Villa Eken

Villa Ekens förskola är belägen i området Sandbyhov. Byggnaden är historisk med många unika lokaler. I närområdet finns flera grönområden och lekparker. Vi har en stor gård som lockar till lek och utforskande.

Villa Ekens förskola, exteriör

Vår verksamhet

Villa Ekens förskola har tre avdelningar, två för de yngsta barnen och en avdelning för de äldre barnens avdelningar. Här finns cirka 55 barn.

På Villa Ekens förskola arbetar cirka nio medarbetare, både förskollärare, barnskötare och annan personal.

Personalen är fördelad på tre avdelningar, med en ansvarig rektor. På enheten finns även en specialpedagog som handleder pedagogerna i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. Solrosens förskola ingår i enheten.

Utbildningen och undervisningen utgår från styrdokumenten för förskolan, som bland annat är:

  • Skollagen
  • Läroplan för förskolan
  • Utvecklingsplan för Norrköpings förskola
  • Barnkonventionen

Enligt styrdokumenten ska utbildningen i förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande och vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska också utgå från en helhetssyn på barn och barns behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Detta utgår vi från i arbetet med barnens lärande.

Vi arbetar i mindre grupper där vi främjar goda relationer. Vi strävar efter att varje barn ska ges förutsättningar att utmanas utifrån deras förutsättningar och tidigare erfarenheter. Arbetssättet ger möjlighet att möta och utmana barnet efter behov och intresse. Vi har ett temainriktat arbetssätt, där vi har ett gemensamt tema för förskolorna i enheten. Temat kan pågå under kortare eller längre tid. Genom temat skapar vi ett sammanhang för alla mål i läroplanen.

Genom att arbeta temainriktat utvecklar barnen sin kreativa förmåga och fantasi. Barn och pedagoger utforskar tillsammans och delar varandras kunskaper.

Vi arbetar med olika former av dokumentation som syftar till att synliggöra både barnens enskilda och gemensamma utveckling och lärande samt de processer som sker i utbildningen och undervisningen.

Vi erbjuder alla barn en trygg, utforskande och lärande miljö. På vår förskola är alla lika värda, och vi ser mångfalden som en tillgång. Vårt värdegrundsarbete är ständigt närvarande i det dagliga arbetet och det finns en tydlig systematik i hur vi arbetar med värdegrunden.

Vår strävan är att alltid sätta barnets bästa i centrum. Vi arbetar för ett gott samarbete mellan hem och förskola. Alla barn och vårdnadshavare ska känna att de kan framföra sina åsikter och diskutera tankar. De dagliga samtalen är viktiga för oss.

Vi har temat språk och kommunikation i vår enhet. Genom att arbeta tematiskt ger vi barnen möjlighet till utforskande, fantasi, kreativitet och tilltro till sin egen förmåga.

Villa Ekens förskola får sin mat levererad från Hagaköket.

Matsedel

Mer om Villa Eken

Beskrivning: Projekterande arbetssätt, pedagogisk dokumentation, alla barns lärande.

Årskurser: Förskolor

Rektor
Annette Rosén
011-15 77 65
Skicka e-post

Administratör
Elin Maukonen
011-15 77 70

Avdelningar
Duvan: 072 254 80 21
Lärkan: 072 254 80 22
Svalan: 072 254 80 23
Måsen: 072 254 80 24

Lärkan: Skicka e-post
Måsen: Skicka e-post
Svalan: Skicka e-post

Sjukanmälan
Appen IST Home

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Villa Eken