Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Klingsborgsskolan

Klingsborgsskolan ligger i stadsdelen Klingsberg mellan Hageby och centrala Norrköping. Här går elever från årskurs 7-9 i både grundskola och anpassad grundskola.

Vi är en skola med olikheter och ser att detta är en styrka som berikar vår verksamhet.

Klingsborgsskolan startade augusti 2016 och har helt nyrenoverade lokaler som invigdes 2020.

Om Klingsborgsskolan

På grundskolan arbetar cirka 55 medarbetare och två rektorer. Vi arbetar i arbetslag och varje arbetslag ansvarar för klasserna i respektive årskurs.

På anpassade grundskolan finns en rektor och cirka 20 medarbetare fördelat i två arbetslag, inriktning ämnen och inriktning ämnesområden.

Gemensamt för skolans alla arbetslag är att personalen har en bred och djup kompetens att leda elevernas lärande och utveckling.

På skolan finns ett elevhälsoteam med kuratorer, skolsköterska, speciallärare/specialpedagoger, elevsamordnare och rektorer. Det finns också ett trygghetsteam med kuratorer, elevsamordnare, elevstödjare från varje arbetslag, skolvärd och rektor.

Vi arbetar för att eleverna ska bli medvetna om sitt lärande och se sina framsteg. Skolans medarbetare arbetar för att ge konkret återkoppling, i rätt tid och på en lämplig nivå till våra elever. På så sätt utvecklar eleverna motivation och strategier för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Lektionerna på Klingsborgsskolan följer en gemensam lektionsstruktur och fokus läggs på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Eleverna har också tillgång till ett bemannat skolbibliotek under hela skoldagen.

Klingsborgsskolans motto är ”en bättre skola – tillsammans”. Det betyder att varje enskild elevs lärande ska vara i centrum. För att skapa trygghet, trivsel och studiero och därmed skapa förutsättningar för lärande, måste hela organisationen genomsyras av idén att varje elev är unik och villig att lära sig utifrån sina förutsättningar. Med det menar vi att det är skolans och de vuxnas ansvar inom organisationen att ständigt hitta vägar och leta efter lösningar som ska gynna eleven i dennes lärandeprocess. Vi möter varje elev med ett positivt bemötande och respekt samt ständigt agerar utifrån tanken att Klingsborgsskolan är en bättre skola!

Vi arbetar med elevernas trygghet genom trygghetsteamets rastaktiviteter, gruppstärkande dagar för nya klasser, relationsskapande trygghetsarbete på raster och nära dialog med elevråd och elevskyddsombud. Vi har också ett närvaroteam som aktivt arbetar för ökad elevnärvaro.

Klingsborgsskolans ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö:

  • Jag visar andra respekt och bidrar till att skolan är fri från kränkningar, hot och våld.
  • Jag bidrar till studiero så att det finns goda förutsättningar att koncentrera sig på undervisningen.
  • Jag använder min dator till skolarbete under lektionerna.
  • Vi har mobilfria skoldagar (åk 7 och anpassad grundskola). Vi har mobilfria lektioner (åk 8-9).
  • Jag tar av mig ytterkläderna under lektioner och när jag äter lunch.
  • Jag bidrar till att vår skola är ren, fin och trivsam.
  • Jag bidrar till att skolans område är tobaks- och nikotinfritt.
  • Jag går ensam på skolans toaletter.
  • Vi äter inte sötsaker på skolans område. Det som är tillåtet är utbudet som säljs i caféet eller motsvarande produkter.

Det pågår ett ständigt arbete med att stödja eleverna till ett tobaksfritt liv. Forskning visar att skolan och du som vårdnadshavare har stor påverkan på om ungdomar börjar med tobak samt att tobaksbruket börjar nästan uteslutande bland barn och ungdomar. Därför arbetar skolans personal, elever och vårdnadshavare tillsammans enligt vår tobaks- och nikotinpolicy för minska eller stoppa tobaksanvändningen redan från början.

Vi arbetar för att elever och föräldrar ska känna sig delaktiga i skolan genom god kommunikation. På Klingsborgsskolan arbetar vi med elevinflytande genom aktiva elevråd och elevskyddsombud. Elevrådsrepresentanter besöker regelbundet skolans ledningsgrupp för dialog i olika frågor och elevskyddsombuden deltar i skyddsronder.

Klingsborgsskolan deltar i LuMink-akademin, en studiemotiverande verksamhet med målet att inspirera högstadieelever i deras lärande, bidra till högre betyg och öka möjligheterna till högre studier. Grunden i verksamheten handlar om läxläsning där studenter från Linköpings universitet regelbundet träffar elever från Klingsborgsskolan en gång i veckan. Deltagandet är frivilligt och träffarna sker i Mirum galleria, alltså utanför skolan.

Vi har även samarbete med Stiftelsen läxhjälpen som bedriver ett resultatfokuserat läxhjälpsprogram för elever med målet att nå gymnasiebehörighet och ökat självförtroende inför framtiden. Deltagandet sker i skolans lokaler två dagar i veckan efter skoltid.

Vårterminen 2020 slutfördes en totalrenovering av skolan och vi är stolta över att Klingsborgsskolan är en av Norrköpings fräschaste skolor. Höstterminen 2020 påbörjades en ökning av antalet högstadieklasser på skolan som ska växa och rymma 5 paralleller i årskurs 7-9 samt anpassade grundskolan med inriktning ämnen och ämnesområden.

Klingsborgsskolans skolrestaurang drivs i Kostenhetens regi. Där arbetar en kökschef och två kockar. Varje dag serveras dagens rätt, en vegetarisk rätt och ibland en tredje maträtt.

Vi lagar så mycket mat som möjligt från grunden och till det serveras ett rikligt salladsbord, ekologisk mjölk, flora och knäckebröd.

Vi använder cirka 38 procent ekologiska produkter och även livsmedel från lokala producenter. Vi vill servera näringsriktiga och välsmakande måltider som ska ligga till grund för framtida goda matvanor. Bra kost är en grundsten till god hälsa och ökar välbefinnandet samt möjligheten att prestera sitt bästa.

I skolan har eleverna tillgång till ett café som bland annat erbjuder smörgåsar, smoothies, dryck och yoghurt till försäljning.

Vi förväntar oss att elever följer skolans ordningsregler och gör sitt bästa. Ibland blir saker fel och då pratar vi om det inträffade så att vi, elever och vuxna, lär oss tillsammans. Av vårdnadshavare förväntar vi oss intresse i elevens skolgång, möjligheten till kommunikation och att vi samarbetar gällande elevens utveckling i skolan.

Rundvandring i den anpassade grundskolans lokaler

I filmen får du följa med på en rundvandring i den anpassade grundskolans lokaler.

Mer om Klingsborgsskolan

Beskrivning: Grundskola årskurs 7-9, anpassad grundskola

Årskurser: 7-9, Anpassad grundskola

Rektor grundskola åk 7 och åk 8
Johannes Bulkay
011-15 60 61

Rektor grundskola åk 9 Charlotte Starck
011-15 60 91

Rektor anpassad grundskola åk 7-9
Johan Söderman
011-15 26 67

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Skolassistent
011-15 60 90

Skolsköterska
011-15 79 60

Kurator, grundskola åk 7 och åk 9
072-597 40 90

Kurator, grundskola åk 8 och anpassad grundskola
072-597 10 86

Elevsamordnare
Moris Hadad
072-724 38 41

Hitta till Klingsborgsskolan