Önskestjärnan

Önskestjärnans förskola är en förskola där många olika språk och kulturer möts. Vi finns i Hageby och vi har nära till både skogen och vackra grönområden, vilket medför att utomhusundervisningen underlättas.

Önskestjärnans förskola, exteriör

Vår verksamhet

Önskestjärnans förskola har sex avdelningar som är fördelade på tre flyglar. Vi tror på att tillsammans är vi starkare.

Vi är cirka 20 pedagoger fördelade på förskollärare och barnskötare. Vi har en kock och en vaktmästare.

Vi har logoped och specialpedagog som ger stöd i arbetet med våra barn.

Tillsammans formar vi förskolan genom att skapa, bygga, förändra, uppleva och utveckla utbildningen tillsammans. Vi värdesätter ett respektfullt bemötande utifrån varje individs unika förutsättningar.

Vi är en mångkulturell förskola där många kulturer möts vilket berikar vår förskola. Med respekt möter vi varje barn och vårdnadshavare. Både barn och vårdnadshavare ska känna trygghet i förskolan därför är det viktigt för oss att lära känna hela familjen, och det gör vi genom en bra kommunikation.

Hos oss möter barn och vårdnadshavare intresserade vuxna som ställer nyfikna frågor. Vi uppmuntrar barnen till ett spännande lärande både enskilt och tillsammans med andra barn och pedagoger. Pedagogerna ger barnen nya utmaningar och positiva relationer byggs när barn och personal tillsammans utforskar och samarbetar, och då barnens tankar, idéer och handlingar får övas och prövas. Utbildningen på förskolan utgår från varje enskild individs förmågor och vi arbetar med progression i lärandet. Vi har åldersnära grupper så långt det är möjligt på våra avdelningar.

Varje vecka har pedagogerna tillsammans tid för reflektion. Vi planerar och organiserar utbildningen på förskolan systematiskt för att skapa de bästa förutsättningarna för omsorg, lärande och lek utifrån förskolans läroplan.

Mångfald och olikheter ser vi som tillgångar och pedagogerna uppmuntrar varje individs unika talanger och skapar möjligheter för alla att utvecklas efter sin egen förmåga. Genom positiv förstärkning visar vi att vi tror på varje individs egen förmåga och självkänslan, där självförtroende och självbild stärks. Arbetet som utförs i dialog sker både i stor och liten grupp utifrån barnens intressen, förutsättning och förmågor. Barnens förkunskaper tas tillvara för att bygga vidare på. Samarbete och att hjälpa varandra är en grund för trygghet. Varje dag på förskolan ska vara i ett sammanhang som är begripligt, hanterbart och meningsfullt så att både barn, vårdnadshavare och pedagoger får en känsla av sammanhang som inger trygghet,

Du som vårdnadshavare är viktigast för ditt barn. I dialog med varandra kan vi ge barnen en trygg och lärorik dag på förskolan. Vi på Önskestjärnan anser att det är viktigt med goda relationer och att allas åsikter, tankar och frågor är viktiga och ska tas på allvar. Den dagliga kontakten mellan vårdnadshavare och pedagoger är därför mycket viktig för oss. Vi bjuder också in till utvecklingssamtal där ansvarig pedagog och vårdnadshavare möts för att synliggöra barnets lärande och trivsel på förskolan. Rektor bjuder in till ytterligare forum där vårdnadshavare kan mötas, diskutera och samtala om förskolan och därmed få mera kunskap och information om förskolans uppdrag. När du börjar på förskolan bjuds du in till en introduktion tillsammans med andra vårdnadshavare, pedagoger och rektor. Vi tror på goda relationer och det får vi genom att vara nyfikna, reflektera och kommunicera med varandra.

Vår arbetsbeskrivning i förskolan är vår läroplan (Lpfö18) och andra styrdokument som beskriver hur förskolan ska ge varje barn förutsättningar för att lyckas. Vi arbetar med planerad undervisning och spontan undervisning vilket innebär att vi under dagen genomför planerad undervisning utifrån ett specifikt område/tema och i den spontana undervisningen tar vi tillvara små stunder i vardagen.

Enligt läroplanen för förskolan ska barnen erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Under hela dagen på förskolan arbetar vi med språkfokus vilket innebär att i all verksamhet under dagen medvetandegör språkets betydelse för fortsatt lärande. Miljön både inom och utomhus har vi som ett prioriterat mål. Lärmiljöer ska bjuda in till lust, nyfikenhet och kreativitet. Vi bjuder in till en lärmiljö inomhus och vi bjuder ut till en lärmiljö utomhus, och integrerar dessa två.

Önskestjärnan består av sex avdelningar med tre flyglar. Huset byggdes 2005. I mitten av huset finns en större lokal som vi kallar Stjärnan. Där samlas barnen för lek, rörelse, lärande, sång och dans. Vår förskolegård har en stor utegård och några mindre avdelade gårdar.

På Önskestjärnans förskola har vi ett tillagningskök och all mat lagas på plats av vår kock. Vi serverar näringsriktig och i möjligaste mån med ekologiska och närproducerade råvaror. Maten lagas utifrån Norrköpings kommuns riktlinjer för kostverksamhet, samt livsmedelsverkets och skolverkets rekommendationer.

Måltiden är en viktig stund på dagen där pedagoger och barn äter tillsammans på respektive avdelning. Vår kock presenterar och berättar om maten för barnen genom måltidspedagogik. Detta blir dels ett hälsofrämjande lärande, dels ger vi kunskap om var maten kommer ifrån och hur olika grönsaker växer med mera.

Matsedel

Mer om Önskestjärnan

Beskrivning: Kommunikation, kreativitet, utbildning, trygghet

Årskurser: Förskolor

Rektor
Linda Ekroth
011-15 10 50

Administratör
Camilla Henriksson
011-15 25 59
Skicka e-post

Sjukanmälan
Anmäls via appen IST Home, men meddela även barnets pedagoger genom ett telefonsamtal till administratören.

Vid frågor om plats, faktura och appen IST Home
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Önskestjärnan