Kastanjegården

Kastanjegårdens förskola är en mångkulturell förskola som ligger i stadsdelen Nordantill. Kastanjegården ligger centralt och har nära till stadens parker, Strömmen, alla museum och bibliotek.

Kastanjegårdens förskola, exteriör

Vår verksamhet

Förskolan byggdes 1917 och renoverades år 2020. Katanjegården är en förskola som bjuder in till aktiviteter, lek och lärande både inom- och utomhus. Vi har en utforskande gård som ger möjlighet till lek anpassat efter allas behov och intressen. Här går cirka 100 barn, uppdelade på fyra avdelningar.

På vår förskola arbetar cirka 20 medarbetare, både förskollärare och barnskötare. De är fördelade på fyra avdelningar och med en ansvarig rektor. På enheten finns även en specialpedagog som handleder pedagogerna i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. Tillsammans med Mariagården, Musköten och Tuppens förskola, ingår Kastanjegården i Nordantills förskolor.

Vår barnsyn och kunskapssyn grundar sig i att alla barn är kompetenta, nyfikna, kreativa och har en medfödd lust att utvecklas och lära.
Barnens tankar och frågor är centrala i alla projekt och vi arbetar just nu med att utveckla stimulerande lärmiljöer som lockar till lek, kreativitet och skapande efter barnens intresse och behov. Pedagogerna har ett lyssnande förhållningssätt där barnens perspektiv har stor betydelse för utbildningens innehåll. Tillsammans med barnen synliggör vi lärandet.

Vi använder utemiljön så mycket som möjligt, både vår egen och närmiljön. I närheten finns både Strömbacken och Folkparken, där vi går på upptäcktsfärd och ser världen ur barnens perspektiv. Vi studerar småkrypen på marken, känner på stenarna och tar vara på lärsituationer i vardagen. Allt sker i barnens egen takt.

Vi är inspirerade av ett undersökande arbetssätt och har tilltro till barnens förmåga och kompetens. Barnens kreativitet och nyfikenhet styr vår utbildning. Genom att tillsammans med barnen lyssna, dokumentera och reflektera över deras lärande skapar vi de bästa förutsättningarna för utveckling. Genom att utveckla en inbjudande lärmiljö väcker vi barnens nyfikenhet. Hos oss ska alla barn få lust att leka och utmanas i sitt lärande. Det ska vara barnens värld man träder in i när man kommer till oss.

På vår förskola är alla lika värda, och vi ser mångfalden som en tillgång. Kastanjegårdens förskola kännetecknas av trygghet, empati, demokrati och lustfyllt lärande, för att ge barnen en god och lärorik utbildningsmiljö att vistas i. Vårt värdegrundsarbete är ständigt närvarande i det dagliga arbetet och det finns en tydlig systematik i hur vi arbetar med värdegrunden.

Vi arbetar för att förskolan ska vara en trygg, rolig och lärorik plats för barnen. Här ska allas förmågor, kompetenser och språk tas tillvara och värdesättas. Förskolans ska vara en plats för delaktighet och ömsesidigt lärande för alla; barn, personal och föräldrar. Leken är en viktig byggsten för social delaktighet, samspel, lärande och förståelse för omvärlden. Vi ser att vi med barnen behöver ta ansvar för vår framtid och att vi tillsammans vill skapa hopp och framtidstro.

”Tillsammans utvecklar vi trygghet, nyfikenhet, lust att lära och framtidstro”

Vår strävan är att alltid sätta barnets bästa i första rummet. Som vårdnadshavare är du den viktigaste personen i ditt barns värld. Vi arbetar för ett gott samarbete mellan hem och förskola. Alla barn och vårdnadshavare ska känna att de kan framföra sina åsikter och diskutera sina tankar. De dagliga samtalen är viktiga för oss och här stärker vi goda relationer. Vi erbjuder introduktionssamtal och utvecklingssamtal där vi berättar om vårt arbete på förskolan och hur vi utmanar ditt barn i sitt lärande och sin utveckling. Vi försöker att skapa olika mötesplatser och tillfällen för att tillsammans med dig följa upp hur ditt barn trivs och vad ditt barn upplever på förskolan. Tillsammans är vi betydelsefulla!

Vi har tema ”Barns relation till vär(l)den” som påbörjades hösten 2020 och fortsatt är aktuellt. Vi ser att vi tillsammans med barnen behöver ta ansvar för vår framtid. Tillsammans med barnen vill vi med stöd i temat skapa hopp och framtidstro. Barnen har rätt att förundras, uppleva och ställa sig i nära relation till varandra och tillsammans bygga en demokratisk plats. Vårt syfte är att: ”Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig”. (Lpfö18).

Vi har även deltagit i Skolverkets Läslyft för Flera språk i förskola vilket innebär att vi arbetar med språket i fokus i all vår utbildning under hela dagen. Vi utmanar barnen att våga uttrycka tankar och idéer på så många sätt som möjligt.

Kastanjegårdens förskola är en av Sveriges äldsta i bruk bevarade förskola. Norrköpings barnkrubba startade 1874 i en lägenhet på tre rum vid Gamla torget men flyttade strax efter till bättre lokaler. Behovet att krubban växte i samband med industriernas tillväxt. Arkitekt Knut Pihlström fick därför uppdraget att rita en nya byggnad som bättre svarade mot verksamhetens behov. 1917 togs Kastanjegården i bruk som förskola, benämnt efter gårdens vårdträd.

Under åren 1949-1950 övergick verksamheten till att drivas av Norrköpings kommun medan Norrköpings barnkrubba ombildades till en stiftelse. Stiftelsen förvaltas sedan 1985 av kommunen och i samband med övergången till kommunal regi gjordes en stor ombyggnad.
Genom åren har förskolan kontinuerligt förändrats utifrån samhällets och verksamhetens behov, men också utifrån en förändrad syn på barn och kunskap. Förskolan hade från start ca 50 barn och personalbostäder.

2019/2020 totalrenoverades förskolan och är idag en modern förskola med plats för ca 100 barn.

Vår förskola har eget tillagningskök och kocken är aktiv förskolans utbildning och maten är lagad enligt livsmedelsverkets rekommendationer. Förskolan har ett matråd där barn och pedagoger från varje avdelning möter kocken regelbundet för allas inflytande och delaktighet i måltiden.

Pedagogerna äter pedagogiska måltider vilket innebär att de äter tillsammans med barnen. Under måltiden arbetar pedagogerna aktivt med barnens språk genom att under måltiden föra samtal som vidgar barnens ordförråd och förmåga att föra samtal.

Under måltiderna får barnen även möjlighet att utveckla sin motorik och sina sinnen i en lugn miljö tillsammans med andra barn och pedagoger.

Kom gärna och besök oss. Information om datum och tider finns på bloggen. Bloggen hittar du längst upp på sidan.

Mer om Kastanjegården

Beskrivning: Grön flagg-förskola, miljöspanare, lek, kreativitet, lustfyllt lärande, eget kök

Årskurser: Förskolor

Rektor
Linda Ringström
011-15 78 10

Förskoleassistent
Elin Maukonen
011-15 77 70

Avdelningar
Snurran: 072-581 27 92
Karusellen: 072-581 27 93
Virveln: 072-581 27 94
Gungan: 072-581 27 95

Kök
072-581 28 05

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Kastanjegården