Hultdalsskolan

Hultdalsskolan ligger i Åby strax norr om Norrköping. På skolan arbetar engagerade pedagoger med goda ämneskunskaper som inspirerar eleverna. Undervisningen präglas av hög kreativitet, höga förväntningar och glädje hos både lärare och elever.

Vår vision

På Hultdalsskolan har elever och personal respekt för varandra, där skolan kännetecknas av ett positivt arbetsklimat där alla trivs. Vi står för en positiv människosyn där vi alla är övertygade om alla människors lika värde. Elever och all personal har ett gemensamt ansvar för att alla på skolan ska känna sig trygga. Verksamheten genomsyras av denna tro och vi har positiva förväntningar både på oss själva som personal och på våra elever.

Alla elever på skolan är ”allas elever” och vi känner ett gemensamt ansvar för varandra. Våra gemensamma regler och mål är tydliga och bidrar till strukturen och tryggheten, vilket skapar en vi-känsla där alla känner sig delaktiga.

På skolan finns det en tro på individens förmåga och att alla elever kan lyckas. Alla ska få möjlighet att utvecklas och utmanas optimalt utifrån sina förutsättningar. Varje elev på skolan har regelbundna samtal med sin mentor, där eleven får feedback och stöd i sitt lärande och sin utveckling.

På skolan arbetar engagerade pedagoger med goda ämneskunskaper som inspirerar eleverna. Undervisningen präglas av hög kreativitet och glädje, där vi arbetar tematiskt och ämnesövergripande för att skapa ett helhetstänkande. Eleverna får arbeta med olika uppgifter som är verklighetsanknutna för att skolan ska anpassas efter samhällsutvecklingen. Arbetssätten bygger på elevernas förförståelse och delaktighet såväl i planering som i genomförande och utvärdering.

Skolan har en engagerad ledning som arbetar nära personalen för att skapa en gemensam syn i arbetet på skolan. Kompetensen hos personal och ledning är hög och ansvarsfördelningen är tydlig så att alla vet vad som ingår i deras uppdrag. Personalen för fortlöpande diskussioner kring kunskaper och bedömning för att utveckla de gemensamma mål vi tillsammans formulerat. Dessa mål är tydliga för elever och föräldrar. Vi har ett nära samarbete mellan personal, elever och föräldrar.

Hultdalsskolan är en arbetsplats där alla känner att de kan utvecklas, varje dag.

Hultdalsskolans kärnvärden

  • Vi är alla lika mycket värda
    På Hultdalsskolan får du vara den du är. Vi har inte några förutfattade meningar om varandra. Här betyder vi alla lika mycket. Vi visar att vi respekterar varandra genom att vi accepterar varandras personligheter och att allas åsikter tas på allvar.
  • Vi gör alltid vårt bästa
    Vi ser alltid möjligheter istället för hinder och vi ger aldrig upp. Vi gör alltid så gott vi kan så att vi kan vara nöjda med det vi presterar. Vi tror på oss själva och vår förmåga.
  • Vi tror på allas möjlighet att lyckas
    Genom att vi ger beröm, visar uppskattning, uppmuntrar och stöttar varandra får vi alla en positiv utveckling i vårt lärande. Vi hjälper varandra genom att vi säger vad som är bra och vad som kan göras ännu bättre.

Våra mål

Eleverna på Hultdalsskolan känner sig trygga i sig själva, har en positiv självbild och en god tilltro till framtiden. De lämnar skolan med fullständiga betyg.

Trygghet och lärande i fokus

På Hultdalsskolan står lärande och trygghet i fokus. Vi anpassar lärandemiljön och undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov. Varje elev har en mentor som har ett särskilt ansvar för elevens studier och mående. Vi har behöriga ämneslärare som utmanar eleverna i de olika ämnena. Hos oss ges eleven möjlighet att utveckla ett eget ansvar för sitt lärande. Vi verkar för att samtalen mellan lärare, mentor, målsman och elev ska utmynna i ett konstruktivt tänkande som ger en nyfikenhet och vilja att lära hos eleverna.

Grundskolans läroplan synliggörs och tydliggörs i Hultdalsskolans pedagogiska verksamhet, vilket bidrar till elevernas mångfald och möjligheter till fortsatt utveckling och vidare utbildning. Vi arbetar för att väcka elevens nyfikenhet där lusten att lära ska finnas med i all undervisning.

Lokaler

Skolan består till största delen av helt nyrenoverade, fräscha och funktionsenliga lokaler.

Digitala verktyg

Vi använder digitala verktyg i undervisningen. Vi är en 1–1-skola vilket betyder att alla elever på Hultdalsskolan får låna en dator eller en iPad. Med de digitala verktygen till hjälp strävar vi efter att förbättra undervisningen och förändra arbetssätten.

Med digitala verktyg kan vi skapa arbetsuppgifter och synliggöra kunskap på ett sätt som tidigare inte var möjligt. De stöttar elever som behöver läs- och skrivstöd men utmanar och stimulerar också eleverna i lärandet. Vi använder Google Suite for Education.

Mer om Hultdalsskolan

Beskrivning: Temaveckor, studiebesök, teknik

Årskurser: 7-9

Rektor
Susanne Ekman
011-15 13 94

Expeditionen
Madelaine Mörling
011-15 13 95

Sjukanmälan
Appen IST HOME Skola

Fler kontaktuppgifter finns på Hultdalsskolans blogg

Hitta till Hultdalsskolan