Solrosen

Solrosens förskola är belägen i området Vidablick. I närområdet finns flera grönområden och lekparker. Vi har en stor gård som lockar till lek och utforskande.

Solrosens förskola, exteriör

Vår verksamhet

Solrosens förskola har fyra avdelningar, två yngre och två äldre barns avdelningar. Här går cirka 70 barn.

På förskolan Solrosen arbetar 12 medarbetare, både förskollärare, barnskötare, annan personal och en kock.

Personalen är fördelad på fyra avdelningar med en ansvarig rektor. På enheten finns även en specialpedagog som handleder pedagogerna i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. Tillsammans med Villa Eken bildar vi enheten.

Utbildningen och undervisningen utgår från styrdokumenten för förskolan, som bland annat är:

  • Skollagen
  • Läroplan för förskolan
  • Utvecklingsplan för Norrköpings förskola
  • Barnkonventionen

Enligt styrdokumenten ska utbildningen i förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande och vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska också utgå från en helhetssyn på barn och barns behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Detta utgår vi från i arbetet med barnens lärande.

Vi arbetar i mindre grupper där vi främjar goda relationer, vi strävar efter att varje barn ska ges förutsättningar att utmanas utifrån deras förutsättningar och tidigare erfarenheter. Arbetssättet ger möjlighet att möta och utmana barnet efter behov och intresse. Vi har ett temainriktat arbetssätt, där vi har ett gemensamt tema för förskolorna i enheten. Temat kan pågå under kortare eller längre tid. Genom temat skapar vi ett sammanhang för alla mål i läroplanen.

Genom att arbeta temainriktat utvecklar barnen sin kreativa förmåga och fantasi. Barn och pedagoger utforskar tillsammans och delar varandras kunskaper.

Vi arbetar med olika former av dokumentation som syftar till att synliggöra både barnens enskilda och gemensamma utveckling och lärande samt de processer som sker i utbildningen och undervisningen.

Vi erbjuder alla barn en trygg, utforskande och lärande miljö. På vår förskola är alla lika värda, och vi ser mångfalden som en tillgång. Vårt värdegrundsarbete är ständigt närvarande i det dagliga arbetet och det finns en tydlig systematik i hur vi arbetar med värdegrunden.

Vår strävan är att alltid sätta barnet bästa i centrum. Vi arbetar för ett gott samarbete mellan hem och förskola. Alla barn och vårdnadshavare ska känna att de kan framföra sina åsikter och diskutera tankar. De dagliga samtalen är viktiga för oss.

Vi har temat språk och kommunikation i vår enhet. Genom att arbeta tematiskt ger vi barnen möjlighet till utforskande, fantasi, kreativitet och tilltro till sin egen förmåga.

Förskolan har ett tillagningskök där maten lagas. Vi arbetar enligt Norrköpings kommuns riktlinjer för kostverksamhet. Samt livsmedelsverkets och skolverkets rekommendationer. Målsättningen är att laga god och näringsriktig mat med en meny som varieras efter säsong.

Matsedel

Mer om Solrosen

Beskrivning: Projekterande arbetssätt, pedagogisk dokumentation, alla barns lärande.

Årskurser: Förskolor

Rektor
Annette Rosén
011-15 77 65

Administratör
Elin Maukonen
011-15 77 70

Avdelning Igelkotten
072 512 53 88
Skicka e-post

Avdelning Haren
072 512 53 89
Skicka e-post

Avdelning Ugglan
072 512 5408
Skicka e-post

Avdelning Ekorren
072 512 54 09
Skicka e-post

Sjukanmälan
Appen IST Home

Vid frågor om plats, faktura, IST home app:
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Solrosen