Evenemangsbidrag

Syfte med evenemangsbidrag

På grund av ett förändrat budgetläge, där enheten Idrott, kultur och fritid har ett sparbeting på tre miljoner kronor behöver föreningsbidragen inom Publik verksamhet sänkas till en miljon kronor och tillfälligt pausas under 2024. Ta gärna kontakt med oss för mer information eller dialog kring er planerade bidragsansökan.

Evenemangsbidrag är ett bidrag för större publikt inriktade tillställningar som genererar tillresande till Norrköping. Syftet är att stödja nya, innovativa evenemang som bidrar till att stärka Norrköpings attraktivitet. Evenemanget kan även stimulera ett rikt och varierat utbud av upplevelser, skapa mervärde för Norrköpingsborna samt visa upp en mångfald av uttrycksformer inom hela kommunen. Evenemangsbidrag kan sökas max tre år i följd för samma evenemang.

Vem kan söka evenemangsbidrag?

Föreningar och andra aktörer som uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser inom området publik verksamhet Pdf, 232.3 kB. kan söka detta evenemangsbidrag.

Bidraget kan beviljas till:

 • evenemang som bidrar till att stärka Norrköpings varumärke och attraktionskraft som besöksdestination
 • evenemang som bidrar till att skapa attraktiv stad att bo och leva i
 • evenemang som är kommunalt, regionalt, nationellt eller internationellt intressant
 • evenemang som är medialt intressant
 • evenemang med huvudsakligt syfte att stärka turistekonomi och besöksnäring i Norrköpings kommun
 • nya idéer och initiativ som utvecklar kommunens evenemangsutbud
 • rena evenemangskostnader i form av hyreskostnader för offentlig lokal, ljud och ljusteknik, artistarvoden, marknadsföring eller andra kostnader som bedöms likvärdigare för att ett evenemang ska kunna genomföras

Bidraget kan inte beviljas till:

 • evenemang med övervägande religiös eller politisk inriktning
 • evenemangsprojekt som får produktions-, arrangemangs-, verksamhets- eller uppdragsbidrag
 • evenemang i kommunala verksamheter eller kommunala bolags regi egna arvoden eller inkomster till arrangörens egna medlemmar
 • evenemang av sluten karaktär
 • redan påbörjade projekt, i det avseendet att den sökande får planera projektet men inte påbörja själva genomförandet
 • matkostnader eller andra förmåner till evenemangets funktionärer
 • kostnader för arrangörens egna lokal

Hur bedöms ansökan?

Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan samt bedömning av angelägenhetsgrad och befintliga resurser.

I bedömningen av er ansökan så utgår vi från syftet med bidraget, som är att möjliggöra större publikt inriktade tillställningar med syfte att stödja nya, innovativa evenemang som bidrar till att stärka Norrköpings attraktivitet.

Uppföljning och redovisning

Senast tre månader efter att evenemanget ägt rum inlämnas en redovisning tillsammans med ekonomisk berättelse som styrker evenemangskostnader.

Eventuella bidragsöverskott ska betalas tillbaka till kultur- och fritidskontoret.

Ansökan


Vi vill gärna ha din ansökan så tidigt som möjligt, senast 10 veckor före evenemanget.

Ansökningsformulär hittar du här

Kontakt
Tillväxt- och utvecklingskontoret
Idrott, kultur och fritid

Laxholmstorget 3
Strykbrädan Våning 3
601 81 Norrköping