Nektarinen

Nektarinens förskola är en av fyra förskolor som bildar enheten Marielund/Lagerlunda. Förskolan ligger i bostadsområdet Marielund. Vi har nära till parker och centrala Norrköping.

Nektarinens förskola, exteriör.

Vår verksamhet

Nektarinens förskola bjuder in till aktiviteter, lek och lärande både inom- och utomhus. Vi har en härlig gård med gröna miljöytor samt pedagogiska ytor som ger möjlighet till lek anpassat efter allas behov och intressen. Här går ca 38 barn, uppdelade på två avdelningar.

Lärandet börjar i förskolan. Vi erbjuder en välkomnande förskola som genomsyras av ett tillåtande förhållningssätt där vi skapar en trygg och lärorik utbildning. Vi arbetar för att förskolan ska vara en plats för alla barn. Förskolan är en demokratisk mötesplats där barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet är i fokus. Barnen ska kunna påverka sin vardag och sitt lärande utifrån de grundläggande värderingar som läroplanen och barnkonventionen vilar på.

Vi vill ha en förskola där trygghet, engagemang, glädje och utveckling råder. Det är därför viktigt för oss att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Vi fokuserar på att ge barnen lustfyllda och utvecklande upplevelser där barnen använder alla sina sinnen. Förskolans miljöer utformas så att de blir lärande, utforskande, inspirerande och väcker barnens lust samt nyfikenhet.

På vår förskola arbetar det cirka 7 medarbetare. Här träffar du trygga vuxna, välutbildade förskollärare, barnskötare och annan personal. Pedagogerna är fördelade på två avdelningar delade i tre barngrupper. En avdelning för barn i yngre åldrar och en avdelning för de äldsta barnen. Förskolan har en ansvarig biträdande rektor och en rektor som ansvarar för enhetens fyra förskolor. Inom enheten finns en utvecklingspedagog och en specialpedagog som handleder pedagogerna i sitt arbete.

Tillsammans med Lagerlunda, Järnvägen och Fröbelgårdens förskola ingår Nektarinen i enheten Marielund/ Lagerlunda.

I förskolan lägger vi grunden till det livslånga lärandet. Barnen ges möjlighet till ett lustfyllt lärande med goda förutsättningar att utvecklas till företagsamma barn. Förskollärare och barnskötare ansvarar för att väcka barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Vår verksamhet är rolig, trygg och lärorik. Leken är viktig för barns utveckling samt lärande och är en central del i vår utbildning. Förskolans verksamhet präglas av att leken används på ett medvetet sätt, för att främja varje barns lärande. Vi ger ditt barn de goda förutsättningar det behöver för att lyckas i skolan. Vi arbetar med dokumentation Med hjälp av till exempel text, bilder, ljud- och filminspelning observerar och dokumenterar vi barnens utveckling och lärande. Dokumentationen ger oss möjlighet att upptäcka vad som väcker barnens intresse och hur de lär sig i olika sammanhang. Det hjälper oss att forma och utveckla utbildningen. Förskolans kvalité dokumenteras, följs upp, utvärderas och utvecklas kontinuerligt och systematiskt. Syftet är att varje barn ska ges bästa möjliga förutsättningar för undervisning.

Vi arbetar språkutvecklande. Det innebär att vi lägger stort fokus på att träna språk i förskolan. De första åren i ditt barns liv är en viktig tid och avgörande för språkutvecklingen och inlärningen. För att engagera och möta ditt barn arbetar vi med språk på olika sätt. Vi arbetar både med flerspråkighet, det vill säga att barnet pratar flera språk, vi arbetar med kroppsspråk där vi visar samt pekar och vi använder bilder. Vi arbetar aktivt och medvetet för att våra barn sak få en relation till och intresse för böcker samt läsning. Vi lånar mycket böcker från bibliotek och från bibliotekets bokbuss. Böcker har en central del i alla våra lärmiljöer på förskolan. Förskolan har boklådor med konkret material samt digitala hjälpmedel för att kunna dramatisera böcker, använder flanobilder, polyglutt, i-pad och projektor. Vi erbjuder även våra barn samt deras vårdnadshavare att få låna hem böcker från förskolans egna bibliotek.

Alla barn har rätt till en trygg och stimulerande miljö, fri från diskriminering och kränkande behandling. Vi arbetar aktivt för barnens lika rättigheter och för att motverka alla former av kränkningar. Våra förskolor präglas av att vara roligt, tryggt, omsorgsfull och lärorikt. Här får barnen stöd att utvecklas utifrån sina egna behov. Vi arbetar för att stärka barnens inre värde och jobbar aktivt för att stärka deras självkänsla. Vi arbetar för att alla barn ska respekteras utifrån sina förutsättningar. Fritt tänkande, samspel, generositet och medmänsklighet uppmuntras. Vi ger barnen tid för att klara samt lyckas i våra aktiviteter och arbetar på så sätt med barnens självständighet och växande. Vi arbetar kontinuerligt med bland annat empati och vänskap samt att samspela på ett socialt sätt som är viktiga redskap att ha med sig i livet. Vi samarbetar med dig för att ditt barn ska känna sig tryggt hos oss. Barnhälsa är viktigt för oss.

Vårt arbete mot diskriminering och kränkande behandling finns dokumenterad. Dokumentet finns tillgänglig att läsa på förskolan. Prata gärna med förskolans personal om du vill veta mer om hur vi arbetar med likabehandling och FN:s konvention om barnens rättigheter.

Vår strävan är att alltid sätta barnets bästa i första rummet. Som vårdnadshavare är du den viktigaste personen i ditt barns värld. Vi arbetar för en nära samverkan mellan vårdnadshavare och förskola. Detta kan ske i olika former och syftar till att öka vårdnadshavarnas inflytande och delaktighet i verksamheten och skapa ett gott samarbete. Alla barn och vårdnadshavare ska känna att de kan framföra sina åsikter och diskutera sina tankar. Du erbjuds utvecklingssamtal under året och är välkommen att be om extra samtal när behov finns. Utvecklingssamtalet är ett forum där vi tillsammans pratar om ditt barns trivsel, behov, utveckling och lärande. Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning är ett bra tillfälle att stämma av hur barnet mår och hur dagen har varit. Förskolan kommer under året även bjuda in till flera andra tillfällen och forum för dialog som ger dig möjlighet att vara delaktig. Har du synpunkter på förskolans verksamhet ta i första hand kontakt med pedagogerna på plats när du är där. Du kan också vända dig till biträdande rektor. Samverkan och gott samarbete mellan hemmet och förskolan är viktigt för oss.

På vår förskola arbetar vi med ett projekterande arbetssätt. Utifrån läroplanens intentioner, enhetens mål samt barnens intresse arbetar varje avdelning med olika teman och projekt under läsåret. Barnens intressen, åsikter och behov påverkar hur vi planerar utbildningen samt projektets längd. För oss är det viktigt att alla som spenderar sin tid på förskolan ska känna att de ingår i ett meningsfullt sammanhang och att de kan bli sitt bästa jag tillsammans med andra. Ta gärna del av projektarbetet i den dagliga kontakten vid hämtning.

Det är en ”liten” förskola med mycket varm karaktär med flera mindre rum som ger möjlighet till ett rikt lärande. Vårt material och våra miljöer är viktiga byggstenar i barnens utforskande och lärande. Förskolans miljöer utformas så att de blir lärande, utforskande, inspirerande och väcker barnens lust samt nyfikenhet. Mindre mötesplatser skapas i lokalerna där barn möts för samspel, samtal och gemensam utforskar glädje.

Förskolans gårdar utmanar och kompletterar inomhusmiljöns utbildningsutbud Vi erbjuder aktiviteter, planerad och spontan undervisning i våra inspirerande utomhusmiljöer och i vårt närområde där medvetna val av material och erbjudanden är synliga. Vi organiserar och struktureras oss i mindre grupper och sammanhang även i våra utomhusmiljöer.

Vi ser våra måltider som en pedagogisk stund där vi samtalar och reflekterar tillsammans om dagens händelser och andra för barnen aktuella frågor och tankar. Förskolan får maten levererad från det närbelägna skolköket Hagaskolan som följer skolans matsedel.

Matsedel

Mer om Nektarinen

Beskrivning: En förskola där människor och kunskap växer

Årskurser: Förskolor

Rektor
Susanna Aalto
011-15 79 79
Skicka e-post

Biträdande rektor
Aina Andersson
011-15 79 73
Skicka e-post

Administratör
Angelie Ullgren
011-15 34 12
Skicka e-post

Avdelningar
Blomman: 072-517 46 18
Biet: 072-517 46 19

Sjukanmälan
Sker via appen IST Home

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Nektarinen