Avgifter för förskola

Här hittar du information om avgifter för förskola och annan barnomsorg.

Hus av klossar

Maxtaxa gäller i både kommunal och fristående förskola.

Du betalar en avgift för din plats i förskola. Avgiften betalas per månad och baseras inte på hur ofta barnet är på förskolan.

Avgifter för 2024

Vid föräldraledighet ska du vara ledig enligt föräldraledighetslagen för att få ha denna plats. Vid arbetslöshet ska du vara aktivt arbetssökande för att få ha denna plats. Det yngsta barnet i hushållet är Barn 1. Reduceringen för Allmän förskola gäller från augusti det året ditt barn fyller 3 år.


Ålder 1-2 år

Maxbelopp

Ålder 3-5 år

Maxbelopp

Barn 1

2,25% av inkomsten

1 266kr

0,75 % av inkomsten

422 kr

Barn 2

1,5% av inkomsten

844 kr

0,5 % av inkomsten

281 kr

Barn 3

0,75% av inkomsten

422 kr

0,2 % av inkomsten

113 kr

Barn 4

ingen avgift

 

ingen avgift

 

Maxtaxan per månad för 2024 är 56 250 kr. Avgiften är oberoende av närvarotiden. Det yngsta barnet i hushållet är Barn 1. Reduceringen för Allmän förskola gäller från augusti det året ditt barn fyller 3 år.


Ålder 1-2 år

Maxbelopp

Ålder 3-5 år

Maxbelopp

Barn 1

3% av inkomsten

1 688 kr

2,25% av inkomsten

1266 kr

Barn 2

2% av inkomsten

1 125 kr

1,5 % av inkomsten

844 kr

Barn 3

1% av inkomsten

563 kr

0,75 % av inkomsten

422 kr

Barn 4

ingen avgift


ingen avgift


Mer information

Avgiftsgrundande inkomst är inkomster som du betalar skatt för, till exempel:

 • Lön
 • OB-ersättning
 • Övertidsersättning
 • Kostnadsersättning som överstiger avdragsgillt belopp (till exempel bilersättning och traktamente)
 • Sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning
 • Föräldrapenning
 • Pensionsförmåner (barnpensioner upp till 16 år)
 • Livränta (den skattepliktiga delen)
 • Ersättning i samband med arbetslöshet eller arbetsmarknadsåtgärder, till exempel a-kassa
 • Familjebidrag i form av familjepenning vid värnpliktstjänstgöring
 • Omvårdnadsbidrag för barn med funktionsnedsättning (60 procent av beloppet). Omvårdnadsbidrag har ersatt det som tidigare kallades vårdbidrag.
 • Familjehemsersättning (arvodesdelen)
 • Skattepliktiga naturaförmåner
 • Konfliktersättning
 • Utbildningsbidrag för doktorander

Till avgiftsgrundande inkomst räknas inte:

 • Underhållsbidrag, underhållsstöd
 • Allmänt barnbidrag
 • Statligt studiestöd
 • Bostadsbidrag
 • Handikappersättning
 • Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd/socialbidrag
 • Kommunalt vårdnadsbidrag
 • Etableringsersättning
 • Ersättning från Migrationsverket
 • CSN

Om du har flera barn placerade i förskola och fritidshem betalar du den högsta avgiften för det yngsta barnet. För de äldre syskonen blir avgiften lägre. För det fjärde barnet betalas ingen avgift alls. Barn som är skrivna i samma hushåll räknas som syskon. Detta gäller för de barn som Norrköpings kommun tar ut avgiften för.

Det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar, det kallas för maxtaxa. Skolverket beslutar om maxtaxa och kommunen följer Skolverkets regler

Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst är 56 250 kronor per månad eller mer. Den högsta avgiften för ett barn är 1 688 kronor per månad.

Maxtaxa gäller i både kommunal och fristående förskola.

Du betalar avgift 12 månader per år, så länge som ditt barn har en plats i förskola eller annan barnomsorg. Avgiften påverkas inte av olika typer av frånvaro. Du betalar även för de dagar som ditt barn är ledigt eller sjukt, under sommaren och semesterperioder samt vid personalens planeringsdagar och kompetensutvecklingsdagar.

Kontakt

Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag–fredag 08.30–16.00

Telefontider:
Måndag–fredag 08.00–16.00