Ljuraskolan

Ljuraskolan är centralt belägen i Norrköping med gångavstånd till både skog och centrum och granne med Centralbadet och Vasaparken.

Här går elever från förskoleklass till årskurs 6 fördelat i två paralleller samt 3 klasser som tillhör anpassad grundskola, 2 klasser med inriktning ämnesområden och 1 klass med inriktning ämnen.

På vår skola arbetar ca 65 medarbetare fördelade på grundskola och anpassad grundskola och det finns två rektorer.

På skolan finns ett elevhälsoteam där ingår specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, kurator och rektorer samt ett trygghetsteam där kurator, rektorer samt 4 pedagoger som representerar grundskola, anpassad grundskola och fritidshem ingår.

All personal arbetar efter en gemensam vision där vi genom ett professionellt förhållningssätt arbetar med trivsel och trygghet, framgångsrik undervisning och lustfyllt lärande.

Vi strävar efter en hög måluppfyllelse. Detta gör vi genom att ge varje elev de bästa möjligheterna att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Framgångsrik undervisning är i fokus.

Det innebär att vi kontinuerligt analyserar och utvecklar vår undervisning för att tillgodose elevers behov/ kunskapsutveckling. Vi utvecklar arbetet med digitala verktyg i alla årskurser och vi arbetar aktivt för att öka elevernas delaktighet i undervisningen och i det egna lärandet. Det finns möjlighet till ökat inflytande för elever inom den egna klassen, via elevråd och andra intervju eller sammanträdesforum.

Vi arbetar för att alla elever ska känna sig trygga i skolan. Därför har vi ett aktivt värdegrundsarbete och ett förebyggande trygghetsarbete. Exempel på hur vi arbetar är genom planerade och vuxenledda rastaktiviteter varje dag. Det finns ett tydligt årshjul med aktiviteter i värdegrundsarbetet som alla elever deltar i både inom sin klass eller i andra konstellationer

Trygghetsteamet arbetar aktivt direkt med elever/grupper och med att ta fram och följa upp arbetet i planen mot kränkande behandling. Vi arbetar också med att tydligt koppla arbetet i trygghetsteamet till elevrådet så det arbetet förs vidare ut i alla klasser.

Ljuraskolans trivselregler i kort version:

  • Jag är rädd om vår skola och de saker som finns där
  • Jag lyssnar på andra, vuxna och kamrater
  • Jag tänker på hur jag är mot andra och vilka ord jag använder
  • För att skapa arbetsro låter jag var och en arbeta i lugn och ro
  • Jag passar tider och har med rätt material till lektionen
Ljuraskolan trivselregler

Vi har ett aktivt elevråd, matråd och ett biblioteksråd under uppbyggnad. Vi arbetar för att eleverna ska känna delaktighet och inflytande genom att skapa tydliga kopplingar mellan exempelvis elevrådet och trygghetsteamet för värdegrundsfrågor.

Vi arbetar också med elevledda utvecklingssamtal för ökad delaktighet i lärprocesser och kunskapande. Vi genomför fokusgruppsintervjuer med klassrepresentanter och rektorer. Alla vårdnadshavare inbjuds till föräldramöte varje läsår där aktuella frågeställningar, idéer och funderingar kan lyftas.

Vi har ett modernt kök och en ny fin matsal. Även utrymmen som lilla tysta matsalen, aulan, korridorer mm har renoverats och möblerats ändamålsenligt för att tillgodose våra behov på skolan.

Ljuraskolan har ett eget skolkök som drivs av vår kökschef. Vi erbjuder dagligen dagens rätt och en salladsbuffé samt specialkost vid behov.

Mer om Ljuraskolan

Beskrivning: F-6 Grundskola, anpassad grundskola samt fritidshem

Årskurser: F-6, Fritidshem, Anpassad grundskola

Rektor
Susanne Vilhelmsson
011-15 16 45

Rektor
Susanne Petersson
011-15 16 46

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Expeditionen
072-517 46 69

Kurator:
073-020 20 51

Skolsköterska:
011-15 39 18

Specialpedagog:
073-020 04 53

Anpassad grundskola:
072-507 14 29

Anpassad grundskolans fritidshem Stjärnan:
072-528 56 52

Fritidshem Månen
072-517 54 10

Fritidshem Solen
072-517 45 09

Fritidshem Kometen
072-528 56 37
072-528 56 53

Fritidshem Tellus
072-528 56 54

Hitta till Ljuraskolan