Starta eller utöka verksamhet

Här finns information och det formulär du ska fylla i när du vill ansöka om godkännande för att starta eller utöka en fristående förskola eller en pedagogisk omsorg i Norrköpings kommun.

En pojke med bygghjälp ligger på golvet bland legobitar.

Efter ett godkännande kallas den sökande för huvudman.

Observera att du måste skicka in ansökan till utbildningsnämnden senast den 31 januari året innan du planerar att starta eller utöka verksamheten.

Ansök om nyetablering eller utökning av fristående förskola och/eller pedagogisk verksamhet (e-tjänst)

Ansök om lämplighet för undervisningslokaler (e-tjänst)

Ansök om hantering av livsmedel i verksamhet (e-tjänst)

För att kunna ansöka om godkännande för att starta eller utöka en fristående förskola eller en pedagogisk omsorg måste du ha ett bolag eller en förening. Bolaget eller föreningen utgör den juridiska personen. En eller flera personer i ledningskretsen måste ha full rättskapacitet och vara den eller de som undertecknar ansökan. Om någon annan undertecknar behövs en fullmakt från den behörige.

Juridiska personer måste vara registrerade hos registeransvarig myndighet, exempelvis Bolagsverket eller Länsstyrelsen.

Den som ansöker om att utöka en verksamhet måste vara en huvudman som redan har ett godkännande i Norrköpings kommun.

En ansökan måste ha kommit in till utbildningsnämnden senast den 31 januari året innan du beräknar att verksamheten ska starta.

Detta beror på att utbildningsnämnden måste besluta om att bevilja den sökande bidrag. Alla beslut om bidrag måste ske i tid för att kunna tas med i nästa års budgetplanering.

En ansökan måste ha kommit in till utbildningsnämnden senast den 31 januari året innan du beräknar att verksamheten ska utöka.

Detta beror på att utbildningsnämnden måste besluta om att bevilja den sökande bidrag. Alla beslut om bidrag måste ske i tid för att kunna tas med i nästa års budgetplanering.

Utbildningsnämnden får tar ut en avgift som täcker kostnaderna för att hantera en ansökan. Kommunfullmäktige bestämmer avgiftsnivåerna. Utbildningsnämnden börjar inte arbeta med en ansökan förrän avgiften har betalats av den sökande.

Förskola

Nyetablering

50 000 kr

Utökning befintlig

30 000 kr


Pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola

Nyetablering

35 000 kr

Utökning av befintlig

10 000 kr


Om du ansöker om att få starta flera verksamheter debiterar utbildningsnämnden en avgift för varje nyetablering och utökning av enheter. Om du till exempel ansöker om tillstånd att öppna två förskolor får du betala en avgift på totalt 80 000 kr (50 000 kr för nyetablering och
30 000 kr för utökning).

När du har skickat in din ansökan så får du en bekräftelse via mejl. Fakturan kommer till den adress du har angett i ansökan.

Ja, när en ansökan blir godkänd blir den sökande också godkänd för att få bidrag. Efter ett godkännande kallas den sökande för huvudman.

Varje år beslutar kommunen hur mycket varje barn ska generera i ekonomisk ersättning för huvudmannen.

Bidraget ska gå till att driva utbildningen/verksamheten för barnen på det sättet som lagen kräver. För varje barn som finns inskrivet i verksamheten får den sökande en ekonomisk ersättning.

Den 15:e varje månad läser kommunen av hur många barn som finns inskrivna i verksamheten och i slutet på månaden betalas bidraget ut.

Nej, om det bedöms att den sökande kan leva upp till kraven i skollagen får den ett godkännande för att få starta utbildningen/verksamheten. I godkännandet står det hur många barn som huvudmannen, som mest, får skriva in i verksamheten.

Nej, det krävs av den som ansöker att visa upp hur skollagen efterlevs. Utbildningsnämndens tjänstepersoner utbildar inte den som önskar att få bedriva förskola eller pedagogisk omsorg.

Tillsynsmyndigheten ska lämna råd och vägledning, men det innebär inte en skyldighet att utbilda eller lösa en situation.

Nej, det är huvudmannen som är ansvarig för att utbildningen/ verksamheten lever upp till skollagen.

Den som ges ett godkännande och rätt till bidrag får samma ekonomiska ersättning som en kommunal förskola. Huvudmannen kan hyra in expertiskompetens vid behov, exempelvis pedagogisk kompetens, ekonomisk kompetens eller juridisk kompetens. Den som bedriver verksamhet måste hålla sig uppdaterad med lagförändringar för att fortlöpande leva upp till kraven som följer av lagen.

En etableringskontroll är en granskning som sker innan en ny utbildning/ verksamhet startar. Kontrollen sker några månader innan verksamheten är tänkt att starta. Etableringskontrollen utförs för att se om den planering som huvudmannen har presenterat går att genomföra.

Etableringskontrollen består av en granskning av efterfrågade uppgifter och dokument tillsammans med en intervju med företrädare för huvudmannen och rektor/platschef.

Om tillsynsmyndigheten fattar ett beslut som du inte är nöjd med går det att överklaga. Det finns två typer av överklagande: förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

Förvaltningsbesvär

Exempel på beslut som överklagas genom så kallade förvaltningsbesvär är:

  • beslut om godkännande att som huvudman bedriva förskola eller pedagogisk omsorg, eller återkallelse av sådant godkännande,
  • vitesföreläggande vid tillsyn.

Vid förvaltningsbesvär ska överklagandet vara skriftligt och vara ställt till Förvaltningsrätten i Linköping, men skickas till:

Norrköping kommun
Utbildningskontoret
601 81 Norrköping

Överklagandet måste göras inom tre veckor från det datum du fick beslutet.

Laglighetsprövning

För beslut som överklagas genom laglighetsprövning skickar du överklagandet direkt till Förvaltningsrätten i Linköping. Överklagandet måste då ske inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har anslagits på kommunens allmänna anslagstavla.

Mer information om hur du överklagar beslut i kommunen

Kontakt
Utbildningsnämnden
Tillsynsmyndighet