Lämna klagomål på verksamhet

Här kan du läsa hur du gör om du har synpunkter eller vill klaga på en fristående förskola eller en fristående pedagogisk omsorg.

En person bygger ett leksakshus av klossar.

Dina åsikter är värdefulla för att verksamheten ska utvecklas.

Klagomål är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Så här gör du för att framföra dina synpunkter och klagomål

1. Vänd dig i första hand till den enhet där ditt ärende gäller

Klagomål riktar du i första hand till förskollärare, eller motsvarande personal. Du kan också kontakta rektor eller skolchef. Det är oftast rektor som i första hand tar emot och om möjligt åtgärdar eventuella klagomål på verksamheten.

2. Vänd dig i andra hand till enhetens huvudman för att lämna ett klagomål

Skulle du inte bli nöjd med åtgärderna eller svaret du får efter att du har kontaktat enheten och rektorn, kan du vända dig till huvudmannen. Du kan vara anonym, men för att få svar måste du lämna dina kontaktuppgifter.

Huvudmannen har ansvar för att ta emot och utreda klagomål som rör utbildningen. Varje huvudman är skyldig att ha information tillgängligt kring hur klagomål ska förmedlas in.

Det bästa är att lämna dina synpunkter i skriftlig form.

Vem som är ansvarig huvudman vid en fristående förskola framgår på webbsidan Fristående förskolor i Norrköping

3. Vänd dig i tredje hand till utbildningsnämnden

För att anmäla klagomålsärenden till utbildningsnämnden gällande de fristående förskolorna och pedagogiska verksamheterna i Norrköping måste du först ha varit i kontakt med den enhet eller huvudman som ärendet gäller.

Om du har kontaktat rektor och huvudman, men trots detta inte fått åtgärder eller svar kan du lämna in ditt klagomål till utbildningsnämnden via detta webbformulär:

Lämna klagomål på fristående förskola eller annan pedagogisk omsorg (webbformulär)

Barn- och elevombudet

Barn- och elevombudet (BEO) är den myndighet som granskar att både kommunala och fristående huvudmän/enheter har rutiner och förebyggande åtgärder för kränkande behandling.

Uttrycker ditt barn att hen upplevt sig kränkt eller upplever du, som vårdnadshavare, att ditt barn har blivit kränkt ska du anmäla detta till huvudmannen. Om du anser att huvudmannen inte har hanterat kränkningsärentet korrekt ska du anmäla detta till BEO.

Allt som rör kränkande behandling mot barn förmedlas vidare till BEO att hantera. BEO gör utredningar på liknande sätt som Skolinspektionen, men utreder enbart de ärenden som handlar om kränkningar och mobbning.

Barn- och elevombudet (skolinspektionen.se)

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden utreder övriga missförhållanden i den fristående enheten. I de fall utbildningsnämnden startar en utredning kring eventuella missförhållanden kommer fokus vara på förskolans/den pedagogiska verksamhetens arbete för alla barn.

Du når tillsynsmyndigheten vid utbildningsnämnden på:

tillsynsmyndighet.un@norrkoping.se

Du som lämnar en synpunkt eller ett klagomål och anger ditt namn och kontaktuppgifter får ett svar från den handläggare som tar hand om din synpunkt. Du kan räkna med att få återkoppling inom två veckor.

Synpunkter och klagomål diarieförs av Norrköpings kommun och blir allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är kommunen skyldig att lämna ut handlingen. Innan handlingen lämnas ut görs en sekretessprövning.

Här kan du läsa hur Norrköpings kommun behandlar personuppgifter:

Dataskyddsförordningen GDPR - norrkoping.se

Du når kommunens dataskyddsombud på:

dataskyddsombud@norrkoping.se

Om du är missnöjd med hur vi har behandlat dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten:

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Kontakt
Utbildningsnämnden
Tillsynsmyndighet