Hultdalsskolan

Hultdalsskolan ligger i Åby strax norr om Norrköping. På skolan arbetar engagerade pedagoger med goda ämneskunskaper som inspirerar eleverna. Undervisningen präglas av hög kreativitet, höga förväntningar och glädje hos både lärare och elever.

På Hultdalsskolan arbetar cirka 45 medarbetare som är organiserade i fyra arbetslag, ett för varje årskurs och ett arbetslag för elevhälsa och elevstöd. Respektive årskurs innehåller 4-5 klasser med 22-30 elever i varje klass. Näst intill alla lärare är behöriga på skolan. Varje klass har två mentorer som ansvarar för eleverna och kommunikationen med hemmet. På skolan finns också elevhälsoteam, trygghetsteam och närvaroteam.

Gemensamt för skolans alla arbetslag är att vi har erfaren personal som har en bred och djup kompetens att leda elevernas lärande och utveckling.

På Hultdalsskolan står lärande och trygghet i fokus. Vi anpassar lärandemiljön och undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov.

Varje elev har en mentor som har ett särskilt ansvar för elevens studier och mående. Vi har behöriga ämneslärare som utmanar eleverna i de olika ämnena. Hos oss ges eleven möjlighet att utveckla ett eget ansvar för sitt lärande. Vi verkar för att samtalen mellan lärare, mentor, målsman och elev ska utmynna i ett konstruktivt tänkande som ger en nyfikenhet och vilja att lära hos eleverna.

Grundskolans läroplan synliggörs och tydliggörs i Hultdalsskolans pedagogiska verksamhet, vilket bidrar till elevernas mångfald och möjligheter till fortsatt utveckling och vidare utbildning. Vi arbetar för att väcka elevens nyfikenhet där lusten att lära ska finnas med i all undervisning. Vi använder chromebook och interaktiva tavlor som verktyg men har också fysiska läroböcker i många ämnen.

Vi arbetar för att alla elever ska känna sig trygga i skolan och därför har vi ett aktivt värdegrundsarbete med en vision och kärnvärden. Om en elev upplever att någon behandlat hen illa fångar vi upp det och arbetar för att det inte ska upprepas. Skolans trygghetsteam arbetar systematiskt kring vårt främjande och förebyggande arbete så att alla elever ska känna sig trygga på skolan.

Mitt i skolans lokaler ligger Åby Fritidsgård. Där finns alltid vuxna som eleverna kan vända sig till.

I våra lektionssalar och i matsalen har vi mobilfritt.

På Hultdalsskolan respekterar elever och personal varandra. Skolan kännetecknas av ett positivt arbetsklimat där alla trivs. Elever och all personal har ett gemensamt ansvar för att alla på skolan ska känna sig trygga.

Vår skola står för en positiv människosyn där vi alla är övertygade om alla människors lika värde. Alla elever på skolan är ”allas elever”, och på skolan känner vi ett gemensamt ansvar för varandra.

Våra gemensamma regler och mål är tydliga och bidrar till struktur, trygghet och en god lärmiljö/arbetsmiljö. Detta skapar en vi-känsla där alla känner sig delaktiga. På skolan finns det en tro på individens förmåga och att alla elever utvecklas.

På skolan arbetar engagerade pedagoger med goda ämneskunskaper som inspirerar eleverna. Undervisningen präglas av hög kreativitet och glädje hos både lärare och elever. Personalen för fortlöpande diskussioner kring kunskaper och bedömning för att utveckla de gemensamma mål vi tillsammans formulerat. Målen är tydliga för elever och föräldrar.

På vår skola har vi ett nära samarbete mellan personal, elev och förälder. Hultdalsskolan är en arbetsplats där alla känner att man utvecklas varje dag.

Vi är alla lika mycket värda

På Hultdalsskolan får du vara den du är. Vi har inte några förutfattade meningar om varandra. Här betyder vi alla lika mycket. Vi visar att vi respekterar varandra genom att vi accepterar varandras personligheter och att allas åsikter tas på allvar.

Vi gör alltid vårt bästa

Vi ser alltid möjligheter istället för hinder och vi ger aldrig upp. Vi gör alltid så gott vi kan så att vi kan vara nöjda med det vi presterar. Vi tror på oss själva och vår förmåga.

Vi tror på allas möjlighet att lyckas

Genom att vi ger beröm, visar uppskattning, uppmuntrar och stöttar varandra får vi alla en positiv utveckling i vårt lärande. Vi hjälper varandra genom att vi säger vad som är bra och vad som kan göras ännu bättre

Eleverna på Hultdalsskolan känner sig trygga i sig själva, har en positiv självbild och en god tilltro till framtiden. Hultdalsskolans elever lämnar skolan med fullständiga betyg.

Vi har föräldramöten i början av varje termin och vid behov. Du som vårdnadshavare har en dialog med elevens mentor under hela skolgången genom utvecklingssamtal men också vid behov kontakt via telefon eller e-post.

Eleverna har inflytande över sin vardag genom dialog med mentor och undervisande lärare. I klassen har eleverna klassråd och på skolan har vi lagråd och elevråd för ett mer formellt inflytande.

Skolans lokaler renoverades och byggdes ut 2018. Eleverna har sin teoretiska undervisning i sitt hemklassrum som också har ett tillhörande grupprum. I praktiska ämnen har eleven sin undervisning i ämnessalar som är välutrustade och ändamålsenliga

Hultdalskolan har ett skolkök, Grönan, med egen tillagning. Vi erbjuds två maträtter och ett dignande salladsbord. Grönan är trivsamt möblerad och ljudnivån är angenäm och trevlig.

Elevcaféet i fritidsgården serverar frukost till elever som kommer tidigt. Fritidsgården är sedan öppen till klockan 14.

Vi förväntar oss att våra elever kommer till skolan utvilade och med frukost i magen. Eleverna kommer i tid och har rätt material med sig. Vi förväntar oss att du som förälder tar kontakt med skolan om du undrar något eller om du ser ett problem som vi behöver lösa tillsammans.

Vara noga med hur du pratar om skolan och skolans personal hemma, oavsett eventuella tidigare erfarenheter. Skolan är viktig!

Visa intresse för ditt barns lärande och ha ett positivt förhållningssätt till skolan - ta kontakt med skolan om du är missnöjd, det mesta kan vi lösa genom ett gott samarbete.

Var noga med att meddela frånvaro.

Via Classroom kan du följa vad ditt barn arbetar med i de olika ämnena via Classroom, datum för prov, inlämningar, andra typer av examinationer.

Du kan förvänta dig att vi har ett aktivt värdegrundsarbete där vi reagerar direkt och tar kontakt med er vid incidenter.

Vi har positiva och höga förväntningar på ditt barn.

Mer om Hultdalsskolan

Beskrivning: En årskurs 7-9 skola i Åby

Årskurser: 7-9

Rektor
Susanne Ekman
011-15 13 94
susanne.ekman@norrkoping.se

Expeditionen
Marie Syse
011-15 13 95
marie.syse@norrkoping.se

Kurator
Sofie Ernman
0727-09 77 14
sofie.ernman@norrkoping.se

SYV
Carolin Nossbring
076-762 72 76
carolin.nossbring@norrkoping.se

Specialpedagog
Linda Sundström
076-125 95 34
linda.sundstrom@norrkoping.se

Skolsköterska
Johanna Hemer
011-15 64 25
johanna.hemer@norrkoping.se

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Hitta till Hultdalsskolan