Medlemsbidrag – Barn och Unga

Syfte med bidraget

Syftet med bidraget är att skapa grundförutsättningar för föreningslivets samhällsnyttiga arbete samt att stötta det ideella arbete som utförs i föreningarna.

Vem kan söka medlemsbidrag?

Bidrag kan beviljas till etablerad föreningsverksamhet med ett tydligt syfte inom ett angivet område som framgår av antagna stadgar. Verksamheten ska uttryckligen återspeglas i gruppaktiviteterna som ska vara planerade, organiserade, ledarledda och närvaroregistrerade.

till exempel:

 • idrottsförening med uttalad idrottslig verksamhet. Föreningen ska vara ansluten till riksidrottsförbundet eller annan riksorganisation som bedöms likvärdig.
 • kulturförening med uttalad kulturverksamhet inom olika former av scenkonst.* Föreningen ska vara ansluten till riksorganisation eller annan organisation som bedöms likvärdig.
 • scoutförening, ansluten till riksorganisation.

*scenkonst är ett samlingsbegrepp på kultur/konstformer med inriktning mot publik verksamhet, främst inom områden teater, musik, dans och cirkus med undergrupperingar och genreöverskridande kulturuttryck.

Bidragsberättigad förening:

Bidragsberättigad medlem:

 • är i åldern 7-20 år
 • har varit aktiv i föreningen i minst åtta veckor. En medlem räknas som aktiv om personen har närvarat vid minst åtta godkända gruppaktiviteter under föregående verksamhetsår.

Godkänd gruppaktivitet:

 • är planerad, dokumenterad och ledarledd
 • har minst tre deltagare i åldern 7-20 år
 • pågår i minst 45 minuter

Föreningar som inte kan få medlemsbidrag:

 • föreningar för skolidrott som får aktivitetsbidrag från Riksidrottsförbundet
 • politiska ungdomsorganisationer
 • elevorganisationer
 • föreningar som är anslutna till Korpen Norrköpings motionsidrottsförening

Bidrag kan inte beviljas till:

 • aktiviteter av allmän fritids-, hobby- eller umgängeskaraktär som till stora delar erbjuds genom kommunala fritidshem och fritidsgårdar, till exempel matlagning, sagoläsning, pyssel, spontanidrott och utevistelse
 • läxhjälp
 • undervisning som utgår från skolans läroplan
 • föreläsningar
 • sammankomster vid fester, högtider eller liknande
 • aktiviteter som vi bedömer saknar anknytning till föreningens syfte och huvudsakliga engivna verksamhet

Ansökan

Ansökningsperiod är mellan den 15 januari till den 1 mars. Första gången er förening söker medlemsbidrag hos kultur- och fritidsnämnden ska ni bifoga stadgar, närvarokort och årsmöteshandlingar.

Ansökningsformulär hittar du här

Om du har frågor vänligen kontakta Norrköpings kommuns kontaktcenter via e-post: norrkoping.kommun@norrkoping.se eller kultur- och fritidskontoret via e-post:kultur.fritid@norrkoping.se

Kontakt
Kultur- och fritidskontoret

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping Norrköping