Skarphagsskolan

Skarphagsskolan är en grundskola och anpassad grundskola med undervisning i årskurserna F-6. Här finns också ett fritidshem med fyra avdelningar.

Skolan har nybyggda, ljusa lokaler och ligger i ett lugnt och trivsamt område i sydvästra delen av Norrköping.

Med ledorden kärlek, ordning och framgång jobbar vi för att ge alla våra elever en utbildning av hög kvalitet och en bra start i livet.

Skolan har drygt 80 medarbetare och det finns två rektorer. Personalen är organiserade i arbetslag med alla elevers lärande och utveckling i centrum. Vi har behöriga och kompetenta lärare i alla våra skolformer. På skolan finns också ett elevhälsoteam. Teamet leds av rektorerna och där ingår specialpedagoger, speciallärare, logoped, kurator och skolsköterska. Grunden för elevhälsoarbetet är att arbeta främjande och förebyggande.

Vår strävan är att få nyfikna, kreativa elever, som tar ett aktivt ansvar för sina studier och som når goda resultat. Vi arbetar med att tillgänglighetsanpassa samtliga lärmiljöer för att ge skolans elever förutsättningar att lyckas.

Förskoleklass och grundskola

I förskoleklassen har lek och skapande en väsentlig plats i det aktiva lärandet. Med utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter och kunnande, deras behov och intressen arbetar vi med deras lärutveckling. Skolverkets kartläggningsmaterial ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken” används för att forma undervisningen och att identifiera elever i behov av stöd. Vi tar emot maximalt 48 elever i förskoleklass och delar in dessa i två preliminära grupper. Under förskoleklassåret lär vi känna barnen och arbetar flexibelt mellan grupperna för att forma två välfungerande klasser inför åk 1.

I åk 1-3 arbetar alla lärare med ett aktivt ledarskap för att skapa studiero och en god lärmiljö för alla elever. Pedagogerna i skolan och fritidshemmet samarbetar med ett heldagsperspektiv på elevernas utveckling och lärande. I åk 4-6 finns ett nära samarbete mellan klasserna. Lärarna undervisar i alla årskurser utifrån sin kompetens. Eleverna har möjlighet att skapa relationer med flera vuxna och alla elever är allas angelägenhet.

Lärarna från förskoleklass till åk 6 arbetar tillsammans i ämneslag för att utveckla en allt bättre undervisning och skapa en röd tråd i elevernas lärande.

Anpassad grundskola

Här går elever i årskurserna 1-6. Den anpassade grundskolans läroplan ämnen och ämnesområden ligger till grund för undervisningens innehåll, som anpassas till varje elevs individuella förutsättningar. Lokalerna är väl anpassade för elever med flerfunktionshinder. I den anpassade grundskolans lokaler finns en av våra fritidshemsavdelningar.

Vi arbetar aktivt med värdegrundsarbete i alla klasser och är en skola där olikheter ses som en resurs. Skolan har ett trygghetsombud som jobbar för alla elevers trygghet och trivsel, t.ex. som morgonvärd, genom rastaktiviteter eller med kamratstödjare, där elevrepresentanter deltar i samtal om värdegrundsfrågor varannan vecka. Det är elevernas egna uppfattningar och upplevelser som ligger till grund för trygghetsarbetet. Arbetet leds genom vårt elevhälsoteam.

Vi vill att vår skola ska tillåta olikheter och rymma mångfald. Vi försöker aktivt skapa arenor där elever från våra två skolformer kan mötas. Varje individ är unik och måste få känna stolthet och glädje över detta. Målet - en sammanhållen skola - är ett gemensamt ansvar för alla!

Skolan har ett tillagningskök med engagerad personal som lagar mat av högsta kvalitet. Alternativa rätter och salladsbuffé erbjuds varje dag. Skolans personal äter pedagogiskt med eleverna. Vi värdesätter att ha många vuxna i matsalen.

Rektor träffar elevrådet en gång per månad och diskuterar elevernas gemensamma frågor. En gång per termin är elevrådet ett matråd där skolans kökschef deltar och tillsammans läggs fokus på maten och miljön i matsalen.

Två gånger per termin bjuder rektorerna in klassrepresentanter till ett föräldraråd där aktuella frågor diskuteras. Anteckningar från mötena läggs på skolans blogg, så att alla vårdnadshavare kan vara delaktiga.

Mer om Skarphagsskolan

Beskrivning: Nyckelord: Kärlek, ordning, framgång

Årskurser: F-6, Fritidshem, Anpassad grundskola

Rektor
Helén Bergström
011-15 31 87
072 -724 42 99
Skicka e-post

Rektor anpassad grundskola
Mikael Stende
011-15 13 60
Skicka e-post

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Expedition
Malin Jakobsen
072-574 99 23
Skicka e-post

Köket
011-15 31 86

Hitta till Skarphagsskolan