Ektorpsringen

Ektorpsringen ligger centralt i Norrköping i stadsdelen Ektorp. I dagsläget går här elever från förskoleklass till och med årskurs tre. Från och med höstterminen 2024 kommer vi utöka verksamheten med årskurs 4 för att successivt bli en skola för elever år F–6. Skolan har sin verksamhet i nybyggda lokaler som invigdes i februari 2019.

På Ektorpsringen arbetar cirka 50 medarbetare och skolledningen som består av rektor och biträdande rektor. Verksamheten är organiserad i årskursvisa hemvister. Inom varje hemvist arbetar fritidspedagog, lärare i fritidshem, lärare och resurspersonal med gemensamt ansvar för hemvistens elever. På skolan finns också ett resursteam som arbetar med enskilt stöd till elever i behov, samt handledning för personal.

På skolan finns också vårt elevhälsoteam (EHT) som består av rektorer, skolsköterska, kurator, specialpedagog och elevstödjare. Vi har även ett trygghetsteam (THT) som arbetar med trygghetsfrågor på skolan.

Gemensamt för alla hemvister är att personalen har en god kompetens för att leda elevernas lärande och utveckling.

På vår skola strävar vi efter hög måluppfyllelse. Det gör vi genom att ge varje elev de bästa möjligheterna att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Elevernas allsidiga utveckling är fokus i all vår verksamhet.

Leken, rörelsen och uteaktiviteterna har en central roll i förskoleklassens pedagogik. Undervisningen i förskoleklass syftar till att stimulera barnens nyfikenhet och intresse för lärande. Arbetet för att utveckla elevernas språkliga och matematiska förmåga och kunskaper pågår dagligen.

I grundskolan arbetar vi med att stödja elevernas förmågor och kunskapsutveckling utifrån individens egna förutsättningar. Till stöd för detta arbetar vi med tydliga strukturer för lektionernas utformning och innehåll, vårt mål är att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt.

Fritidshemmen är en pedagogisk verksamhet som innehållsmässigt ska komplettera skolan genom lek, praktiska moment, rörelse och uteaktiviteter. Leken ger och skapar ny kunskap samt erbjuder många tillfällen att träna konflikthantering, kompromisser och att lyssna på varandra. Personalen som arbetar på fritidshemmen deltar även i arbetet i skolan, vilket gör att de har god kännedom om barnen och deras vardag.

På Ektorpsringen arbetar vi för att barn och elever ska utvecklas till självständigt tänkande individer med starkt självförtroende och stark självkänsla. Vi arbetar för att alla ska trivas, känna glädje, trygghet och lugn. Genom ett respektfullt bemötande och positiva upplevelser utvecklar barn och elever sin förmåga till omtänksamhet, empati och förståelse för sina medmänniskor oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller trosuppfattning och funktionshinder.

På Ektorpsringen har vi ett trygghetsteam som arbetar förebyggande och åtgärdande med trygghetsfrågor. Varje år genomför vi en trygghetsvandring med samtliga elever som sedan ligger till grund för det fortsatta trygghetsarbetet.

På skolan arbetar vi aktivt med rastaktiviteter då vi vet att lugna och trygga raster skapar goda förutsättningar för elevernas lärande.

På skolan strävar vi efter att eleverna ska vara delaktiga och få inflytande i trygghetsarbetet och därför har personal och elever tillsammans arbetat fram ordningsregler.

På skolan arbetar vi med elevinflytande i form av regelbundna:

  • klassråd
  • hemvistråd
  • fritidshemsråd
  • elevråd.

Skolans verksamhet finns i nybyggda lokaler på Stafettgatan 10. Den nya skolbyggnaden invigdes i februari 2019. Lokalerna är väl anpassade till verksamheten och det finns gott om grupprum. I skolan finns också två gemensamma samlingsytor. På skolan har vi även bild, musik och NO- sal. Vi har även ett eget skolbibliotek.

Vår matsalsbyggnaden ligger i anslutning till skolan och har ett eget tillagningskök. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål i vår matsal som vi även delar med högstadiet.

På vår skola ser vi att samverkan mellan hem och skola är viktig för elevernas utveckling. Skolans förväntningar på dig som vårdnadshavare är att stödja och ge ditt barn goda förutsättningar för att lyckas i skolan. Det handlar till exempel om att hjälpa ditt barn att komma i tid, kontakta skolan vid sjukdom och annan frånvaro, ta del av information från skolan och tar kontakt med skolan direkt med frågor och synpunkter.

Mer om Ektorpsringen

Beskrivning: Förskoleklass, grundskola 1-3, fritidshem

Årskurser: F-3, Fritidshem

Tillförordnad rektor
Margaretha Lindgren
011-15 64 15

Chefsstöd
Christian Sjöö
072-254 36 86

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Skoladministratör
Karin Dafgård
072-228 06 25

Skolsköterska
Christina Sandberg
073-020 17 76

Kurator
Tessie Bastholm
073-853 15 59

Sommareken
förskoleklass
072-598 66 46

Hösteken
årskurs 1
073-853 15 55

Våreken
årskurs 2
072-598 66 44

Vintereken
årskurs 3
072-598 66 42

Hitta till Ektorpsringen

Dokument