibergs gata 174

E-postadress:
kultur.fritid@norrkoping.se

Kontakt
Kultur- och fritidskontoret

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping