Kuddby

Kuddby förskola ligger på Vikbolandet. Förskolans inomhus- och utomhusmiljö inbjuder till aktiviteter, lek, utforskande och lärande.

Kuddby förskola, exteriör

Vår verksamhet

På Kyddby förskola går cirka 70 barn, uppdelade i två avdelningar för de yngre barnen och två avdelningar för de äldre barnen.

På vår förskola arbetar cirka 14 medarbetare, både förskollärare, barnskötare och annan personal. De är fördelade på fyra avdelningar och med en ansvarig rektor.

På enheten finns en specialpedagog som handleder pedagogerna i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd.

Tillsammans med Kättinge, Skogsgläntan och Önnemos förskola ingår Kuddby i Vikbolandets förskolor.

På förskolan arbetar vi projekterande utifrån ett gemensamt tema där barnen får möta läroplanens olika målområden. Barnen är delaktiga och får stöd i att utveckla en positiv inställning till det egna lärandet. Pedagogerna är både utmanande, stöttande och erbjuder miljöer som lockar barnen till utforskande. Samspel och relationer i kombination med stimulerande lärmiljöer är viktigt i barnens utbildning.

Förskolan har en fantastisk närmiljö och vi ser förutom vår egen gård det som en stor tillgång att ha närheten till skogen som inbjuder till mycket lek, lärande och utveckling.

Kuddby förskola ska vara en miljö där värdegrundsarbetet sker hela tiden och överallt. Barnen ska känna trygghet och respekt för allas lika värde och det unika i att de får vara som de vill. För att barnen ska vara trygga på förskolan arbetar vi med att skapa goda introduktioner tillsammans med vårdnadshavare och trygga övergångar mellan avdelningar. Att göra anpassningar utifrån barnens behov är också en viktig del i vårt arbete, dela upp barnen i grupper med färre barn, använda tecken som stöd, bildstöd och erbjuda barnen tillgängliga lärmiljöer.

Vi arbetar hela tiden med att skapa och bygga goda dialoger och samarbete med vårdnadshavare där barnet bästa alltid ska vara i fokus. Vi vill att barn och vårdnadshavare ska känna att de har inflytande kan ställa frågor och ha synpunkter om utbildningen. Vårdnadshavare får insyn genom dagliga samtal med pedagogerna och genom de informationsbrev om vår utbildning som regelbundet skickas hem. Under utvecklingssamtalen får även vårdnadshavare möjlighet till att fördjupade samtal. På förskolan får barnen möjlighet till inflytande genom att vara delaktiga i beslut, ge förslag och reflektera över sitt eget lärande.

Barn och pedagoger arbetar tillsammans med ett treårigt tema ”Barnets hållbara utveckling” som innehåller nio olika områden:

  • Rörelse och hälsa
  • Våra sinnen
  • Kost och måltider
  • Barnets närmiljö och sociala sammanhang
  • Demokrati och jämställdhet
  • Källsortering och återvinning
  • De fyra elementen
  • Fotosyntesen och kretsloppet
  • Natur och människa

Förskolan har ett mottagningskök och får lunchen levererad från förskolan Skogsgläntan som tillagar vår mat.

Matsedel

Mer om Kuddby

Beskrivning: Lek och lärande, språk, matematik, naturvetenskap, teknik, föräldrars delaktighet och inflytande och samverkan med förskoleklass

Årskurser: Förskolor

Rektor
Cecilia Olsson
011-15 21 67

Skoladministratör
Vendela Falc
011-15 18 21
Skicka e-post

Avdelningar
Björken: 072-598 67 21
Linden: 072-598 67 22
Eken: 072-598 67 23
Eklövet: 072-598 67 24

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Kuddby förskola