Björkalund

Björkalund är en helt ny förskola som öppnade i januari 2023 i området Björkalund.

Björkalund förskola, exteriör.

Vår verksamhet

Björkalund förskola är en av Norrköpings nyaste förskolor med närhet till skogen.

Utbildningen och undervisningen hos oss utgår från styrdokumenten för förskola, som bland annat är:

  • Läroplanen för förskola (Lpfö18)
  • Utvecklingsplan för Norrköpings förskola
  • Skollagen
  • Barnkonventionen

Enligt styrdokumenten ska utbildningen i förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande och vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska också utgå från en helhetssyn på barn och barns behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Detta utgår vi från i arbetet med barnens lärande.

Lek har en central plats i vår utbildning och undervisning. Barnen har mycket utrymme för lek, i leken växer den sociala kompetensen. Våra lokaler är utformade för att skapa goda lekmiljöer där barnen kan utvecklas och utmanas i ett lekfullt lärande.

Vi har en föränderlig och tillåtande miljö, anpassad utifrån barnens behov och utveckling. Material av olika slag finns tillgängligt och är inbjudande, såväl ute som inne. Det skapar lust och nyfikenhet att prova nya tekniker, komma på egna idéer och problemlösningar, vilket utvecklar fantasin och kreativiteten.

Förskolan har fyra avdelningar på markplan och två avdelningar på övre plan. Förskolan har eget kök, en gemensam matsal och ateljéer.

Vi har ett projektinriktat arbetssätt, där vi arbetar med olika teman. Just nu arbetar vi med tema "I utforskandet skapas nya lekmöjligheter". Ett projekt eller tema kan pågå under kortare eller en längre tid.

Vi arbetar med olika former av dokumentation som syftar till att synliggöra både barnens enskilda och gemensamma utveckling och lärande samt de processer som sker i utbildningen och undervisningen.

Björkalund förskola har natt- och helgomsorg i lokalerna.

Mer om Björkalund

Beskrivning: Björkalund förskola är en ny förskola i området Björkalund.

Årskurser: Förskola

Rektor
Camilla Myrberg
011-15 78 44
Skicka e-post

Avdelningar
Björnen: 072-464 00 83
Lokatten: 072-464 00 82
Sälen: 072-464 00 84
Örnen: 072-464 00 87
Ugglan: 072-507 86 64
Ekoxen: 072-507 14 48

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Björkalund