Skogsgläntan

Skogsgläntans förskola ligger i Ljunga, Vikbolandet. Vi har en stor gård och skogen precis utanför.

Skogsgläntans förskola, exteriör

Vår verksamhet

På Skogsgläntans förskola går 117 barn på tre avdelningar för yngre barn och tre för äldre.

På vår förskola arbetar 23 medarbetare (förskollärare, barnskötare och annan personal) fördelade på sex avdelningar. Förskolan har en logoped i barngrupp som arbetar med att främja kommunikationsutvecklingen tillsammans med övriga medarbetare. Inom förskoleområdet Smedby-Vikbolandet finns en specialpedagog som arbetar med att bredda basen och en tillgänglig förskola för varje barn.

Skogsgläntan ingår tillsammans med Kuddby, Önnemo och Kättinge i enheten Vikbolandets förskolor. I enheten finns en rektor och två biträdande rektorer som ansvarar för de olika förskolorna.

På Skogsgläntans förskola arbetar vi projekterande utifrån ett gemensamt tema där barnen får möta läroplanens olika målområden. Pedagogerna arbetar med att bredda basen genom att skapa tydliga och tillgängliga miljöer och använda bildstöd för att ge varje barn förutsättningar att leka, lära och utvecklas.

Skogsgläntans förskola ska vara en plats där värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barnen ska känna sig trygga, respekterade och få vara som de vill vara. En god introduktion till förskolan samt vid övergångar mellan avdelningar är en av delarna vi arbetar med för att skapa trygghet. Att dela upp oss i grupper med färre barn under dagarna är en annan del vi ser ger effekt. Arbetet med att ”bredda basen” innebär för oss att skapa likvärdiga förutsättningar för varje barn genom att tydliggöra med hjälp av bildstöd och dagsschema, tydliga och tillgängliga lärmiljöer samt ett lågaffektivt bemötande.

Varje år upprättar förskolan en Plan mot diskriminering och kränkande behandling där vi följer upp ev. risker och sätter mål för vårt arbete med att främja och förebygga.

Vi arbetar för ett gott samarbete mellan hem och förskola där barnets bästa alltid ska stå i fokus. De dagliga samtalen är viktiga men vi bjuder också in till utvecklingssamtal under året där vi får möjlighet att fördjupa samtalen. Utöver det bjuder vi in till familjeaktivitet under året, t.ex. vernissage då vi visar vad vi arbetat med. Avdelningarna skickar kontinuerligt ut informationsbrev där de beskriver sitt arbete så att vårdnadshavare ska ha möjlighet att ha insyn i vår utbildning för att kunna komma med tankar och synpunkter.

Förskolan arbetar med att fördjupa barnens inflytande i vardagen för att de ska kunna påverka sin utbildning hos oss. Det kan handla om att barnen ges möjlighet att reflektera över vad de gjort och vad de skulle vilja göra, att de får vara med och komma med förslag som gruppen får rösta på eller att pedagogerna ser vad barnen uppskattar att göra och ger dem möjlighet att få göra det igen.

Vi vill att alla barn och vårdnadshavare ska känna att de kan framföra sina tankar och åsikter.

Skogsgläntan arbetar med ett treårigt tema ”Barnets hållbara utveckling” som innehåller nio olika områden:

  • Rörelse och hälsa
  • Våra sinnen
  • Kost och måltider
  • Barnets närmiljö och sociala sammanhang
  • Demokrati och jämställdhet
  • Källsortering och återvinning
  • De fyra elementen
  • Fotosyntesen och kretsloppet
  • Natur och människa.

Vi finns i en skogsglänta i samhället Ljunga utanför Norrköping. Förskolan byggdes på 90-talet och bestod då av två avdelningar, 2007 utökades förskolan med en paviljong med två avdelningar och 2011 byggdes förskolan ut med två avdelningar, nytt tillagningskök och en matsal.

Skogsgläntan har ett tillagningskök där vår kock ansvarar för att laga god och näringsriktig mat till förskolorna Skogsgläntan och Kuddby utifrån Norrköpings kommuns riktlinjer.

Matsedel

Mer om Skogsgläntan

Beskrivning: Vikbolandets förskolor, Ljunga/Dagsberg, Barnets hållbara utveckling, Bredda basen, Logoped, Tillagningskök.

Årskurser: Förskolor

Sjukanmälan
Sker via IST-appen.

Avdelningar
Lövet: 072-254 37 31
Kotten: 072-254 37 32
Barken: 072-254 37 33
Stubben: 072-254 37 34
Barret: 072-254 37 35
Grenen: 072-254 37 36

Kök
072-254 37 37

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Skogsgläntan