Svärtingehus skola

Svärtingehus skola ligger i Svärtinge, cirka en mil nordväst om Norrköping. Svärtingehus är en F-6 skola, från förskoleklass till årskurs 6.

Skolan har cirka 380 elever fördelade på 16 klasser och verksamheten innefattar även fritidshem för årskurs F-3.

Svärtinge är ett villasamhälle i utveckling och ligger i ett naturskönt område intill sjön Glan. Närheten till naturen möjliggör pedagogisk verksamhet utomhus. Skolan är utrustad med en stor skolgård och ligger i anslutning till Billbäcks Arena, som skolan har tillgång till för idrottsundervisning. På Billbäcks arena finns även Svärtingehus fritidsgård som har verksamhet för elever i mellanstadieåldern.

På vår skola arbetar cirka 45 medarbetare med blandade professioner. Skolan drivs av rektor, biträdande rektor och arbetslagsledare i en ledningsgrupp. Vi arbetar årskursvis i arbetslag. På skolan finns ett elevhälsoteam med specialpedagogisk kompetens, skolsköterska, kurator och logoped. På skolan finns även en trygghetsgrupp och en skoladministratör.

Vi strävar efter att främja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Detta uppnås genom att ge varje elev de bästa möjligheterna att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och att göra varje elev delaktig i undervisningen. För oss är det viktigt att alltid bemöta eleverna utifrån individen. Det är i mötet mellan pedagog och elev som kvalitet och goda relationer skapas. Eleverna möts av en verksamhet som är tydlig, välstrukturerad och stimulerande.

Skolan arbetar aktivt med att skapa tillgängliga lärmiljöer genom att alla klassrum är utrustade med likvärdigt bildstöd för att skapa struktur och förutsägbarhet under skoldagen. Tillgänglighetsrond görs på skolan där lärmiljöerna ses över och anpassas. Klassrummen är utrustade med interaktiva tavlor och alla elever har tillgång till ChromeBook. Från och med årskurs 4 har varje elev en egen ChromeBook och arbetar med digitalt lärande via Google Classroom.

Skolan har ett systematiskt närvaroarbete och följer Norrköpings kommuns handlingsplan för att främja elevers närvaro.

Vi arbetar för att alla barn och elever ska känna sig trygga i skolan. Därför har vi ett aktivt värdegrundsarbete och ett förebyggande trygghetsarbete för att motverka kränkningar och främja en trygg och glädjefull skolgång. Skolan har en trygghetsgrupp som erbjuder aktiviteter och tema-perioder för att stärka vi-känslan. På skolan genomförs även trygghetsenkäter, där alla elever får svara på frågor om deras trygghet och trivsel på skolan. På skolan genomför även elevråd och trygghetsgrupp trygghetsvandringar.

Under rasterna finns alltid personal från varje årskurs ute som synliga rastvärdar. Svärtingehus har en plan mot diskriminering och kränkande behandling samt en kompisplan som tydliggör värdegrundsarbetet för eleverna.

Vi har välfungerande klass- och elevråd. Elevrådet träffas en gång per termin och diskuterar olika aktuella frågeställningar från bland annat trygghetsteam. Elevrådet är även involverade i skolans trygghetsvandringar.

Vi genomför elevaktiva utvecklingssamtal och föräldramöten samt bjuder in till föräldrasamverkan i form av föreläsningar.

Svärtingehus har skolråd en gång per termin för dialog mellan vårdnadshavare, skolans ledning och pedagoger.

Skolans huvudbyggnad invigdes för drygt 30 år sedan och har sedan dess byggts ut vid ett par tillfällen. Den västra delen, som tillkom för 10 år sedan, är den yngsta. Inom de närmsta åren planeras det både utvändig och invändig renovering.

Utomhus finns stora ytor för lek och umgänge. Vi nyttjar en fotbollsplan med konstgräs då det är barmark, det finns gungor, klätterställningar, pingisbord, rinkar, skateramp och hinderbana.

Skolan har ett eget skolkök som arbetar utifrån SMART-konceptet. Maten tillagas utifrån egen matsedel och det finns alltid en salladsbuffé. SMART innebär att maten innehåller större andel vegetabilier, mindre andel “tomma kalorier”, andelen ekologiskt ökas, rätt kött och grönsaker samt transportsnålt.

Vi förväntar oss av dig som elev att du:

 • Uppträder hänsynsfullt och vänligt.
 • Lyssnar på och respekterar andra.
 • Lär dig samarbeta och arbeta i olika grupper.
 • Använder ett vårdat språk.
 • Hjälper till att hålla rent och snyggt på skolan.
 • Tar ansvar för skolans material.
 • Passar tider och finnas på skolans område under skoltiden.
 • Själv tar ansvar för dina saker.
 • Tar ansvar för arbetsron i klassrummet och medverkar till att lektionen kan genomföras som planerat.

Vi förväntar oss av dig som vårdnadshavare att du:

 • Främjar ditt barns närvaro i skolan.
 • Stödjer ditt barns skolarbete i en positiv anda.
 • Har regelbunden kontakt med skolan, till exempel genom föräldramöten och utvecklingssamtal.
 • Tar kontakt om problem uppstår och medverkar till en bra dialog och ett gott samarbete med skolan.
 • Anmäler om ditt barn är sjukt eller har ändrade tider på fritidshemmet.
 • Ser till att barnen inte tar med sig värdesaker till skolan.

Svärtingehus är en mobilfri skola och vi önskar att elever i lågstadiet lämnar sina telefoner hemma. På mellanstadiet lämnas telefonerna till lärare på morgonen och låses in under skoldagen. Vårdnadshavare är välkomna på besök men kontakta skolan innan så vi kan ta emot dig på ett bra sätt. Alla besökare anmäler sig på expeditionen och hämtar ut en besöksbricka. I pandemitider undviker vi att ta emot besök.

Mer om Svärtingehus skola

Beskrivning: SMART-mat

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor F-6
Malin Tornell Wennström
011-15 54 45
Skicka e-post

Biträdande rektor F-6
Susanne Svensson
011-15 30 05
Skicka e-post

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Expedition:
Björn Gyllensvärd
011-15 54 36

Förskoleklass och fritidshem: 072-593 52 03

Fritidshem Gul:
072-593 52 01

Fritidshem Blå:
072-593 52 02

Lärare åk 1:
072-593 52 04

Lärare åk 2:
072-593 96 09

Lärare åk 3:
072-593 96 07

Lärare åk 4:
072-593 96 12

Lärare åk 5:
072-593 96 13

Lärare åk 6:
072-593 96 14

Skolsköterska:
Heléne Petterson
011-15 54 42
Skicka e-post

Skolkurator:
Eva-Britt Hagström Johansson 011-15 54 82
Skicka e-post

Specialpedagog:
Sofia Ramström
072-593 96 16
Skicka e-post

Köket:
011-15 54 32

Hitta till Svärtingehus