Närvarotid och schema

Här har vi sammanfattat information om närvarotid och schema för förskolan.

Pedagogisk klocka av papper.

Kommunens ramtider för förskola är klockan 06.15-18.30.

Lägg in ditt schema i IST Home appen

När ditt barn går i förskolan behöver du fylla i barnets schema, det vill säga vilka tider som barnet ska vara på förskolan. Du fyller i barnets schema i appen IST Home Skola. Schemat gäller tills du skickar in ett nytt schema. Du kan fylla i era tider först när barnet har börjat på förskolan, det vill säga efter ert placeringsdatum.

På sidan om IST Home Skola läsa om hur du fyller i schema, anmäler frånvaro med mera.

IST Home Skola

Kommunens ramtider för förskola är mellan klockan 06.15-18.30. Det betyder att förskolan ska ha öppet mellan dessa tider om du som vårdnadshavare har behov av barnomsorg då.

Om du arbetar på kväll, natt eller helg och har behov av barnomsorg så finns kvälls-, natt- och helgomsorg.

Kvälls-, natt- och helgomsorg

Antalet timmar som ditt barn får vara på förskolan varierar beroende på vilken typ av plats du har.


Så länge får ditt barn vara på förskolan:Arbetande och studerandeArbetstiden eller studietiden samt tillhörande restid är barnets närvarotid.Arbetssökande och föräldraledigaBarnet får vara på förskolan 15 timmar/vecka. Rektorn beslutar om vilka dagar och tider som kan gälla. Lunch kan ingå de dagar vistelsen är 4 timmar eller längre.Allmän förskolaBarnet får vara på förskolan 15 timmar/vecka under samma läsårstider som grundskolan. Rektor beslutar om vilka dagar och tider som kan gälla. Lunch kan ingå de dagar vistelsen är 4 timmar eller längre.


Ändra närvarotid


Här kan du läsa vad som gäller om du behöver ändra närvarotiden och vart du gör det:Tillfällig ändring av schemaFyll i tillfälliga ändringar av schemat i appen IST Home Skola.


Temporära scheman, till exempel vid lov eller studiedagar

Vid temporära scheman, som till exempel under lov och vid klämdagar, ska du som vårdnadshavare lämna schema i IST Home Skola senast ett visst datum. Det är viktigt att du lämnar schemat i tid då det är underlag för chefens planering av bemanningen under perioden. Det går inte att skicka in schema efter passerad deadline. Om du inte har skickat in något schema före deadline tolkas det som att ditt barn ska vara ledigt under perioden.


Ändring av grundschemaÄndring av grundschema: Lämna in nya tider i appen IST Home Skola.


Om du saknar BankID: Fyll i en ny schemablankett och lämna till förskolan. Du hittar blanketten på webbsidan om IST Home Skola.Sluta arbeta eller bli arbetssökandeAnmäl ändringen så snart du kan i e-tjänsten för förskola och fritidshem (går inte att göra i appen IST Home Skola).FöräldraledighetAnmäl minst två månader i förväg i e-tjänsten för förskola och fritidshem om du ska vara föräldraledig. När du ska börja arbeta eller studera igen ska du anmäla även den förändringen i e-tjänsten två månader i förväg. Ange datum för när du önskar att den nya placeringsgrunden ska börja gälla.

Det är viktigt att ha dialog med förskolan så snart du vet att du kommer förändra din tid. Detta för att utbildning och omsorg ska kunna planeras på ett bra och säkert sätt för alla barns bästa.SemesterInför semesterperioden ska du lämna uppgift till förskolan om hur ditt behov av barnomsorg ser ut. Det är en viktig information då den är underlag för chefens planering av bemanningen under sommaren. När du själv har semester ska ditt barn inte vara i verksamheten.Allmän förskola från 3 årDen 1 augusti får alla allmän förskola med 15 timmar/vecka under samma läsårstider som grundskolan. För barn med ett grundschema där föräldrarna arbetar eller studerar ligger start- och sluttider kvar, men avgiften minskar automatiskt, eftersom den del som är allmän förskola är avgiftsfri. För dig som redan har en föräldraledighetsplats och som önskar ansöka om byte till allmän förskola ska detta göras minst två månader i förväg. Ange datum för när du önskar att den nya placeringsgrunden ska börja gälla.FrånvaroOm ditt barn är frånvarande ska det meddelas till förskolan. Om barnet varit borta en månad och du inte hört av dig, förlorar du din plats.UppehållOm ditt barn vistas utomlands eller på annan ort i Sverige under mer än en månad kan du begära att ha platsen kvar upp till tre månader. Du betalar avgift under den tiden. Meddela rektor för skolan om ett uppehåll från förskolan är aktuellt för er.


Kom ihåg att alltid i god tid meddela personalen på förskolan ditt barns närvarotider. Om du meddelar förändrade närvarotider med kort varsel måste detta prövas av enhetens rektor. Med kort varsel menar vi mindre än två veckor innan förändringen sker.

Anledningen är att rektor kan behöva justera personalens arbetstider på grund av de förändrade närvarotiderna. Förskolans personal har rätt till besked om förändrade arbetstider två veckor innan förändringen sker. Generellt sätt nekas förändrade närvarotider som meddelas med kort varsel, om det innebär att personalens arbetstider måste justeras.

Det kan förekomma särskilda undantag för sent inkomna scheman som gör att rektor behöver beordra personal att arbeta övertid eller förändra sin arbetstid. Sent inkomna förändringar måste därför motiveras för att rektor ska kunna bedöma om behovet är ett särskilt undantag.

Från och med att ditt barn fyller ett år erbjuds förskola i den omfattning som behövs utifrån vårdnadshavarnas sysselsättning. Barn kan ges rätt till mer tid i förskola på olika grunder utöver detta.

Du kan ansöka om utökad tid i förskola exempelvis:

  • om ditt barn har ett eget behov av mer tid i förskola på grund av familjens situation
  • om ditt barn, av fysiska, psykiska eller andra skäl, behöver särskilt stöd i sin utveckling

För att barnet ska ges rätt till mer tid i förskola måste en ansökan om utökad tid fyllas i. Du hittar blanketten under E-tjänster på kommunens webbsida

Ansökan om utökad vistelsetid i förskola

Både vårdnadshavare och pedagoger kan initiera att en ansökan om utökad tid för ett barn bör upprättas. Endast barnets vårdnadshavare kan signera medgivande till att ansökan prövas. Rektor eller biträdande rektor prövar ansökan och fattar beslut om rätten till utökad tid ska beviljas eller avslås.

Förskolan har fem studiedagar per läsår. Då har förskolan begränsade öppettider eller så erbjuds omsorg på annan förskola i närområdet. Om du som vårdnadshavare har behov av omsorg under studiedagar ska du meddela det i god tid till rektorn på ditt barns förskola.

Det är rektor som beslutar om förskolans studiedagar. Information om studiedagar ges av din förskola.

Inför planering av förskola för barn vid studiedag nyttjar rektorer temporära scheman. Kom ihåg att alltid i god tid meddela personalen på förskolan ditt barns närvarotid. Om du meddelar närvarotid med kort varsel måste detta prövas av enhetens rektor. Med kort varsel menar vi mindre än två veckor innan eller efter den deadline som rektor anvisar i samband med planering av studiedag.

Kontakt

Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00