Om Våga fråga

Norrköpings kommun tog 2013/2014 fram en handlingsplan för suicidprevention. Psykologer från Centrala barn- och elevhälsan var del i det arbetet och när det var färdigt, så fanns en önskan om att konkretisera den kunskapen till medarbetare i skolan i Norrköpings kommun.

Centrala barn- och elevhälsans psykologer fick då möjlighet att arbeta vidare för att ta fram ett material som riktade sig mot lärare och skolpersonal kring suicidprevention och psykisk ohälsa. Det arbetet skedde tillsammans med lärare och elevhälsopersonal på en av våra gymnasieskolor och resulterade i en föreläsningsinsats som riktade sig mot all personal på ett program/en skola samt ett efterföljande handledningstillfälle/arbetslag där psykolog tillsammans kurator/skolsköterska från det lokala elevhälsoteamet mötte upp arbetslagen och också gick igenom den handbok som hade tagits fram. Även material mot eleverna delades ut.

Materialet är framtaget för lärare som möter gymnasieungdomar, mycket inspirerat av suicidforskaren Jan Beskow (Göteborgs universitet) och Youth Awareness of Mental Health, ett elevinriktat program som Karolinska Institutet forskar kring, men har också implementerats på högstadieskolorna i Norrköping.

Det finns några huvudbudskap i vårt material

Upptäckare – med målet att lärarna ska se sin roll som viktiga upptäckare av psykisk ohälsa

  • Våga fråga! – med målet att minska myter och öka färdigheter avseende att fråga om mående, vilket vi hoppas leder till en reell ökning och känsla av trygghet hos personalen att fråga om psykisk ohälsa och suicidtankar

  • Hänvisa – med målet att fler unga ska få hjälp av söka adekvat stöd och behandling för psykisk ohälsa

Målet har heller aldrig varit att öka på lärares arbetsbörda, utan lyfta fram och försöka koppla främjande och förebyggande arbete till sådant som redan sker i skolan, såsom att skapa goda relationer och öva reflektionsförmåga, så att personalen ska gå från tillfället med en stärkt känsla av att de redan gör ett stort arbete och minska maktlöshet och frustration.

Vid handledningstillfället har är ett viktigt syfte att ha med lokal EHT-personal så att de kan beskriva arbetet på skolan och minska ett ”vi och dom”-tänk samt hitta utvecklingsområden att arbeta vidare kring. Detta har också lett till en vidare insats i ledningsgrupp/eht för att diskutera hur skolan organisatoriskt kan arbeta vidare kring detta samt diskutera eventuella upplevda svårigheter.

Utvärderingar visar i huvudsak att:

  • Personalen upplever att de ökat kunskapen kring psykisk ohälsa och suicid och hur de kan bemöta den.
  • Personalen upplever sig tryggare i hur de ska möta personer med psykisk ohälsa.