Hyllan

Hyllans förskola ligger i stadsdelen Skarphagen. Där finns en kuperad gård som bjuder in till lek och utforskande. Vi har nära till gröområden och skog. Det är enkelt att ta sig till oss med spårvagn eller buss.

Hyllans förskola, exteriör

Vår verksamhet

Förskolan har tre avdelningar:

  • Humlan – för de yngre barnen
  • Grodan – för de yngre barnan
  • Trollsländan – för de äldsta barnen

  1. ”En välkomnande förskola med barnet i centrum” är enhetens vision.

På förskolan arbetar cirka nio pedagoger: förskollärare och barnskötare. Du kan även möta elever, trainèe och andra resurspersoner.

Hyllans förskola bildar tillsammans med Månstenen och Örtagården en enhet, vi har en gemensam organisation med rektor, utvecklingspedagog och administratör. Det finns en specialpedagog som handleder pedagoger då barn har behov av särskilt stöd.

Vid jul och sommarledigheter samt studiedagar för pedagoger kan fler förskolor samarbeta.

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.” Lpfö 18, Läroplan för förskolan

”Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.” Lpfö 18, Läroplan för förskolan

Vi använder oss av ett projekterande arbetssätt.

Utifrån enhetens tema och barngruppens gemensamma intressen och behov väljer varje avdelning ett projekt att mötas kring under en längre eller kortare tid.

Barnens tankar, idéer, hypoteser och reflektioner ligger till grund för hur vi undervisar mot läroplanens mål vilket gör att barnen är delaktighet och har inflytande över sin utbildning.

Vi använder oss av olika uttryckssätt som t ex berättande, skapande, musik, dans, rörelse, digitala verktyg mm

Arbetet dokumenteras på avdelningens processvägg och blir en mötesplats för barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Det projekterande arbetssättet gör att barnens lärande blir mångsidigt och sammanhängande. Det vi gjorde igår hänger ihop med det som sker idag och vad som kan vara möjligt imorgon.

Temat för enheten: Genom sagans värld leker, fantiserar och utforskar vi språk och matematik

Mål:
Vi utvecklar arbetet med lek, språk och matematik

Syfte: Vi vill genom sagans värld ge barnen förutsättningar att utveckla lek, fantasi, språk och matematik. Genom vårt pedagogiska ledarskap, med gemensamt professionellt förhållningssätt, ger vi varje barn trygghet och likvärdiga förutsättningar till utveckling och lärande.

Introduktionen är början till samverkan mellan hem och förskola.

Ett positivt och respektfullt bemötande leder till ett ömsesidigt förtroende. Detta är grunden för barnets trygghet på förskolan och för vårdnadshavarna och pedagogernas vidare samarbete.

Under introduktionen är det du som vårdnadshavare som vägleder ditt barn in i förskolans utbildning, med lek, undervisning och omsorg. Tillsammans tar du och ditt barn aktivt del av dagen på förskolan.

Det dagliga samtalet med vårdnadshavare är viktigt för oss. Under året kommer du att välkomnas till exempelvis möte för vårdnadshavare, drop-in och utvecklingssamtal där din delaktighet, dina tankar och åsikter är värdefulla för oss. Varje år genomförs trygghetsvandringar där barn och pedagoger samtalar om miljöer inne och ute för en trygghet och trivsel. Genom det projekterande arbetet (se så arbetar vi med barns lärande) har barnen inflytande över sin utbildning.

Hyllans förskola byggdes 1989.

Förskolan har eget kök, där vår kock lagar god och näringsriktig mat utifrån livsmedelsverkets rekommendationer och kommunens kostriktlinjer.

Matsedel

Mer om Hyllan

Beskrivning: En välkomnande förskola med barnet i centrum.

Årskurser: Förskolor

Rektor
Mirjam Carlström
011-15 79 96

Administratör
Angelica Tornell
011-15 17 86

Avdelningar
Humlan: 0722-54 81 41
Grodan: 0722-54 81 42
Trollsländan: 0722-54 81 40

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Hyllan