Kättinge

Kättinge förskola ligger på Vikbolandet. Förskolan är byggd 2021, både inomhus- och utomhusmiljö inbjuder till aktiviteter, lek och lärande.

Kättinge förskola, exteriör

Vår verksamhet

På Kättinge förskola går cirka 50 barn, uppdelade i en avdelning för de yngre och två avdelningar för de äldre barnen.

På vår förskola arbetar cirka 12 medarbetare, både förskollärare, barnskötare och annan personal. De är fördelade på tre avdelningar och med en ansvarig rektor. På enheten finns en specialpedagog som handleder pedagogerna i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. Tillsammans med Kuddby, Skogsgläntan och Önnemos förskola ingår Kättinge i Vikbolandets förskolor.

Kättinge förskolas utbildning har sin teoretiska grund i det sociokulturella och det postkonstruktionistiska perspektivet. Vi lär oss tillsammans med andra i det sammanhang vi är i. Vi arbetar i mindre grupper där barnen är delaktiga och får stöd i att utveckla en positiv inställning till det egna lärandet. Pedagogerna är både utmanande, stöttande och erbjuder miljöer som lockar barnen till utforskande. Förskolan har en fantastisk närmiljö och vi ser förutom vår egen gård det som en stor tillgång att ha närheten till skolans gård och idrottshall, skogen samt de promenadstråk som inbjuder till mycket utforskande, lek, lärande och utveckling.

Kättinge förskola ska vara en miljö där värdegrundsarbetet sker hela tiden och överallt. Barnen ska känna trygghet och respekt för allas lika värde och det unika i att de får vara som de vill. För att barnen ska vara trygga på förskolan arbetar vi med att skapa goda introduktioner tillsammans med vårdnadshavare och trygga övergångar mellan avdelningar. Att göra anpassningar utifrån barnens behov är också en viktig del i vårt arbete, dela upp barnen i grupper med färre barn, använda tecken som stöd, bildstöd och erbjuda barnen tillgängliga lärmiljöer.

Vi arbetar hela tiden med att skapa och bygga goda dialoger och samarbete med vårdnadshavare där barnet bästa alltid ska vara i fokus. Vi vill att barn och vårdnadshavare ska känna att de har inflytande kan ställa frågor och ha synpunkter om utbildningen. Vårdnadshavare får insyn genom dagliga samtal med pedagogerna och genom de informationsbrev om vår utbildning som regelbundet skickas hem. Under utvecklingssamtalen får även vårdnadshavare möjlighet till att fördjupade samtal. På förskolan får barnen möjlighet till inflytande genom att vara delaktiga i beslut, ge förslag och reflektera över sitt eget lärande.

Förskolans övergripande tema är Hållbar utveckling.

Förskolan har ett mottagningskök och får lunchen levererad från Wijkagården, Östra Husby.

Matsedel

Mer om Kättinge

Beskrivning: Lekande, levande och lärande förskola. Möten för lärande.

Årskurser: Förskolor

Rektor
Cecilia Olsson
011-15 21 67
Skicka e-post

Skoladministratör
Kristina Gustavsson
011-15 21 18
Skicka e-post

Avdelningar
Stenskär: 072-709 77 59
Granskär: 072-709 77 56
Metskär: 072-709 77 60

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Kättinge förskola