Fritidshem

Fritidshem finns för barn från förskoleklass till och med årskurs 3 under den tid av dagen som de inte går i skolan. Barnen kan också vara på fritids under lov och studiedagar. Fritidshem erbjuds till barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar och till barn som har ett eget behov av verksamheten.

För äldre barn finns det även öppen 10–12-årsverksamhet på vissa fritidsgårdar. Det finns också möjlighet för vårdnadshavare att anmäla sitt barn som inskriven i 10–12 årsverksamheten. Vissa fritidsgårdar har korttidstillsyn för ungdomar med funktionsnedsättning.

10-12 årsverksamhet

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan och omfattas av skollagen.

När kan du söka plats på fritidshem?

Du kan söka plats på fritidshem för ditt barn om du arbetar eller studerar. Du kan också söka plats om ditt barn har ett eget behov på grund av familjesituationen. Det innefattar:

 • elever som har ett annat modersmål än svenska
 • elever som bor i glesbygd
 • elever som har vårdnadshavare som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
 • elever som har vårdnadshavare med funktionsnedsättning
 • elever som har vårdnadshavare som är långtidssjukskrivna, sjukpensionerade eller förtidspensionerade
 • elever som har vårdnadshavare som är intagna på behandlingshem eller kriminalvårdsanstalt

Plats i fritidshem erbjuds också till elever som behöver särskilt stöd i sin utveckling. Det kan handla om elever som har funktionsnedsättning av olika svårighetsgrad eller språkliga och sociala svårigheter.

Ansök om plats på fritidshem

För att ansöka om plats i fritidshem behöver du ha svenskt personnummer och en e-postadress. Ansökan gör du i vår e-tjänst.

När du har skickat in din ansökan samlas alla dina ärenden under Min sida i e-tjänsten. Här kan du:

 • Säga upp plats
 • Ändra närvarotid (om du börjat studera, arbeta eller blivit arbetslös)
 • Ändra inkomst
 • Ändra dina uppgifter (registrera e-postadress med mera)
 • Se information om ditt ärende.

För att kunna logga in och använda Min sida behöver du även ha e-legitimationen BankID eller Mobilt BankID.

Ladda gärna ner instruktionerna för hur du använder e-tjänsten.

Ansök om plats på fritidshem utifrån behov av särskilt stöd

Om du önskar plats i fritidshem utifrån att ditt barn har behov av särskilt stöd eller ett eget behov på grund av familjesituationen ska du ansöka på en blankett.

Blankett: Ansökan om utökad vistelsetid utifrån behov av särskilt stöd i fritidshem.

Säg upp plats i fritidshem

Du måste säga upp platsen minst två månader innan ditt barn ska sluta på fritidshemmet. Uppsägningen räknas från det datum du sagt upp platsen. Du får sedan betala avgift i två månader från det datumet.

För elever som slutar årskurs 3 avslutas platsen automatiskt den 31 juli, om du inte själv sagt upp platsen tidigare.

Om du säger upp din plats, men tackar ja till en ny plats i förskola eller fritidshem inom de närmaste tre månaderna får du betala avgiften för hela den mellanliggande tiden.

Om du har en delad plats med den andra vårdnadshavaren måste båda vårdnadshavarna göra en uppsägning för att platsen ska upphöra helt. Annars flyttar hela betalningsansvaret över till den som har platsen kvar.

Du säger upp platsen i e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Säg upp plats i fritidshem

Om du inte har dator eller saknar svenskt personnummer

Om du inte har en dator, saknar svenskt personnummer eller av någon annan anledning inte kan ansöka om plats i e-tjänsten kan du gå till Kontaktcenter, Trädgårdsgatan 21. Där kan du få hjälp med din ansökan om plats i fritidshem.

Öppettider Kontaktcenter

Typer av plats i fritidshem

Arbetande eller studerande
Som arbetande eller studerande räknas du som har ett heltids- eller deltidsarbete, studerar eller har en praktikplats.

Arbetssökande eller föräldraledig
Om du är arbetssökande eller föräldraledig har ditt barn möjlighet att delta i fritidshemmets verksamhet upp till 8 timmar per vecka. Rektor avgör vilka tider som gäller. Platsen kan inte nyttjas under sommarsemestern, oftast vecka 28-31, jullovet och under studiedagar.

Lovplats
Om du bara behöver platsen under skolans lov och studiedagar kan ditt barn ha en lovplats. Inför dessa dagar anmäler du i god tid vilka dagar ditt barn ska vara på fritidshemmet. Du betalar 35 kr per dag som du har anmält behov av plats. Det går inte att växla fram och tillbaka mellan lovplats och fritidshemsplats.

Schema för fritidshem

Barnets närvarotid på fritidshemmet bestäms av den tid som vårdnadshavarna arbetar eller studerar plus restid. Innan ditt barn börjar fyller du barnets schema i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Grundschemat gäller tills du skickar in ett nytt schema. Tillfälliga förändringar i schemat meddelar du direkt till förskolan eller fritidshemmet. I e-tjänsten kan du se schemat som du har lämnat.

Frågor och svar om schema i e-tjänsten

 • Hur fyller jag i schemat?
  Det finns två manualer för hur du fyller i schema i e-tjänsten; en för förskola/fritidshem och en för delad plats. Där hittar du information om du behöver hjälp.
  Manual lämna schema i e-tjänsten för förskola och fritidshem
  Pdf, 609 kB.
  (Pdf, 609 kB)Manual lämna schema i e-tjänsten förskola och fritidshem - Delad plats Pdf, 572.5 kB. (Pdf, 572.5 kB)
 • Hur gör jag för att logga in i e-tjänsten?
  Logga in med ditt personnummer och e-legitimation, till exempel Mobilt BankID.
 • Försvinner pappersblanketten?
  Ja, pappersblanketten kommer att ersättas av e-tjänsten. Pappersblanketten finns kvar under en övergångsperiod.
 • Kan jag lämna schema för flera barn samtidigt?
  Ja, du kan kopiera samma schema till syskon.
 • När måste jag senast lämna schema?
  Handläggningstiden för schema i e-tjänsten är cirka en 1 vecka, så se till att lämna ditt schema i god tid. När schemat är godkänt av enhetens administratör får du en bekräftelse till din e-postadress. Då kan du se schemat i e-tjänsten.
 • Vad är en tillfällig förändring?
  En tillfällig förändring är exempelvis när morfar hämtar tidigare eller om ditt barn kommer lite senare någon dag. Den här typen av förändringar kan du berätta för personalen som noterar det.
Anmäla förändringar

Anmäl i e-tjänsten för fritidshem om dina arbetstider eller studietider ändras. Du ska också anmäla om du avslutar ditt jobb och blir arbetssökande eller om du planerar att vara föräldraledig eller ledig.

E-tjänsten för förskola och fritidshem

Avgift för fritidshemsplats

Det finns bara en taxa för fritidshem, och den är inte beroende av hur mycket tid som barnet är på fritidshemmet. Hushållets inkomst avgör hur mycket du ska betala. Beloppen gäller från 1 januari 2021. Inkomsttaket per månad är 50 340 kr för maxtaxa.

Fritidshem

Barn 1 (yngsta barnet)

Barn 2 och 3

Barn 4

Avgift

2% av inkomsten

1% av inkomsten

Ingen avgift

Max

1 007 kr/mån

503 kr/mån

0 kr/mån


Fritidshemsplatsen avslutas och vårdnadshavare stängs av om avgiften inte betalas trots påminnelse. Plats i fritidshem erbjuds inte om vårdnadshavare har en skuld till kommunen för obetalda avgifter. När skulden är betalad eller när det finns en plan för återbetalning så kan platsen erbjudas igen.

Delad faktura

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men som inte bor ihop, kan ha en delad plats. Delad plats bygger på att båda vårdnadshavarna har ett behov av barnomsorg. Om barnet bara bor hos den ena vårdnadshavaren på helger då man är ledig, finns inget behov av barnsomsorg. Det spelar ingen roll att den vårdnadshavaren hämtar på till exempel fredag eftermiddag. Har du ett behov av barnomsorg kännetecknas det av att du har ett schema att lämna in.

Vid en separation är det viktigt att anmäla förändringen i vår e-tjänst. Ansökan om delad plats gör du i e-tjänsten genom att ändra typ av plats. Ändringen gäller från nästkommande faktura.

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men som inte bor ihop, är tillsammans ansvariga för barnomsorgsavgiften om båda nyttjar barnomsorg. Vårdnadshavarna får automatiskt var sin faktura för barnomsorgsplatsen, när man meddelat att man bor på skilda adresser.

Avgiften påverkas inte av hur mycket eller lite barnet är hos vardera föräldern. Hur mycket man ska betala grundas på hushållets inkomst och reglerna för maxtaxan.

Från 1 januari 2021 ändras sättet att räkna ut avgiften vid delad plats. Utbildningsnämnden har beslutat att de som flyttar isär ska tillsammans fortsätta betala samma belopp för barnets plats. Hur mycket var och en ska betala av det beloppet avgörs av inkomsten i det nya hushåll man har. När avgiften räknas ut grundas den på båda vårdnadshavarnas totala inkomst, även fast man separerat.


Om båda har lika inkomst i sina olika hushåll betalar man lika stor del av avgiften.

Om hushållen har olika inkomst, betalar den som har mer inkomst en större del av avgiften. Det kallas att vikta avgiften.

Den totala avgiften kan inte bli högre än maxtaxan


De senaste åren har alla med delad plats fått en lägre avgift än andra, men efter 1 januari 2021 ska det vara samma avgift oavsett om man har delad plats eller inte.

Exempel på reglerna före 2021:

En ensamstående person som tjänar 25 000 kr/mån och har ett barn i förskola betalar 3% = 750 kr.

En ensamstående person med samma lön och med ett barn som man har delad plats för betalar 375 kr/mån, alltså bara 1,5%. Med viktad inkomst kommer den skillnaden inte att vara kvar.

Om den ene vårdnadshavaren inte längre behöver förskole- eller fritidshemsplats, gör den en vanlig uppsägning. För den andra vårdnadshavaren som fortfarande nyttjar plats, övergår den till en vanlig hel plats.

För den vårdnadshavare som inte längre har behov av barnomsorg gäller två månaders uppsägningstid. Uppsägningen görs i e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Det är av stor vikt att uppge så korrekt inkomst som möjligt vid delad faktura mellan vårdnadshavare, eftersom båda vårdnadshavarnas hushåll ligger till grund för avgiften. Om den ena vårdnadshavaren uppger fel inkomst, påverkar det den andra vårdnadshavarens faktura. Det kommer även att bli en påverkan vid Avgiftskontrollen om 2 år.

Anmäl ändrad typ av plats

Öppettider på fritidshem

Öppettiderna i fritidshem kan variera beroende på hur behovet av omsorg ser ut. Fritidshemmet öppnar som tidigast kl. 06.15 och stänger som senast kl. 18.30 på vardagar.

Vårdnadshavare som arbetar under kvällar, nätter och helger och har behov av omsorg under dessa tider kan ansöka om nattomsorg.

Nattomsorg

Folder - Fritidshem i Norrköpings kommun

Ladda ner foldern Fritidshem i Norrköpings kommun Pdf, 237.8 kB. (Pdf, 237.8 kB)

Kontakt
Kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping

Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping