Focken

Fockens förskola ligger i Lindö, med närhet till fin natur. På förskolan finns fyra avdelningar, två stycken för yngre barn och två stycken för äldre barn.

Fockens förskola, exteriör

Vår verksamhet

Fockens förskola har en stor och fin gård som bjuder in till lek och lärande. Vi har arbetat mycket med våra pedagogiska miljö inomhus för att skapa mötesplatser för barnen där både planerad och spontan undervisning kan ske.

På Fockens förskola utgår vi alltid ifrån det relationella perspektivet, vilket betyder att vi lägger stor vikt vi att skapa goda relationer. Vår förskola är trygg, rolig och lärorik och den första delen i ditt barns utbildning.

Två nya avdelningar

Vi utökar med två avdelningar i oktober 2023, Korallen och Snäckan i paljong på Spantgatan 3.

På Fockens förskola arbetar 13 pedagoger. Det är både förskollärare och barnskötare. Vi har även ett ekonomibiträde hos oss som hjälper oss med allt kring hantering av vår mat och våra måltider.

Vi har en låg personalomsättning, vi är ett tryggt gäng som arbetat tillsammans länge och alltid vill utveckla vår verksamhet framåt. Vår rektor som har ansvar för verksamheten och arbetsmiljön har sitt kontor på Fockens förskola. Vår rektor har även ansvar för Jollens förskola och vi har en gemensam organisation.

Under sommar och jul samarbetar vi även med övriga kommunala förskolor i Lindö. Tillsammans arbetar vi för att skapa en likvärdig förskola i området. Vi har en specialpedagog knuten till oss och som vi får handledning utav vid behov.

Vi arbetar systematiskt med vår utbildning och vår undervisning. I våra pedagogiska miljöer skapar vi mindre mötesplatser för barnen och vår miljö är tydlig, lättillgänglig och hela tiden föränderlig utifrån barngruppens behov.

I undervisningen arbetar vi projektinriktat med barnen i mindre grupper. Alla avdelningar har ett projekt igång där barnen får fördjupa sitt lärande utifrån de olika läroplansmålen i vår läroplan (Lpfö-18).

Vi främjar mindre möten i leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet hos varje barn och utformar en inbjudande utbildning tillsammans med barnen utifrån deras olikheter, behov och intressen. Vår strävan är att genom pedagogisk dokumentation synliggöra barns utveckling och kvalitetssäkra vår utbildnings pedagogiska process. För att ta del av vår utbildning kan du följa vår blogg, den uppdateras av alla arbetslag varje vecka.

Vi har under en längre tid haft barnens trygghet som ett prioriterat mål och har ett väl genomarbetat arbetssätt utifrån ett relationellt perspektiv.

Pedagogernas förhållningssätt är att alltid vara närvarande tillsammans med barnen och hela tiden dela upp sig för att skapa sammanhang där färre barn kan mötas. Vi lägger stor vikt vid relationer och särskilt under introduktionen till vår förskola. Att barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga och se att förskolan är rolig och lärorik är en självklarhet för oss.

Samarbetet med vårdnadshavarna startar redan innan barnet börjar hos oss och vi har arbetat med att utveckla tydlig information och en trygg och väl genomtänkt introduktion. Vi utgår ifrån anknytningsteorin när vi möter ett nytt barn. Under barnets förskoletid ses vi en gång per år med barnets vårdnadshavare för ett utvecklingssamtal. Vi har även föräldramöten och andra sammankomster varje år. Den dagliga kontakten är av stort värde och de tär viktigt med en god dialog. Som vårdnadshavare på Focken har du god insyn i vår verksamhet genom exempelvis vår blogg, rektorsbrev och andra forum som nämns ovan. Vi har ett nära samarbete med närliggande skolor och en tydlig rutin för övergång när det är dags att börja i förskoleklass.

I våra projektarbeten utgår vi ifrån barnens intressen, det hjälper oss att skapa lust i lärandet. Projektet blir då ett verktyg att arbeta med barnens lärande både i grupp och individuellt. Fokuset i våra projektarbeten kommer från förskolans läroplan (Lpfö-18) Vi utvärderar varje termin för att se att vi håller oss till våra läroplansmål.

Vi arbetar systematiskt med vårt kvalitetsarbete och har två studiedagar varje termin. Detta arbete hjälper oss att håll riktigt och fokus på det vi behöver utveckla. Under kommande år kommer vi att arbeta prioritera med det jämställdhetsuppdrag som står beskrivet i vår läroplan. Detta gör vi i nätverk där pedagogerna får möte varandra för ett kollegialt utbyte och lärande.

Fockens lokaler är rymliga och väl anpassade för förskoleverksamhet. Vi har barnen uppdelade i avdelningar för yngre och äldre barn. Målet är att det ska finnas en progression i våra miljöer så att barnen får möta nya utmaningar när man byter avdelning. Vi ses tillsammans hela förskolan på vår stora gård. På det sättet möts barnen över åldersgränserna. Vi samarbetar hela förskolan i början och slutet utav dagen. Just nu är Seglet den avdelning som vi öppnar och stänger på.

Alla mat till de kommunala förskolorna i Lindö lagas i Bråviksskolans kök. Köket utgår ifrån Norrköpings kommun kostriktlinjer. Måltiderna är en viktig stund för barnen språkutveckling. Då skapar vi en lugn stund för samtal och matro. Vi är en sockerfri förskola.

Matsedel

Mer om Focken

Beskrivning: Stor gård, undersökande arbetssätt

Årskurser: Förskolor

Rektor
Jeanette Åström
011-15 30 11
Skicka e-post

Avdelningar
Korallen: 072-459 42 87
Snäckan: 072-459 42 88
Bojen: 072-581 27 42
Vimpeln: 072-581 27 41
Masten: 072-581 27 40
Seglet: 072-581 27 43

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Focken