Båten

Förskolan Båten är belägen i det natursköna området Lindö i utkanten av Norrköpings stad.

Båtens förskola, exteriör

Vår verksamhet

På vår förskola arbetar 13 medarbetare, både förskollärare, barnskötare och annan personal. De är fördelade på 4 avdelningar och med en ansvarig rektor. Inom enheten finns en utvecklingspedagog och även en specialpedagog är kopplad till enheten som handleder pedagogerna i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd.

Vi arbetar för en likvärdig utbildning ur ett hälsofrämjande och jämställt perspektiv. Vår barnsyn och bärande tankar skapar vi i mötet och genom det relationella förhållningssättet. Vi strävar efter att mötas i mindre grupper, där vi tillvaratar barnens olika uttrycksformer och egna initiativ i samspel och lek med andra. Vår vision är att förskolan skapar förutsättningar för en likvärdig utbildning och ett lustfyllt lärande för alla barn. I vår utbildning ser vi förmågor och möjligheter hos såväl barn som pedagoger. Vi tillvaratar och uppmärksammar olikheter hos barnen. Vi skapar en samsyn i bemötande för att öka förståelsen för barns olika förutsättningar och behov. Vi pedagoger ger barnen positiv förstärkning som är ett arbetssätt där vi stärker barnets utveckling och lärande samtidigt som vi också ökar deras motivation, engagemang och självförtroende.

Leken har en central plats i vår utbildning, vi utgår från ett temainriktat arbetssätt där barnens lärande bildar en mångsidig och sammanhängande undervisning under hela dagen. Vi arbetar medvetet med barns språk och kommunikation i förskolan, bland annat genom boken ”språklig förebild i förskolan” Språklig förebild/språkets betydelse leder till socialisationsprocesser enl. ett sociokulturellt perspektiv. Här arbetar vi medvetet med pedagogrollen och betydelsen av förhållningssätt kopplat till språkbruk och kommunikation. Vi arbetar aktivt med högläsning, texter, begrepp, tematiskt, skapande och medvetet användande och ett inbjudande förhållningssätt till språket.

Vi arbetar med ett relationellt förhållningssätt som bygger på trygga relationer i mindre grupper där barnen blir bekräftade för den man är och dess förmågor. Genom att vi skapar en god relation så kan vi utefter detta erbjuda och planera vår utbildning och undervisning utifrån barnens intresse och läroplanen för förskolan. I vår verksamhet är olikhet en styrka, vi ser varje barn som unik och värnar om alla barns olika uttryckssätt och lärstil. Vi ser mångfald som en styrka och värnar om barnens lika värde. Vi arbetar aktivt med barns språkutveckling som en viktig del i vårt förebyggande värdegrundsarbete, gemenskap, trygghet och i vårt demokratiska uppdrag, detta som en av alla viktiga delar i barns delaktighet och inflytande i utbildningen.

Vi arbetar medvetet med att barnen utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Vi arbetar systematiskt med att inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga förutsättningar i vår utbildning och även för att varje barn får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll. I vår utbildning förmedla och förankra vi respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på. Förskolan speglar de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Vår utbildning utgår från vad som bedöms vara barnets bästa, att barnet har rätt till delaktighet och inflytande och att barn ska få kännedom om sina rättigheter. Vårt värdegrundsarbete är ständigt närvarande i det dagliga arbetet och det finns en tydlig systematik i hur vi arbetar med värdegrunden, följer upp och utvärderar förskolan utbildning och undervisning.

Vår strävan är att alltid sätta barnets bästa i första rummet. Genom enhetens gemensamma mål ”vi ska ansvara för att varje barn får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll” ska barnens delaktighet och inflytande tydligt synas igenom t.ex. utformning och skapande av lärmiljöer, i barnens planerade aktiviteter, i barnens sätt att prata/ kommunicera uttrycka om utbildningens innehåll. Som vårdnadshavare är du den viktigaste personen i ditt barns värld, vi arbetar för att förskola och hem hjälps åt och skapar bästa tänkbara förutsättningar för barnen att få en utvecklade och lärande tid i förskolan. Att vi gemensamt har en samsyn och en gemensam förståelse om förskolans mål och uppdrag och att förskola och hem var och en och tillsammans stödjer barnen på bästa sätt i deras lärande och utveckling. För att våra barn ska få goda förutsättningar till utveckling och lärande krävs samverkan mellan förskolan och barnets vårdnadshavare. Det är ett av uppdragen i läroplanen. Ansvaret för att samverka ligger på förskolan och vår rektor bjuder in vårdnadshavare till samverkansträff kontinuerligt.

i utgår från ett temainriktat arbetssätt där barnens lärande bildar en mångsidig och sammanhängande undervisning under hela dagen. Vi använder oss av enhetens gemensamma tema hållbar utveckling, hållbar framtid. Vi vill med detta tidigt uppmärksamma och ge barnen kunskaper ur ett holistiskt perspektiv (man ser till helheten och människans påverkan på naturen och gemensamma resurser). Vår utbildning ska genom vårt tema ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper Om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.

Vi vill även genom vårt tema främja barns fysiska och psykiska hälsa och välbefinnande. rörelse, goda matvanor och en väl avvägd dagsrytm kan bidra till detta. Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Vår utbildning ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. Vi pedagoger är förebilder och leder detta arbete genom barns visade intresse, delaktighet och inflytande.

Våra inomhusmiljöer är inbjudande och lockar till kreativitet och fantasifulla lekar och självständiga lekfulla barn. Vi har strukturerat och organiserat miljöerna ”rum i rummet för att främja mindre möten” då det underlättar lärandet och gör det mer intressant, lustfyllt och roligt.

Vi erbjuder aktiviteter, planerad och spontan undervisning i våra inspirerande utomhusmiljöer och i vårt närområde där medvetna val av material och erbjudanden är synliga. Vi organiserar och struktureras oss i mindre grupper och sammanhang även i våra utomhusmiljöer.

Vår förskola får maten levererad från det närbelägna skolköket Bråviksskolan som följer skolans matsedel.

Under måltiderna får barnen möjlighet att utveckla sin motorik och sina sinnen i en lugn miljö tillsammans med andra barn och pedagoger.

Matsedel

Mer om Båten

Beskrivning: Tematiskt arbetssätt i mindre grupper.

Årskurser: Förskolor

Rektor
Maria Halvarsson
011-15 30 25

Avdelningar
Ankaret/Kojen: 011-15 24 95
Durken/Propellern: 011-15 24 95

Sjukanmälan
Görs i IST Home appen eller genom att sms:a/ringa till förskolan

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Båten