Svanen

Svanens förskola ligger i interkulturella Hageby och består av sex förskoleavdelningar med cirka 110 barn fördelade i åldersnära grupper.

Svanens förskola, exteriör

Vår verksamhet

Svanens förskola är naturskönt beläget med närhet till både stad och Vrinneviskogen. Vi har en stor, lummig gård och en estetisk inom- och utomhusmiljö.

Bemanningen på Svanen är noga utvald för att tillgodose förskolans nationella utbildningsuppdrag så att alla barn får möjlighet att ta del av den utbildning de har rätt till. Våra pedagoger, barnskötare och förskollärare är de som arbetar närmast barnen och är styrkan och fundamentet i organisationen. Vi tar aktivt del av olika kompetensutvecklingsinsatser, håller oss uppdaterade i forskning och utvecklingsfrågor.

Vår vaktmästare har en stor del i våra olika processer som rör både barn och vuxna på Svanen. Vaktmästaren har en betydelsefull roll som bidrar till våra barns utbildning. Ofta ses vår vaktmästare i trädgårdslandet tillsammans med barn och pedagoger.

Svanens administratör har en samordnade och stödjande roll gentemot rektor, pedagoger, övrig personal och vårdnadshavare. Administratören är även ansvarig för vårt bibliotek.

Vi har en utvecklingspedagog vars uppdrag är att leda och utmana i kollegial reflektion i möten med pedagogerna, reflektioner som synliggör barnens lärande och fördjupar de processer pågår. Utvecklingspedagogen har ansvar, tillsammans med rektor, för vår pedagogiska organisation och kvalitetsutveckling på Svanen.

På Svanen har vi även kompetenser som främst arbetar stödjande gentemot pedagoger, alltså en specialpedagog, kurator och logoped. En presentation av dessa finns i entréerna på varje avdelning.

Svanen har ett nära samarbete med Linköpings universitet och stadens gymnasieskolor vilket innebär att ni kommer att möta både lärarstudenter och gymnasieelever hos oss på Svanen. Genom ett samarbete med stadens arbetsmarknadskontor så finns det förskolevärdar anställda hos oss i syfte att möta arbetslivet och utveckla det svenska språket.

Vi är en förskola där det kreativa får stort utrymme i en estetisk miljö. Vi arbetar utforskande genom ett projektinriktat och transdisciplinär arbetssätt och har en reflekterande kultur som bygger på pedagogisk dokumentation.

Svanen har en välkomnande atmosfär med en lustfylld verksamhet där både inne- och utemiljö är rik på möjligheter. I vår hållning är samlärande och delaktighet en viktig del i demokratiarbetet. Vi har en meningsskapande verksamhet där vi organiserar för undervisning och lek i olika gruppkonstellationer under dagen.

Vi arbetar med det digitala uppdraget på ett meningsskapande sätt, där de digitala enheterna, verktygen och möjligheterna blir komplement till våra befintliga material och uttryckssätt och skapar ännu fler dimensioner för lärandet. Till exempel så utvecklar vi just nu arbetet med datalogiskt tänkande och programmering som är problemlösningsprocesser där det mesta är analogt arbete men det digitala finns med som del. Vi deltar i Erasmus+, som är ett EU-projekt med detta fokus. Projektet heter #comake.

Varje vecka har pedagogerna reflektionstid inom arbetslaget, vilket är en förutsättning för att skapa god och gynnsam undervisning för våra barn. Reflektionen bygger på det som skett tillsammans med barnen, barnens tankar och reflektioner samt dokumentation utifrån de projekt och processer som avdelningen är involverade i och gör nya planeringar för fortsatt undervisning.

I hjärtat av det stora huset finns ett bibliotek som är riktat till alla våra barn och deras familjer. Biblioteket är öppet dagligen och följer förskolans öppettider. Barn och vårdnadshavare är välkomna att tillsammans vistas i biblioteket, läsa och låna hem böcker.

Vi strävar mot öppenhet och nyfikenhet i arbetet mellan avdelningar och pedagoger. Vi har ett medvetet förhållningssätt som genomsyrar våra möten med människor likt en samspelande atmosfär. Vår gemensamma hållning bygger på engagemang, lyssnande pedagogik och att alltid utgå ifrån och förstärka det positiva. I vår verksamhet är olikhet och mångfald en styrka. Vi ser varje individ som unik och värnar om allas olika sätt att lära. Svanen arbetar för allas lika värde där alla har förutsättningar att lyckas. Barnen har stora möjligheter att uttrycka sig här och vi har god kännedom om hur varje individ får sina behov tillgodosedda, kommunicerar sin åsikt, lär och utvecklas.

Barnens delaktighet och inflytande är resultat av vår medforskande och samspelande hållning. Det barnen uttrycker är viktiga utgångspunkter för allt arbete och vi gör därför noggranna pedagogiska erbjudanden och dokumentationer av undervisningen för att säkerställa barnens delaktighet. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra barn att kunna utvecklas rikt och mångsidigt bjuder vi in till ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare. Det dagliga mötet med vårdnadshavare är värdefullt och ger oss möjlighet att mötas gällande barnens trivsel, utveckling och lärande på förskolan. Utöver detta bjuder vi även in till utvecklingssamtal en gång per år och delaktighetsveckor då barnens utbildning synliggörs lite extra.

Vi arbetar projektinriktat utifrån ett gemensamt tema som är ”Vårt utforskande kring ekologisk känslighet & livsstil för vår hållbara framtid”. Vi arbetar just nu med en fördjupning om solidaritet och varje avdelning skapar utifrån detta sina projekt kring det barnen fastnar för och det vi behöver utforska och lära oss mer om. Barnens hypoteser och estetiska uttryck leder gruppens fokus vidare med hjälp av de reflektioner barnen och pedagogerna gör längs vägen. Hela tiden utvecklas nya spännande utmaningar, efterforskningar och samtal att ta del av på olika sätt, i helgrupp och i mindre gruppkonstellationer och genom olika uttryckssätt.

Huvudbyggnaden byggdes i början på 1950-talet som ett modernt barnhem och fungerade som det till och med 1976. Nu är förskolan nyrenoverad sedan december 2020. Svanen är idag en förskola som består av tre byggnader på samma gård, men sedan slutet av 1970-talet har olika verksamhetsformer funnits på Svanen såsom förskola, grundskola/fritidshem, natt- och helgomsorg samt ett Kreativt Centrum.

Vi har en stor och lummig gård där vi gärna odlar våra blommor och grönsaker, leker och utforska. Här har vi dessutom två konstverk: skulpturen ”Tallriken” och ”Spiran” av Stefan Teleman. På gården finns det vackra resultatet av en konstnärlig gestaltning som gjordes av skolbarn tillsammans med en konstnär på slutet av 1990-talet i form av en liten vattenfontän och en vattenränna i keramik/mosaik, som mynnar ut i en damm.

För oss är det viktigt med näringsriktiga och hälsofrämjande måltider. Vårt tillagningskök är alldeles nybyggt. Det är modernt utrustat för att svara upp mot bland annat de globala målen för mat och klimat. I köket tillagar vi näringsriktiga måltider från grunden. Vi använder noga utvalda råvaror, och veckomenyer finns presenterade på avdelningarna. Många av de grönsaker som serveras på sensommaren/hösten kommer från vårt eget trädgårdsland. Kökets kock och ekonomibiträde har i uppdrag att tillsammans med alla på Svanen arbeta med såväl social, ekonomisk som ekologisk hållbarhet.

Matsedel

Mer om Svanen

Beskrivning: Estetisk miljö och verksamhet, transdisciplinärt och projektinriktat arbete, interkulturalitet, reflekterande kultur, samspelande atmosfär, Hållbar utveckling, odling och bibliotek.

Årskurser: Förskolor

Rektor
Emma Lilienberg
011-15 28 38
Skicka e-post

Administratör
Camilla Henriksson
011-15 25 59
Skicka e-post

Avdelningar/arbetslag
Stora huset:
Luna: 072-468 34 95
Polaris: 072-468 34 92
Pegasus: 072-468 34 94
Vega: 072-468 34 93
Tellus:
Orion: 072-468 34 98
Fenix: 072-468 34 99

Kök
072-468 35 01

Sjukanmälan
Anmäls via appen IST Home, men meddela även barnets pedagoger via ett telefonsamtal.

  • Vid frågor om plats, faktura, IST home app
    Kontakt Norrköping
    011-15 00 00

Hitta till Svanen