Sandbyhovsskolan

Sandbyhovsskolan är en ny skola som startade höstterminen 2019. Höstterminen 2021 hade vi för första gången alla tre årskurserna 7-9 och blir ca 240 elever.

Sandbyhovsskolan som är nyrenoverad och ombyggd till skola inför starten 2019 ligger i ett bostadsområde i Sandbyhov med närhet till spårvagnslinje, buss och grönområden. Intill skolan ligger vårt nybyggda estethus där eleverna läser de praktiskt-estetiska ämnena, bild, musik hemkunskap, teknik, textil-, trä och metallslöjd. Vi har även vår nya sporthall, där fritidsgården också ligger.

På Sandbyhovsskolan arbetar ca 30 medarbetare. Lärarna är organiserade i arbetslag runt eleverna i respektive årskurs. Varje klass har två mentorer som har ett tätt samarbete. Som mentor håller man ihop elevernas lärande och har ett tätt samarbete med vårdnadshavare.

På skolan finns det ett elevhälsoteam som består av skolsköterska, kurator, specialpedagog, speciallärare och rektor. Vi har även ett trygghetsteam där medarbetare från olika arbetslag är representerade, samt kurator och rektor. Både elevhälsoteamet och trygghetsteamet har nära samarbete med elevernas mentorer.

Vi har även en skolbibliotekarie.

Delar av vår personal arbetar även på vår närmaste grannskola, Sandbyängsskolan F-6.

Alla ska lyckas!

Våra ledord på Sandbyhovsskolan är:

  • Kunskap
  • Trygghet
  • Engagemang

Kunskap

Vi visar att vi tror på alla elevers möjlighet att lyckas och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Eleverna uppmuntras att vara nyfikna och fråga, att våga prova, att våga misslyckas, att prova igen och att lita på sin egen förmåga.

Undervisningen på Sandbyhovsskolan väcker elevernas intresse att lära, den genomsyras av tydlighet, struktur och sammanhang samt är varierad och inkluderande. Undervisningen ger kunskap om hur man lär i fortsatta studier och i livet.

Trygghet

På Sandbyhovsskolan är ömsesidig respekt och goda relationer mellan alla som vistas i skolan viktigt. Stämningen ska vara trygg och välkomnande. Hos oss ska man våga vara den man är. Vår gemenskap genomsyras av att vi tar hand om varandra och vår gemensamma miljö.

Engagemang

På Sandbyhovsskolan möter eleverna engagerade vuxna som bryr sig om och som vill ge varje elev de bästa möjligheterna att lyckas i sin skolgång. Det är viktigt för oss att skapa inflytande och göra alla elever delaktiga i det som händer under deras skolgång.

Vi strävar efter att skoldagen och lektionerna ska bli lika oavsett vilken lärare som undervisar, därför har vi en gemensam struktur för hur lektioner startar och slutar. Varje dag börjar med en genomgång om hur dagen ser ut.

Alla klasser har ett eget hemklassrum där de har de flesta lektioner som de inte har i estethuset. I hemklassrummet är det givna platser som lärarna beslutat om. Där finns även hela dagens lektioner uppskrivna på tavlan. Våra speciallärare finns med i klasserna under lektioner och stödjer elever i lärandet. 

Alla elever får låna en varsin Cromebook (dator). Arbetsområden och lektioner presenteras i lärplattformen, Google Classroom där eleverna kan följa vad som ska ske på lektionen och se sina arbetsuppgifter samt lämna in uppgifter. I Classroom finns även länkar till våra digitala läromedel.

På skolan har vi även något som heter ”Sandbyhovstimmen”, det är läxhjälp som är frivillig varje vecka kl 15-16. Dit kan eleverna komma om de behöver ha extra hjälp men någon uppgift, göra en läxa eller läsa på till ett prov.

All personal är en del av skolans elevhälsoarbete. All skolpersonal i samverkan med elever och föräldrar skall skapa goda lärandemiljöer för varje elev. All personal ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande i vår skola.

Skolans elevhälsoteam och trygghetsteam arbetar aktivt tillsammans med skolans övriga personal med både förebyggande och uppföljande trygghetsarbete. Flera gånger i veckan anordnas rastaktiviteter under lunchrasten, det finns alltid rastvärdar under elevernas lunchrast men även på andra raster där många elever är på samma plats samtidigt. Eleverna har scheman helt utan håltimmar för att förebygga konflikter.

I samband med att eleverna börjar årskurs 7 hos oss åker klassen tillsammans med mentorer, kurator och resurspedagog på en heldagsutflykt för att få en bra start ihop med den nya klassen.

Varje vecka träffas elever och mentorer tillsammans på mentorstid för att på gruppnivå kunna arbeta med samhörighet och trygghet i klassen och på skolan.

I alla hemklassrum finns det som händer under skoldagen tydligt presenterat för eleverna i bild och text. Där finns även en översikt över veckans händelser.

Läs mer om vårt trygghetsarbete i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 786.8 kB.

Sandbyhovsskolan har ett elevråd som träffas återkommande tillsammans med rektor. På elevrådsträffarna diskuterar vi olika teman som elevråd eller rektor initierar. Det kan handla om hur vi ska öka trivseln i skolan, vad som kan förbättras på lektionerna eller tillsammans utvärdera sådant vi provar. Mellan varje elevråd har alla klasser klassråd och personalen har APT där det som elevrådet arbetat med tas upp till diskussion. Under våren 2021 har elevrådet varit med och beslutat om hur både inom- och utomhusmiljön kan bli bättre lämpad för rast, vilket resulterade i en ombyggnation.

Vi bjuder in vårdnadshavare till föräldramöten och utvecklingssamtal återkommande och skickar varje vecka hem veckobrev med en sammanfattning av vad som händer i alla ämnen.

Sandbyhovsskolan har ett eget tillagningskök som drivs av vår kökschef, Helene. Vi erbjuder dagligen dagens rätt och även en salladsbuffé. Varje dag serveras även ett vegetariskt alternativ. All personal äter pedagogisk lunch tillsammans med eleverna i matsalen under lunchen.

Vi har även ett café som erbjuder smörgås, toast, frukt och dricka till självkostnadspris under skoldagen. I caféet kan eleverna köpa frukost på morgonen eller ett mellanmål under dagen, där kan man även panta ut spel till rasten.

Här hittar du kontaktlista till Sandbyhovsskolans personal.

Kontaktlista Sandbyhovsskolan Pdf, 504.2 kB.

Mer om Sandbyhovsskolan

Beskrivning: Sandbyhovsskolan åk 7-9

Årskurser: 7-9

Rektor
Maria Asplund
011-15 68 87
Skicka e-post

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Expedition/Skolassistent
Hanna Wernhede
011-15 34 19
Skicka e-post

Kurator
Jenny Fjellman
011-15 10 73
Skicka e-post

Skolsköterska
Gunilla Sollerud Eriksson
011-15 32 47
Skicka e-post

Hitta till Sandbyhovsskolan