Fritidshem

Fritidshem finns för barn från förskoleklass till och med årskurs 3 under den tid av dagen som de inte går i skolan. Barnen kan också vara på fritids under lov och studiedagar. Fritidshem erbjuds till barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar och till barn som har ett eget behov av verksamheten.

För äldre barn finns det även öppen 10–12-årsverksamhet på vissa fritidsgårdar. Det finns också möjlighet för vårdnadshavare att anmäla sitt barn som inskriven i 10–12 årsverksamheten. Vissa fritidsgårdar har korttidstillsyn för ungdomar med funktionsnedsättning.

10-12 årsverksamhet

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan och omfattas av skollagen.

När kan du söka plats på fritidshem?

Du kan söka plats på fritidshem för ditt barn om du arbetar eller studerar. Du kan också söka plats om ditt barn har ett eget behov på grund av familjesituationen. Det innefattar:

 • elever som har ett annat modersmål än svenska
 • elever som bor i glesbygd
 • elever som har vårdnadshavare som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
 • elever som har vårdnadshavare med funktionsnedsättning
 • elever som har vårdnadshavare som är långtidssjukskrivna, sjukpensionerade eller förtidspensionerade
 • elever som har vårdnadshavare som är intagna på behandlingshem eller kriminalvårdsanstalt

Plats i fritidshem erbjuds också till elever som behöver särskilt stöd i sin utveckling. Det kan handla om elever som har funktionsnedsättning av olika svårighetsgrad eller språkliga och sociala svårigheter.

Ansök om plats på fritidshem

För att ansöka om plats i fritidshem behöver du ha svenskt personnummer och en e-postadress. Ansökan gör du i vår e-tjänst.

När du har skickat in din ansökan samlas alla dina ärenden under Min sida i e-tjänsten. Här kan du:

 • Säga upp plats
 • Ändra närvarotid (om du börjat studera, arbeta eller blivit arbetslös)
 • Ändra inkomst
 • Ändra dina uppgifter (registrera e-postadress med mera)
 • Se information om ditt ärende.

För att kunna logga in och använda Min sida behöver du även ha e-legitimationen BankID eller Mobilt BankID.

Ladda gärna ner instruktionerna för hur du använder e-tjänsten.

Ansök om plats på fritidshem utifrån behov av särskilt stöd

Om du önskar plats i fritidshem utifrån att ditt barn har behov av särskilt stöd eller ett eget behov på grund av familjesituationen ska du ansöka på en blankett.

Blankett: Ansökan om utökad vistelsetid utifrån behov av särskilt stöd i fritidshem.

Säg upp plats i fritidshem

Du måste säga upp platsen minst två månader innan ditt barn ska sluta på fritidshemmet. Uppsägningen räknas från det datum du sagt upp platsen. Du får sedan betala avgift i två månader från det datumet.

För elever som slutar årskurs 3 avslutas platsen automatiskt den 31 juli, om du inte själv sagt upp platsen tidigare.

Om du säger upp din plats, men tackar ja till en ny plats i förskola eller fritidshem inom tre månader från att platsen har avslutats, får du betala avgiften för hela den mellanliggande tiden.

Om du har en delad plats med den andra vårdnadshavaren måste båda vårdnadshavarna göra en uppsägning för att platsen ska upphöra helt. Annars flyttar hela betalningsansvaret över till den som har platsen kvar.

Du säger upp platsen i e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Säg upp plats i fritidshem

Om du inte har dator eller saknar svenskt personnummer

Om du inte har en dator, saknar svenskt personnummer eller av någon annan anledning inte kan ansöka om plats i e-tjänsten kan du gå till Kontaktcenter, Trädgårdsgatan 21. Där kan du få hjälp med din ansökan om plats i fritidshem.

Öppettider Kontaktcenter

Typer av plats i fritidshem

Arbetande eller studerande
Som arbetande eller studerande räknas du som har ett heltids- eller deltidsarbete, studerar eller har en praktikplats.

Arbetssökande eller föräldraledig
Om du är arbetssökande eller föräldraledig har ditt barn möjlighet att delta i fritidshemmets verksamhet upp till 8 timmar per vecka. Rektor avgör vilka tider som gäller.

Denna typ av plats kan inte nyttjas under jullov, studiedagar samt under de sommarveckor då fritidshemmet är sammanslaget med annat närliggande fritidshem.

Lovplats
Om du bara behöver platsen under skolans lov och studiedagar kan ditt barn ha en lovplats. Inför dessa dagar anmäler du i god tid vilka dagar ditt barn ska vara på fritidshemmet. Du betalar 35 kr per dag som du har anmält behov av plats. Det går inte att växla fram och tillbaka mellan lovplats och fritidshemsplats.

IST Home Skola

IST Home Skola är en app som används från förskolan till och med gymnasiet. I appen kan du som vårdnadshavare lägga in ditt barns schema och f¨å information om ditt barns skolgång. Du kan också ta del av läsårsdata, anmäla frånvaro och se ditt barns betyg. Uppgifter om myndiga elever ser du dock inte i appen.

IST Home Skola

Schema för fritidshem

Barnets närvarotid på fritidshemmet bestäms av den tid som vårdnadshavarna arbetar eller studerar plus restid.

När ditt barn har börjat fyller du i schema i appen IST Home skola.

Grundschemat gäller tills du skickar in ett nytt schema. Gå in på länken nedan för att läsa om hur du fyller i schema, anmäler frånvaro med mera.

IST Home Skola

Anmäla förändringar

Anmäl i appen IST Home Skola eller i e-tjänsten för förskola och fritidshem om dina arbetstider eller studietider ändras. Du ska också anmäla om du avslutar ditt jobb och blir arbetssökande eller om du planerar att vara föräldraledig eller ledig.

Byte mellan olika typer av plats ska anmälas minst två månader i förväg. Endast byte mellan ”Arbetssökande” och ”Arbete/ Studier” får göras från den ena dagen till nästa.

IST Home Skola

E-tjänst för förskola och fritidshem

Avgift för fritidshemsplats från 2023-01-01

Det finns bara en taxa för fritidshem, och den är inte beroende av hur mycket tid som barnet är på fritidshemmet. Hushållets inkomst avgör hur mycket du ska betala. Beloppen gäller från 1 januari 2023. Inkomsttaket per månad är 54 830 kronor för maxtaxa.

Fritidshem

Barn 1 (yngsta barnet)

Barn 2 och 3

Barn 4

Avgift

2% av inkomsten

1% av inkomsten

Ingen avgift

Max

1 097 kr/mån

548 kr/mån

0 kr/mån


Fritidshemsplatsen avslutas och vårdnadshavare stängs av om avgiften inte betalas trots påminnelse. Plats i fritidshem erbjuds inte om vårdnadshavare har en skuld till kommunen för obetalda avgifter. När skulden är betalad eller när det finns en plan för återbetalning så kan platsen erbjudas igen.

Anmäl ändrad inkomst

Alla som har barn i barnomsorgen är skyldiga att anmäla hushållets avgiftsgrundande inkomst till utbildningskontoret. Med inkomst menas årsinkomst delat på 12 månader. Har man en ojämnt fördelad inkomst behöver man göra en uppskattning över hela året så man inte riskerar att betala för låg avgift. 
Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men som inte bor ihop, är tillsammans ansvariga för barnomsorgsavgiften om båda nyttjar barnomsorg. Vårdnadshavarna får automatiskt delad faktura för barnomsorgsplatsen, när man meddelat att man bor på skilda adresser.

Anmälan om inkomst ska göras:

 • När barnet börjar i barnomsorgen
 • Var 12:e månad när hushållets inkomst ändras
 • När hushållets familjeförhållanden ändras, till exempel vid separation
 • Efter begäran från kommunen.

Det är viktigt att du alltid lämnar rätt uppgifter om inkomst, även om du tjänar mer än beloppet för maxtaxa, för att du ska fortsätta att betala rätt avgift. Ändrar du inte din inkomstuppgift kan du komma att betala för lite i avgift och du får då betala i efterhand när vi genomför avgiftskontrollen. Läs mer om avgiftskontrollen

Du anmäler ändrad inkomst i e-tjänsten för förskola och fritidshem.
Godkänd inkomst gäller från den 1:e i varje månad.

Ladda gärna ner instruktionerna för hur du använder e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Delad faktura

Vårdnadshavare som inte delar hushåll men som båda nyttjar en plats i förskolan ska få varsin faktura, baserad på hushållets inkomst. Från och med den 1 januari 2016 är det obligatoriskt för vårdnadshavare som har flyttat isär att ansöka om delad faktura. Ansökan om delad faktura gör du i e-tjänsten genom att ändra typ av plats till Delad plats.

Delad faktura

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men som inte bor ihop, kan ha en delad plats. Delad plats bygger på att båda vårdnadshavarna har ett behov av barnomsorg. Om barnet bara bor hos den ena vårdnadshavaren på helger då man är ledig, finns inget behov av barnsomsorg. Det spelar ingen roll att den vårdnadshavaren hämtar på till exempel fredag eftermiddag. Har du ett behov av barnomsorg kännetecknas det av att du har ett schema att lämna in.

Vid en separation är det viktigt att anmäla förändringen i vår e-tjänst. Ansökan om delad plats gör du i e-tjänsten genom att ändra typ av plats. Ändringen gäller från nästkommande faktura.

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men som inte bor ihop, är tillsammans ansvariga för barnomsorgsavgiften om båda nyttjar barnomsorg. Vårdnadshavarna får automatiskt var sin faktura för barnomsorgsplatsen, när man meddelat att man bor på skilda adresser.

Avgiften påverkas inte av hur mycket eller lite barnet är hos vardera föräldern. Hur mycket man ska betala grundas på hushållets inkomst och reglerna för maxtaxan.

Från 1 januari 2021 ändras sättet att räkna ut avgiften vid delad plats. Utbildningsnämnden har beslutat att de som flyttar isär ska tillsammans fortsätta betala samma belopp för barnets plats. Hur mycket var och en ska betala av det beloppet avgörs av inkomsten i det nya hushåll man har. När avgiften räknas ut grundas den på båda vårdnadshavarnas totala inkomst, även fast man separerat.


Om båda har lika inkomst i sina olika hushåll betalar man lika stor del av avgiften.

Om hushållen har olika inkomst, betalar den som har mer inkomst en större del av avgiften. Det kallas att vikta avgiften.

Den totala avgiften kan inte bli högre än maxtaxan


De senaste åren har alla med delad plats fått en lägre avgift än andra, men efter 1 januari 2021 ska det vara samma avgift oavsett om man har delad plats eller inte.

Exempel på reglerna före 2021:

En ensamstående person som tjänar 25 000 kr/mån och har ett barn i förskola betalar 3% = 750 kr.

En ensamstående person med samma lön och med ett barn som man har delad plats för betalar 375 kr/mån, alltså bara 1,5%. Med viktad inkomst kommer den skillnaden inte att vara kvar.

Om den ene vårdnadshavaren inte längre behöver förskole- eller fritidshemsplats, gör den en vanlig uppsägning. För den andra vårdnadshavaren som fortfarande nyttjar plats, övergår den till en vanlig hel plats.

För den vårdnadshavare som inte längre har behov av barnomsorg gäller två månaders uppsägningstid. Uppsägningen görs i e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Det är av stor vikt att uppge så korrekt inkomst som möjligt vid delad faktura mellan vårdnadshavare, eftersom båda vårdnadshavarnas hushåll ligger till grund för avgiften. Om den ena vårdnadshavaren uppger fel inkomst, påverkar det den andra vårdnadshavarens faktura. Det kommer även att bli en påverkan vid Avgiftskontrollen om 2 år.

Anmäl ändrad typ av plats

Öppettider på fritidshem

Öppettiderna i fritidshem kan variera beroende på hur behovet av omsorg ser ut. Fritidshemmet öppnar som tidigast kl. 06.15 och stänger som senast kl. 18.30 på vardagar.

Vårdnadshavare som arbetar under kvällar, nätter och helger och har behov av omsorg under dessa tider kan ansöka om nattomsorg.

Nattomsorg

Folder - Fritidshem i Norrköpings kommun

Ladda ner foldern Fritidshem i Norrköpings kommun Pdf, 237.8 kB.

Kontakt
Kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping