Fritidshem

Fritidshem finns för barn från förskoleklass till och med årskurs 6 under den tid av dagen som de inte går i skolan.

Fritidshem erbjuds till barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar och till barn som har ett eget behov av verksamheten. Barnen kan också vara på fritidshemmet under lov och studiedagar. 

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och anpassad grundskola och omfattas av skollagen.

Fakta om fritidshem

Här hittar du bland annat information om hur du ansöker om plats i fritidshem, avgifter, uppsägning och faktura.

Fritidshem för 10-12 år finns på grundskolor som har förskoleklass till och med årskurs 6. Skolor som saknar fritidshem erbjuder plats i fritidshem på en närliggande skola.

Plats i fritidshem är frivilligt. Du som vårdnadshavare bedömer om ditt barn har behov av en plats i fritidshem. Det kan vara utifrån barnets egna behov, dina arbetstider eller familjens situation i övrigt.

Skillnaden mellan fritidshem och fritidsgård är att fritidshemmet kompletterar utbildningen i skolan, medan fritidsgården erbjuder fritidsaktiviteter. Fritidshemmet är en del av läroplanen för grundskolan och en del av skollagen. Det innebär att det finns krav på vad utbildningen i fritidshem ska innehålla. Rektor är ansvarig för fritidshemmet.

På fritidshemmet lämnar vårdnadshavare in ett schema med elevens närvarotider, vilket man inte gör på fritidsgården. Detta innebär att det finns andra krav på tillsyn inom fritidshem.

För att ansöka om plats i fritidshem behöver du först ha ansökt om- och fått en skolplacering. Du behöver även ha svenskt personnummer och en e-postadress. Alla elever som har fått en skolplacering i åk F-6 är automatiskt garanterade en plats på fritidshem om man har behov, det finns ingen kö. Ansökan gör du i e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Ansök om plats i fritidshem

Se dina ärenden i e-tjänsten för förskola och fritidshem

I e-tjänsten för förskola och fritidshem kan du följa ditt ärende och se uppgifter som du har lämnat.

Här kan du:

 • Ange eller ändra inkomst
 • Ändra familjeförhållande (lägga till eller ta bort sambo)
 • Ändra typ av plats (om du har börjat studera, arbeta eller blivit arbetslös)
 • Säga upp plats
 • Ändra dina uppgifter (registrera e-postadress med mera)

Du behöver ha BankID eller mobilt BankID när du loggar in och använder e-tjänsten.

Om du behöver hjälp

Om du saknar svenskt personnummer eller av någon annan anledning inte kan ansöka om plats i e-tjänsten kan du kontakta Kontaktcenter för att få hjälp med din ansökan om plats i fritidshem. Kontaktcenter finns på Trädgårdsgatan 21 i Norrköping.

Öppettider Kontaktcenter

Om du önskar plats i fritidshem utifrån att ditt barn har behov av särskilt stöd eller ett eget behov på grund av familjesituationen ska du ansöka på en blankett.

Blankett: Ansökan om utökad vistelsetid utifrån behov av särskilt stöd i fritidshem.

Vill du säga upp din plats exempelvis på grund av flytt? Uppsägning av plats görs i e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Säg upp plats i fritidshem

Två månaders uppsägningstid

Du måste säga upp platsen minst två månader innan ditt barn ska sluta på fritidshemmet. Uppsägningen räknas från det datum du sagt upp platsen. Du får sedan betala avgift i två månader från det datumet.

Om du säger upp din plats, men tackar ja till en ny plats inom tre månader från att platsen har avslutats, får du betala avgiften för hela den mellanliggande tiden.

Om du har en delad plats med den andra vårdnadshavaren måste båda vårdnadshavarna göra en uppsägning för att platsen ska upphöra helt. Annars flyttar hela betalningsansvaret över till den som har platsen kvar.

Om du inte har möjlighet att säga upp din plats i e-tjänsten kan du gå till Kontaktcenter, Trädgårdsgatan 21. Där kan du få hjälp med uppsägning av förskoleplats.

Kontakta kommunen

Det finns olika platstyper i fritidshem.

Arbetande eller studerande

Som arbetande eller studerande räknas du som har ett heltids- eller deltidsarbete, studerar eller har en praktikplats.

Arbetssökande eller föräldraledig

Om du är arbetssökande eller föräldraledig har ditt barn möjlighet att delta i fritidshemmets verksamhet upp till 8 timmar per vecka. Rektor avgör vilka tider som gäller.

Denna typ av plats kan inte nyttjas under jullov, studiedagar samt under de sommarveckor då fritidshemmet är sammanslaget med annat närliggande fritidshem.

Lovplats

Om du bara behöver platsen under skolans lov och studiedagar kan ditt barn ha en lovplats. Inför dessa dagar anmäler du i god tid vilka dagar ditt barn ska vara på fritidshemmet. Du betalar 35 kr per dag som du har anmält behov av plats. Det går inte att växla fram och tillbaka mellan lovplats och fritidshemsplats. Ändring till lovplats måste göras minst två månader innan önskad ändringsstart.

Ändra typ av plats i fritidshem

Barnets närvarotid på fritidshemmet bestäms av den tid som vårdnadshavarna arbetar eller studerar plus restid.

När ditt barn har börjat fyller du i schema i appen IST Home Skola. Grundschemat gäller tills du skickar in ett nytt schema. Gå in på länken nedan för att läsa om hur du fyller i schema, anmäler frånvaro med mera.

IST Home Skola och Skola24

Anmäla förändringar

Anmäl i appen IST Home Skola eller i e-tjänsten för förskola och fritidshem om dina arbetstider eller studietider ändras. Du ska också anmäla om du avslutar ditt jobb och blir arbetssökande eller om du planerar att vara föräldraledig eller ledig.

Byte mellan olika typer av plats ska anmälas minst två månader i förväg. Endast byte mellan ”Arbetssökande” och ”Arbete/ Studier” får göras från den ena dagen till nästa.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Det finns bara en taxa för fritidshem, och den är inte beroende av hur mycket tid som barnet är på fritidshemmet. Hushållets inkomst avgör hur mycket du ska betala. Beloppen gäller från 1 januari 2023. Inkomsttaket per månad är 54 830 kronor för maxtaxa.

Fritidshem

Barn 1 (yngsta barnet)

Barn 2 och 3

Barn 4

Avgift

2% av inkomsten

1% av inkomsten

Ingen avgift

Max

1 097 kr/mån

548 kr/mån

0 kr/mån


Fritidshemsplatsen avslutas och vårdnadshavare stängs av om avgiften inte betalas trots påminnelse. Plats i fritidshem erbjuds inte om vårdnadshavare har en skuld till kommunen för obetalda avgifter. När skulden är betalad eller när det finns en plan för återbetalning så kan platsen erbjudas igen.

Det finns bara en taxa för fritidshem, och den är inte beroende av hur mycket tid som barnet är på fritidshemmet. Hushållets inkomst avgör hur mycket du ska betala. Beloppen gäller från 1 januari 2024. Inkomsttaket per månad är 56 250 kronor för maxtaxa.

Fritidshem

Barn 1 (yngsta barnet)

Barn 2 och 3

Barn 4

Avgift

2% av inkomsten

1% av inkomsten

1% av inkomsten

Max

1 125 kr/mån

563 kr/mån

563 kr/mån


Fritidshemsplatsen avslutas och vårdnadshavare stängs av om avgiften inte betalas trots påminnelse. Plats i fritidshem erbjuds inte om vårdnadshavare har en skuld till kommunen för obetalda avgifter. När skulden är betalad eller när det finns en plan för återbetalning så kan platsen erbjudas igen.

Alla som har barn i förskola och fritidshem är skyldiga att anmäla hushållets avgiftsgrundande inkomst till utbildningskontoret. Med inkomst menas årsinkomst delat på 12 månader. Om du har en ojämnt fördelad inkomst behöver du göra en uppskattning över hela året så man inte riskerar att betala för låg avgift. 

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men som inte bor ihop, är tillsammans ansvariga för barnomsorgsavgiften om båda nyttjar barnomsorg. Vårdnadshavarna får automatiskt delad faktura för barnomsorgsplatsen, när man meddelat att man bor på skilda adresser.

Anmälan om inkomst ska göras:

 • När barnet börjar i förskola eller fritidshem
 • Var 12:e månad när hushållets inkomst ändras
 • När hushållets familjeförhållanden ändras, till exempel vid separation
 • Efter begäran från kommunen.

Det är viktigt att du alltid lämnar rätt uppgifter om inkomst, även om du tjänar mer än beloppet för maxtaxa, för att du ska fortsätta att betala rätt avgift. Ändrar du inte din inkomstuppgift kan du komma att betala för lite i avgift och du får då betala i efterhand när vi genomför avgiftskontrollen.

Läs mer om avgiftskontrollen

Du anmäler ändrad inkomst i e-tjänsten för förskola och fritidshem.
Godkänd inkomst gäller från den 1:e i varje månad.

Anmäl ändrad inkomst

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men som inte bor ihop, kan ha en delad plats. Delad plats bygger på att båda vårdnadshavarna har ett behov av barnomsorg. Om barnet bara bor hos den ena vårdnadshavaren på helger då man är ledig, finns inget behov av barnsomsorg. Det spelar ingen roll att den vårdnadshavaren hämtar på till exempel fredag eftermiddag. Har du ett behov av barnomsorg kännetecknas det av att du har ett schema att lämna in.

Vid en separation

Ansökan om delad plats gör du i e-tjänsten för förskola och fritidshem genom att ändra typ av plats. Ändringen gäller från nästkommande faktura. Vid en separation är det viktigt att anmäla förändringen så snart som möjligt.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Så fungerar det med avgiften när man bor på skilda adresser

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men som inte bor ihop, är tillsammans ansvariga för barnomsorgsavgiften om båda nyttjar barnomsorg. Vårdnadshavarna får automatiskt var sin faktura för barnomsorgsplatsen, när man meddelat att man bor på skilda adresser.

Avgiften påverkas inte av hur mycket eller lite barnet är hos vardera föräldern. Hur mycket man ska betala grundas på hushållets inkomst och reglerna för maxtaxan.

I Norrköpings kommun gäller att de som flyttar isär ska tillsammans fortsätta betala samma belopp för barnets plats. Hur mycket var och en ska betala av det beloppet avgörs av inkomsten i det nya hushåll man har. När avgiften räknas ut grundas den på båda vårdnadshavarnas totala inkomst, även fast man separerat.

 • Om båda har lika inkomst i sina olika hushåll betalar man lika stor del av avgiften.
 • Om hushållen har olika inkomst, betalar den som har mer inkomst en större del av avgiften. Det kallas att vikta avgiften.
 • Den totala avgiften kan inte bli högre än maxtaxa.
 • Om den ene vårdnadshavaren inte längre behöver förskole- eller fritidshemsplats, gör den en vanlig uppsägning. För den andra vårdnadshavaren som fortfarande nyttjar plats, övergår den till en vanlig hel plats.

Om bara en av vårdnadshavarna behöver plats

Om den ene vårdnadshavaren inte längre behöver förskole- eller fritidshemsplats, gör den en vanlig uppsägning. För den andra vårdnadshavaren som fortfarande nyttjar plats, övergår den till en vanlig hel plats.

För den vårdnadshavare som inte längre har behov av barnomsorg gäller två månaders uppsägningstid. Uppsägningen görs i e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Det är av stor vikt att uppge så korrekt inkomst som möjligt vid delad faktura mellan vårdnadshavare, eftersom båda vårdnadshavarnas hushåll ligger till grund för avgiften. Om den ena vårdnadshavaren uppger fel inkomst, påverkar det den andra vårdnadshavarens faktura. Det kommer även att bli en påverkan vid Avgiftskontrollen om två år.

Anmäl ändrad typ av plats

Öppettiderna i fritidshem kan variera beroende på hur behovet av omsorg ser ut. Fritidshemmet öppnar som tidigast kl. 06.15 och stänger som senast kl. 18.30 på vardagar.

Vårdnadshavare som arbetar under kvällar, nätter och helger och har behov av omsorg under dessa tider kan ansöka om kvälls-, natt- och helgomsorg.

Kvälls-, natt- och helgomsorg

Kontakt

Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag–fredag 08.30–16.00

Telefontider:
Måndag–fredag 08.00–16.00

Övrig info:
Dag före röd dag är receptionen öppen 08.30–14.00 och ordinarie telefontider gäller.