Gustaf Adolfsskolan

Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen.

Skolan är byggd 1897 och erbjuder generösa lärmiljöer. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till åk 6, vi erbjuder fritidshem för elever till och med åk 3.

Målet är att alla barn på Gustaf Adolfsskolan ska utveckla kunskaper som att läsa, skriva och räkna men även färdigheter som att samarbeta och respektera andra människor. Våra pedagoger arbetar tillsammans med eleverna för ökad måluppfyllelse kombinerat med ett aktivt värdegrundsarbete baserat på respekt och trevligt bemötande.

Du är viktig på Gustaf Adolfsskolan, både som elev och personal! Du bidrar till att vi alla lär oss mer, du bidrar till att vi alla trivs och vill vara på skolan!

Förskoleklassens syfte är stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning. Vi utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov, intressen och tidigare kunskaper. Förskoleklassen är en obligatorisk verksamhet där utbildningens mål finns i Läroplanen.

Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap genom lek, rörelse och skapande aktiviteter.

Leken har en stor betydelse och i leken tränas den sociala och språkliga förmågan. Därigenom utvecklar eleven sin kreativitet och nyfikenhet.

Varje elev ska få utveckla sina möjligheter att kommunicera och stärka sin språkliga förmåga. För att nå dessa mål arbetar vi bland annat med:

 • Bornholmsmodellen
 • SoL (språk och lärande)
 • Högläsning varje dag
 • Ordförråd
 • Återberätta och beskriva med en röd tråd
 • Rim och ramsor
 • Rörelselekar

För att utveckla sitt matematiska tänkande arbetar vi med praktisk och konkret matematik bland annat genom:

 • Räkneord, antal och ordningstal, taluppfattning
 • Begreppsuppfattning, lägesord, rumsuppfattning
 • Tid, almanackan
 • Sortering
 • Geometri
 • Mönster
 • Spel
 • Problemlösning

Skolans fritidshem tar emot elever upp till åk 3. Vi har två avdelningar där den ena, Svanen, delar lärmiljöer med vår förskoleklass och den andra, Ugglan, är belägen i egna lokaler. Alla öppningar och stängningar görs på avdelningen Ugglan vilket vi upplever skapar lugn på mornar och sena eftermiddagar.

Skolan arbetar aktivt med att skapa trygghet på såväl lektioner som under raster. Eleverna själva uttrycker att det finns vuxna att vända sig till om/när man behöver hjälp. Vi har aktiva rastvärdar och en rastbod fylld med material för att skapa positiv aktivitet på våra raster. Tryggheten följs upp både genom skolans elevråd men även genom kontinuerliga enkäter där våra elever uttrycker trygghet och att de blir lyssnade på.

Du som vårdnadshavare kan förvänta dig att skolans personal är väl förtrogen med rådande styrdokument, arbetar för ditt barns utveckling, att vi ser ditt barn varje dag och att vi har en önskan att samarbeta med er i hemmet. Vi förväntar oss att du som vårdnadshavare pratar positivt om skolan och vänder dig till oss vid behov så att ni precis som vi arbetar för ett gott samarbete. Av våra elever förväntar vi oss en vilja till att utvecklas, att man gör sitt bästa, tar ansvar för sina handlingar och visar respekt för sina skolkamrater.

 • Jag tar ansvar för mitt och andras lärande:

  Detta gör jag genom att bidra till arbetsro, komma förberedd till lektionen, delta aktivt och samarbeta med andra. Jag tar vara på rasten och fyller på energi under dagen genom att äta under skollunchen.
 • Jag visar empati och respekt för andra, både barn och vuxna:

  Detta gör jag genom att bry mig om andra, använda ett vårdat språk, lyssna till andra. Jag behandlar andra så som jag själv vill bli behandlad!
 • Jag är rädd om min skola:

  Detta gör jag genom att vara aktsam om lokaler, möbler och material. Jag lämnar mina ytterkläder på rätt plats i hallen och förvarar mitt skolmaterial på rätt plats i klassrummet.
 • Jag lämnar värdesaker hemma eller till min lärare vid skolstart och får då tillbaka dem när skoldagen är slut:

  Detta tar jag ansvar för genom att lämna in allt vid skoldagens start. Om jag glömt så tar jag ansvar för det direkt när jag blir påmind.

Mer om Gustaf Adolfsskolan

Beskrivning: En F-6-skola i centrala Norrköping

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Paul Shamoun
011-15 23 47
Skicka e-post

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Fritidshemmet
073-020 29 33

Kurator
073-020 20 53

Skolsköterska
011-15 60 32

Skolmåltid
011-15 77 08

Hitta till Gustaf Adolfsskolan