Tingsbröten

Tingsbrötens förskola är belägen i nedre Svärtinge, där finns närhet till fin natur. På förskolan finns fem avdelningar. Tre stycken i det stora huset och två stycken i närliggande paviljong. I paviljongen går barn i de yngre åldrarna och i stora huset är barnen från ca 2-6 år.

Tingsbrötens förskola, exteriör

Vår verksamhet

Tingsbrötens gård är uppdelad i två, båda gårdarna är stora och med fin natur. Gårdarna bjuder in till lek och lärande. Vi arbetar med våra pedagogiska miljöer inomhus för att skapa mötesplatser för barnen där både planerad och spontan undervisning kan ske. Vår förskola är trygg, rolig och lärorik och den första delen i ditt barns utbildning.

Du är alltid välkommen att besöka oss eller höra av dig om du har frågor!

På Tingsbröten arbetar både förskollärare och barnskötare samt förskolebiträden. Vår biträdande rektor som har ansvar för verksamheten och arbetsmiljön på Tingsbröten och Slätmons förskolor har sitt kontor på Lovisebergs förskola. I vår enhet finns också en rektor som har övergripande ansvar för alla fem förskolor i Svärtinge. Förskolorna i Svärtinge har en gemensam organisation. Under sommar och jul samarbetar vi och vi har påbörjat ett medvetet arbetssätt tillsammans för att skapa en likvärdig förskola i området. Vi har en specialpedagog knuten till oss och som vi får handledning utav vid behov. Enheten har också en utvecklingspedagog som stöd i våra pedagogiska processer.

Vi arbetar systematiskt med vår utbildning och vår undervisning. I våra pedagogiska miljöer skapar vi mindre mötesplatser för barnen och vår miljö är tydlig, lättillgänglig och hela tiden föränderlig utifrån barngruppens behov.

Vi arbetar projektinriktat med barnen i mindre grupper i vår undervisning. Avdelningar har ett projekt igång där barnen får fördjupa sitt lärande utifrån de olika läroplansmålen i vår läroplan(lpfö-18).

Vi främjar mindre möten i leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet hos varje barn och utformar en inbjudande utbildning tillsammans med barnen utifrån deras olikheter, behov och intressen. Vår strävan är att genom pedagogisk dokumentation synliggöra barns utveckling och kvalitetssäkra vår utbildnings pedagogiska process. För att ta del av vår utbildning och vår undervisning är du alltid välkommen in på förskolan.

Vi har ett tydligt uppdrag enligt skollag, läroplan och utvecklingsplan att arbeta med barnens trygghet på förskolan. Pedagogernas förhållningssätt är att alltid vara närvarande tillsammans med barnen och hela tiden dela upp sig för att skapa sammanhang där färre barn kan mötas. Vi lägger stor vikt vid relationer och särskilt under introduktionen till vår förskola. Att barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga och se att förskolan är rolig och lärorik är en självklarhet för oss.

Samarbetet med vårdnadshavarna startar redan innan barnet börjar hos oss och vi arbetar med att utveckla tydlig information och en trygg och väl genomtänkt introduktion. Under barnets förskoletid ses vi en gång per år med barnets vårdnadshavare för ett utvecklingssamtal. Vi har även föräldramöten och andra sammankomster varje år. Vi lägger stort värde vid den dagliga kontakten och kan inte nog påpeka vikten av en god dialog. Vi har ett samarbete med närliggande skolor och en rutin för övergång när det är dags att börja i förskoleklass.

I våra projektarbeten som vi har med barnen utgår vi ifrån barnens intressen det hjälper oss att skapa lust i lärandet. Projektet blir då ett verktyg för att arbeta med barnens lärande både i grupp och individuellt. Fokuset i våra projektarbeten kommer från vår läroplan(lpfö-18) Vi utvärderar varje termin för att se att vi håller oss till våra läroplansmål.

Vi arbetar systematiskt med vårt kvalitetsarbete och har fem studiedagar varje läsår. Detta arbete hjälper oss att håll riktning och fokus på det vi behöver utveckla.

Tingsbrötens lokaler är väl anpassade för förskoleverksamhet. Målet är att det ska finnas en progression i våra miljöer så att barnen får möta nya utmaningar när de byter avdelning. Vi samarbetar hela förskolan vid vissa delar utav dagen.

Vår mat lagas i Svärtingehus skolas kök. Köket utgår ifrån Norrköpings kommun kostriktlinjer. Måltiderna är en viktig stund för barnen språkutveckling. Då skapar vi en lugn stund för samtal och matro. Vi är en sockerfri förskola men det kan hända att vi serverar något sött ett par gånger per år, till exempel till midsommar och jul.

Matsedel

Mer om Tingsbröten

Beskrivning: En av fem förskolor i enheten Svärtinge förskolor.

Årskurser: Förskolor

Biträdande Rektor
Michaela Henriksson
011-15 32 56
Skicka e-post

Stora husen: 011-15 54 62
Paviljong: 011-15 54 63

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Tingsbröten