Borgen

Borgens förskola ligger i Sandtorp och är byggd 2018. Det innebär att våra miljöer bjuder in till lek, lärande och utforskande både inomhus- och utomhus.

Borgens förskola, exteriör

Vår verksamhet

Vi har en stor och utforskande gård som ger härlig möjlighet till lek och lärande anpassat efter allas behov och intressen. Alldeles utanför vår gård finns nya, fina Kavaljersparken som ger goda möjligheter för utforskande för våra barn.

Borgens förskola har 6 avdelningar och vi har cirka 110 barn.

På Borgens förskola arbetar cirka 22 medarbetare, både förskollärare, barnskötare, kock och annan personal. Till enheten finns också en specialpedagog kopplad som vid behov handleder och utbildar pedagogerna i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. Borgen bildar gemensam enhet med Trombonens förskola.

På förskolan ger vi barnen förutsättningar för att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang. Här lägger vi tillsammans grunden för en livslång lust att lära. Undervisningen utgår från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Hos oss ges barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer.

Vi arbetar ofta i mindre grupper med olika teman för att barnen ska få den tid de behöver för att utforska i lugn och ro. Arbetssättet med att dela barnen i mindre grupper skapar goda möjligheter att möta och utmana barnet efter behov och intressen.

Pedagogerna reflekterar, planerar och organiserar utbildningen på förskolan systematiskt för att skapa bästa förutsättningar för lärande.

På vår förskola arbetar vi aktivt med alla barns lika värde. För oss är det oerhört viktigt att det finns förtroendefulla vuxna som barn och vårdnadshavare kan vända sig till om eller när något händer. Vi arbetar förebyggande, bland annat med FN:s konvention om barnets rättigheter för att avvärja risker som kan finnas vid diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Varje avdelning skapar trivselregler tillsammans med barnen utifrån enhetens värdeord glädje, välkomnande, trygghet och tillit.
Arbetssättet med att dela in barnen i mindre grupper skapar trygghet och trivsel samt att det främjar alla barns utveckling och lärande.

Pedagogerna reflekterar, planerar och organiserar även över vårt värdegrundsarbete systematiskt så även detta arbete sker i enlighet med våra styrdokument.

Varje avdelning har utarbetat sin egen plan mot kränkande behandling som finns i varje tambur för vårdnadshavare att ta del av.

Vår strävan är att alltid ha barnets bästa i centrum och vi arbetar aktivt med att skapa goda relationer till alla familjer för att på så vis skapa bästa förutsättningar för samverkan mellan förskola och hem. Vår ambition är att alla barn och vårdnadshavare ska känna att de kan framföra sina åsikter och diskutera sina tankar med oss.

Som vårdnadshavare är du viktig för oss och vi har därför valt att ha en föräldraaktiv introduktion. Det innebär att vårdnadshavaren är med i verksamheten och deltar i det mesta. Vi tror att en föräldraaktiv introduktion leder till trygga och tillitsfulla relationer mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare.

På förskolan arbetar vi med ett temainriktat arbetssätt och temat kan pågå under kortare eller lite längre tid. Genom ett temainriktat arbetssätt skapar vi ett sammanhang för flera mål läroplanen och ger barnen möjlighet att utveckla sin lust för det livslånga lärande samt deras kreativa förmåga och fantasi. För oss innebär ett temainriktat arbetssätt att förståelsen för att det som sker idag hör ihop med gårdagen och kommer höra ihop med det som sker imorgon.

Våra lokaler är anpassade och stödjer oss i arbetet att nå läroplanens mål och intentioner. Miljöerna är varierande både inom och utomhus och leken har en central plats i vår utbildning. Vi arbetar aktivt med att miljön ska vara föränderlig.

Förskolans miljö uppmuntrar till både lek och lärande och barnen erbjuds varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster, platser och val av aktiviteter.

På Borgen lagar vår kock god och näringsriktig mat varje dag utifrån Norrköpings kommuns riktlinjer för kostverksamhet, samt livsmedelsverkets och skolverkets rekommendationer. Vi strävar efter att skapa en hälsosam livsstil genom varierande och näringsriktiga måltider i en trivsam miljö. Pedagoger och barn äter tillsammans i vår gemensamma matsal.

Mer om Borgen

Beskrivning:

Årskurser: Förskolor

Rektor
Lotta Elovsson
011-15 27 71

Avdelningar
Fenix: 072-597 10 64
Dronten: 072-597 10 63
Imagon: 072-597 10 62
Larven: 072-597 10 61
Katla: 072-597 10 65
Falkor: 072-597 10 66

Sjukanmälan
Sker via IST home appen.

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Borgen

Dokument