Sandbyängsskolan

Sandbyängsskolan är en skola i stadsdelen Sandbyhov med elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi arbetar för att skapa goda lärmiljöer som möter alla elevers behov och förutsättningar. Varje elev ska lyckas och utveckla ett livslångt lärande.

På Sandbyängsskolan arbetar cirka 60 medarbetare för att ge alla elever de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande. Vi har fritidshem för förskoleklass till årskurs 3. Sandbyängsskolan har väldigt hög behörighet bland både lärare och lärare i fritidshem. Vi har fyra arbetslag, F-1, 2-3, 4-6 samt elevhälsoteam, där personalen kring årskurserna arbetar tillsammans för att skapa verksamhet med hög kvalitet under elevernas hela dag på skolan.

Skolan har två rektorer. Ann-Sofie Selander är rektor för förskoleklass, åk 1-3 och fritidshem. Susanne Rask är rektor för åk 4-6.

Skolans elevhälsoteam, EHT, arbetar på individ, grupp- och organisationsnivå för att stötta alla elever att lyckas och nå målen. Elevhälsoarbetet omfattar förebyggande, främjande och åtgärdande insatser. Elevhälsoteam består av rektorerna, skolsköterska, kurator, specialpedagog, lärare med specialpedagogiskt uppdrag och arbetsterapeut.

Skolans trygghetsteam, THT, arbetar förebyggande för en trygg miljö och aktivt för att förhindra kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Skolans THT består av rektorerna, kurator och pedagoger från skolans alla arbetslag.

På Sandbyängsskolan arbetar vi med att skapa goda lärmiljöer genom att till exempel använda bildstöd och tydliga strukturer i undervisningen. Vi använder interaktiva tavlor och tidshjälpmedel i alla klassrum. Vi genomför regelbundet kompetensutvecklingsinsatser för att ytterligare öka vår kompetens och våra möjligheter att möta alla elevers olika förutsättningar och behov.

Vi satsar på digitalisering och i åk 4-6 har varje elev en egen dator. Även i förskoleklass och åk 1-3 är tillgången till datorer god, vilket gör datorerna till en naturlig del i undervisningen.

Sandbyängsskolans fritidshem består av två avdelningar, F-1 och 2-3. Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass och grundskola, stimulerar barnens utveckling och lärande samt erbjuder en meningsfull fritid och möjlighet till vila. Fritidshemmet erbjuder aktiviteter och lek inne och ute för att främja barnens utveckling och lärande.

Skolinspektionen genomförde hösten 2019 en regelbunden kvalitetsgranskning på Sandbyängsskolan och gjorde bedömningen att vi uppfyller kvalitetskriterierna i hög utsträckning i samtliga granskade områden.

På Sandbyängsskolan arbetar vi förebyggande för en trygg miljö och aktivt för att förhindra kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Skolans förebyggande och främjande arbete består bland annat av att vi anordnar pedagogledda rastaktiviteter och hela skolan arbetar med ett gemensamt värdegrundsmaterial med olika vänskapsövningar och samarbetssamtal.

På Sandbyängsskolan är vi måna om elevdemokratin. Vi genomför bland annat klassråd, elevråd och matråd. Eleverna får på olika sätt utvärdera undervisningen för att skapa delaktighet och inflytande över sitt lärande.

En god samverkan mellan hem och skola är av stor vikt för att vi tillsammans ska kunna skapa de bästa förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande. Genom bland annat föräldramöten och utvecklingssamtal önskar vi skapa goda dialoger kring barnets skolgång.

I augusti 2019 flyttade elever och personal från Enebypark till en helt ny skola som byggts i en byggnad från 1900-talets början i stadsdelen Sandbyhov och bytte därmed namn till Sandbyängsskolan. Vi har även ett alldeles nybyggt Estethus där undervisning i bland annat musik, bild och slöjd genomförs. I den nybyggda Sandbyhovshallen sker undervisning i idrott och hälsa. I Sandbyhovshallen finns även lokaler för Sandbyhov fritidsgård som bedriver 10-12 årsverksamhet alla vardagar efter skolan fram till 17.00.

Vår utemiljö är ny och genomtänkt, med attraktiva klätterställningar, gungor och en multiarena. Vi har även möjlighet att nyttja den fina lummiga parken i nära anslutning till skolan, där stora gröna ytor för lek och undervisning finns.

Sandbyängsskolan har ett mottagningskök och vår mat tillagas på Sandbyhovsskolan, högstadieskolan i området.

Vi förväntar oss av Dig som elev att Du:

 • Uppträder hänsynsfullt och vänligt
 • Lyssnar på och respekterar andra
 • Lär dig samarbeta och arbeta i olika grupper
 • Använder ett vårdat språk
 • Hjälper till att hålla rent och snyggt på Sandbyängsskolan
 • Tar ansvar för Sandbyängsskolans material
 • Passar tider och finnas på skolans område under skoltiden
 • Själv tar ansvar för dina saker

Vi önskar oss av Dig som förälder att Du:

 • Stödjer ditt barns skolarbete i en positiv anda
 • Har regelbunden kontakt med skolan, till exempel genom föräldramöten och utvecklingssamtal
 • Tar kontakt om problem uppstår
 • Anmäler om ditt barn är sjukt eller har ändrade tider på fritidshemmet
 • Ser till att barnen inte tar med sig värdesaker till skolan

Mer om Sandbyängsskolan

Beskrivning: Goda lärmiljöer för att alla ska lyckas

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor F-åk 3, fritidshem
Ann-Sofie Selander
011-15 30 23
Skicka e-post

Rektor åk 4-6
Susanne Rask
011-15 28 66
Skicka e-post

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Expedition
011-15 31 98

Skolassistent
Camilla Karlsson
011-15 31 98
Skicka e-post

Förskoleklass och fritidshem
072-597 40 07

Fritidshem åk 1
072-597 40 08

Fritidshem åk 2
072-583 69 34

Fritidshem åk 3
073-020 13 76

Kurator
Alexandra Hult
073-0782032
Skicka e-post

Skolsköterska
Gunilla Sollerud Eriksson
011-15 32 47
Skicka e-post

Kökschef Sandbyhovsskolan Helen Andersson
011-15 31 38
Skicka e-post

Hitta till Sandbyängsskolan