Valthornet

Förskolan Valthornet ligger i Klockaretorpet och är en mångkulturell förskola. Här finns det stora möjligheter till aktiviteter, lek och lärande både inom- och utomhus.

Valthornets förskola, exteriör

Vår verksamhet

Vi har närhet till bland annat skog, natur och stall. Vi har gångavstånd till spårvagnar, affärer och skolor.

Gitarrens förskola har fem avdelningar, två äldre och tre yngre barns avdelningar. Här går cirka 88 barn.

På förskolan arbetar cirka 17 medarbetare, både förskollärare, barnskötare, kock och annan personal. Till enheten finns också en specialpedagog kopplad som handleder och utbildar pedagogerna i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. Vi har en biträdande rektor och tillsammans med förskolan Gitarren bildar vi Kvartettens enhet.

På förskolan ger vi barnen förutsättningar för att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang. Här lägger vi tillsammans grunden för en livslång lust att lära. Undervisningen utgår från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Hos oss ges barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer.

På vår förskola arbetar vi med att skapa tillitsfulla relationer då det är en förutsättning för ett lyckat trygghetsarbete. För oss är det oerhört viktigt att det finns förtroendefulla vuxna som barn och vårdnadshavare kan vända sig till om eller när något händer. Vi arbetar förebyggande, bland annat med FN:s konvention om barnets rättigheter för att avvärja risker som kan finnas vid diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. För att skapa trygghet samt främja alla barns utveckling och lärande reflekterar, planerar och organiserar pedagogerna verksamheten och bland annat delas barngruppen, större delen av dagen, in i mindre grupper med färre barn och pedagoger.

Med en god relation till alla familjer skapar vi förutsättningar för samverkan mellan förskola och hem för våra barns bästa. Alla barn och vårdnadshavare ska känna att de kan framföra sina åsikter och diskutera sina tankar med oss. På vår förskola strävar vi efter att skapa goda förutsättningar för barnen att vara delaktiga och ha inflytande i utbildningen och undervisningen. Vi erbjuder bland annat ett genomtänkt materialutbud, utmanande lärmiljöer, närvarande pedagoger och bildstöd som ökar grunden för kommunikation och inflytande. Forum för samverkan mellan förskola och hem är bland annat; introduktion, dagliga samtal, utvecklingssamtal, möten för vårdnadshavare samt andra möten initierade av antingen förskolan eller vårdnadshavarna som sker under året.

Enheten arbetar utifrån ett gemensamt tema: Klockaretorpet- en del av världen. Temat kan pågå under kortare eller lite längre tid. Genom ett temainriktat arbetssätt skapar vi ett sammanhang för alla mål i läroplanen och ger barnen möjlighet att utveckla sin kreativa förmåga och fantasi. Barn och pedagoger utforskar tillsammans vår omvärld och delar varandras kunskaper. För oss innebär ett temainriktat arbetssätt att förståelsen för att det som sker idag hör ihop med gårdagen och kommer höra ihop med det som sker imorgon.

Våra lokaler är anpassade och stödjer oss i arbetet att nå läroplanens mål och intentioner. Miljöerna är varierande både inom och utomhus och leken har en central plats i vår utbildning. Förskolans miljö uppmuntrar till både lek och lärande och barnen erbjuds varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster, platser och val av aktiviteter.

På Valthornet lagar vår kock god och näringsriktig mat varje dag utifrån Norrköpings kommuns riktlinjer för kostverksamhet, samt livsmedelsverkets och skolverkets rekommendationer. Vi strävar efter att skapa en hälsosam livsstil genom varierande och näringsriktiga måltider i en trivsam miljö.

Matsedel

Mer om Valthornet

Beskrivning: Trygghet, kommunikation, tema och livslångt lärande

Årskurser: Förskolor

Biträdande rektor
Maria Blomberg
011-15 27 73

Avdelningar
Klaffen: 072-581 27 83
Ventilen: 072-581 27 84
Klockstycket: 072-581 27 85
Munstycket: 072-581 27 86
Symfonin: 072-581 27 87

Sjukanmälan
Sker via IST home appen.

  • Vid frågor om plats, faktura, IST home app
    Kontakt Norrköping
    011-15 00 00

Hitta till Valthornet